Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е за процедура за набиране лични асистенти които ще предоставят услугата лична помощ.

Във връзка с изпълнението на Наредба №РД-07-7 от 28.07.2019 г. Община Разград стартира процедура за набиране лични асистенти които ще предоставят услугата лична помощ.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

√ Заявление за кандидатстване (по образец);

√ Документ за самоличност (за справка);

 Автобиография

 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие на такива);

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:

 сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506 и стая 510,

 документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград: www.razgrad.bg, рубрика „Обяви“.

  1. Начин на провеждане на подбора:

 Първи етап: Допустимост по документи.

 Втори етап: Провеждане на интервю.

  1. Място и срок за подаване на документите:

Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа от 22.07.2019 г. до 20.08.2019 г. в стая 506 или 508 в административната сграда на Община Разград.

За допълнителна информация: тел. 084618 218, Кольо Колев – ст. Експерт към отдел „Социални дейности“ и Кадер Мустафова – мл. Експерт към Отдел „Социални дейности“ към Община Разград.

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 2117-39-[2] от 08.07.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ЦВЕТАНКА ….. СТОЯНОВА, ИРЕНА ….. ДИМИТРОВА И СМИЛЕНА …..ЙОРДАНОВА

Община Разград на основание чл. 136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №  834 от 08.07.2019 г. на кмета на общината е одобрен ПУП – ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА регулация и застрояване на част от кв.172, по плана на гр.Разград, като от поземлен имот с идентификатор 61710.505.2286 са образувани 2 бр.УПИ с №№   XV-7402 и XVI-7403 – с отреждане за нвиска етажно жилищно застрояване в тях.

Одобреният план подлежи на обжалване пред съда по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията.

Заинтересованите собственици могат в 14 - дневен срок от датата на съобщаване  на Заповедта да я обжалват чрез Община Разград пред Административен съд Разград.

 

ОТ ОБЩИНАТА:

ДИРЕКЦИЯ "ТСУОСКС"

ОТДЕЛ "ТСУКТ"

 

 
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-46-[4] от 16.07.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: КАДИР …….ХЮСЕИН и МАРТИН ……….БЕЛЧЕВ

Съобщаваме Ви  че със заповед № 859 от 16.07.2019 г. на  Кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с.Дянково за  поземлен  имот с пл. № 1486 в кв. 69.

Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

ОТ ОБЩИНАТА   ОТДЕЛ „ТСУКТ”

    

Община Разград обявява достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Разград обявява достъп до информация  за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: “Подмяна на амортизирано технологично оборудване с ново и привеждане в съответствие на  наименованието на работните инсталации с новите административни промени във фирмата” с Възложител – „БИОВЕТ” АД. Документацията  е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 16.07.2019 г. до 29.07.2019 г. в сградата на Община Разград, тел.084 618 220, гр.Разград, бул. „Бели Лом” 37А, ет.1, стая 110;

 
 

Община Разград обявява достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

Община Разград обявява достъп до информация  за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „ Промяна предназначението на съществуваща сграда в работилница за производство на кисело мляко с капацитет 1000 л/ден, предвидена в рамките на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I-684 и УПИ II-684, кв.53а по плана на с.Гецово ” находяща се в с.Гецово, община Разград, с Възложител – Катя Стойчева. Документацията  е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 12.07.2019 г. до 26.07.2019 г. в:

- сградата на Община Разград, тел.084 618 220, гр.Разград, бул. „Бели Лом” 37А, ет.1, стая 110;

- сградата на Кметство с.Гецово - 084 662 730

   

Страница 1 от 7

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk