Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК

Във връзка с насрочените с Указ № 163 от 10 юли 2019 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс Кметът на община Разград,

 К А Н И

на 19 септември 2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа

в зала 308 на Община Разград,

с адрес: бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград

представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и представители на коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Разград за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..

  

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. септември 2019

 

ПРОГРАМА ЕСЕНЕН ПАНАИР 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

Заповед № ПО-05-37/05.09.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие“ Разград

З А П О В Е Д

№ ПО-05-37

гр. Разград, 05.09.2019 година

 

На основание чл.3, ал.4, във вр. с чл.3, ал.3, т.24 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 56з, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със  Заповед № РД 46-241/22.05.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и писма с изх. №№: 66-2810/15.06.2016 г., 66-2586/28.12.2017 г., 66-723/04.06.2019 г., 66-4246/06.06.2019 и 66-2602/05.08.2019 г. за изразено съгласие за включване в процедура за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имоти, находящи се в обл. Разград,  както и протокол № 1/28.08.2019 г. за служебна проверка на комисия, назначена със Заповед № РД-07-12/26.08.2019 г. на Директора на ОД “Земеделие“-  Разград

 НАРЕЖДАМ:

 Откривам процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на следните незастроени поземлени имоти, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Предмет на търга са следните имоти, частна държавна собственост: 

Община

Землище

№ на имот по КККР

 

Площ /дка/ 

 

Начална тръжна цена за имота

Депозит за участие

ДДС за имоти в регулация

Разходи по чл. 56ш от ППЗСПЗЗ /лв./

Завет

с.Иван Шишманово

32192.32.129

1.464

2 443 лв.

244 лв.

 

няма

Завет

с.Иван Шишманово

32192.32.150

1.328

2 216 лв.

222 лв.

 

няма

Завет

с.Иван Шишманово

32192.32.151

3.046

5 082 лв.

508 лв.

 

няма

Исперих

с. Бърдоква

07452.19.10

0.995

2 687 лв.

269 лв.

 

няма

Разград

с. Черковна

80724.14.21

1.907

3 504 лв.

350 лв.

 

няма

Разград

с. Черковна

80724.14.24

0.949

1 744 лв.

174 лв.

 

няма

Разград

с. Черковна

80724.14.30

1.301

2 391 лв.

239 лв.

 

няма

Разград

с. Черковна

80724.14.31

1.615

2 967 лв.

297 лв.

 

няма

Разград

с. Черковна

80724.14.33

3.022

5 551 лв.

555 лв.

 

няма

Разград

с. Гецово

18589.502.918

4.123

18 488 лв.

1 849 лв.

да

няма

Самуил

с. Владимировци

11449.73.857

0.900

3 483 лв.

348 лв.

да

няма

Началната тръжна цена на предложените имоти е определена съгласно чл.56ж, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ /Изм. ДВ бр.50 от 03.07.2012г./, на основание чл.88 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/.

Няма извършени разходи по чл.56ш, ал.1 от ППЗСПЗ по отношение на гореописаните имоти.

1.    Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър.

2.    Имотите, обект на тази тръжна сесия, отговарят на условията за участие на всички заинтересовани лица.

3.    Информация за поземлените имоти обект на търга е изложена в Областна дирекция  „Земеделие”-гр. Разград, в Общинските служби по земеделие: гр.Завет, гр.Исперих, гр.Разград и Офис с.Самуил, както и в община Завет, община Исперих, община Разград и община Самуил, кметствата на с.Иван Шишманово, с.Бърдоква, с. Черковна,  с. Гецово и с.Владимировци.

4.    Място и срок за получаване и за подаване на заявления: Документите за участие в търга се получават и подават в Областна дирекция “Земеделие” – гр. Разград, ул.“Н.Й.Вапцаров” № 10, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., в срок от 30 календарни дни, считано от 13.09.2019г. до 14.10.2019г. включително. Документите за участие в търга могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на дирекцията http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Home.aspx.

5.    Заявителите или упълномощено от тях лице /писмено, с нотариална заверка на подписа/ подават в Областна дирекция “Земеделие” – Разград, заявление по образец, утвърден от Министъра на земеделието и храните, съгласно чл.56к от ППЗСПЗЗ. За всеки имот се подава отделно заявление.

В заявлението се посочват:

местонахождението, номерът и площта на имота;

предлаганата цена е в цяло число левове и не може да бъде по – ниска от началната тръжна цена – изписана с цифри и словом.

6.    Към заявлението се прилагат:

копие от документ за самоличност  на физически лица;

копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;

копие на документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или копие на документ за самоличност и пълномощно на упълномощено от него лице;

платежен документ за внесен депозит в оригинал за всеки имот поотделно. 

7.    Депозит за участие в търга – в размер 10% от началната тръжна цена на имота, съгласно чл.56з, ал.6 от ППЗСПЗЗ. Върху депозита не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ на кандидата за сключване на договор. Банковото бордеро за внесения депозит за всеки отделен имот се представя заедно с документите за участие в търга /в оригинал/.

8.    Условия за плащане на депозита. Плащанията да се извършват в български лева, по банков път по сметка на ОД “Земеделие” – Разград в    

SG „ЕКСПРЕСБАНК” – РАЗГРАД

IBAN: BG94TT BB94003325256761

BIC: TTBB BG 22

Основание за плащане: депозит за участие в търг.

9.    Заявлението с приложените към него документи се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва и се подава в ОД „Земеделие“ – Разград, където се записва с входящ номер и дата в регистър. Пликът се адресира: ДО ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗГРАД, ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ. Заявление, предоставено в незапечатан плик е недействително. Не се допускат до участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след срока по т.3 от настоящата заповед или не отговарят на изискванията на чл.56к от ППЗСПЗЗ.

10. Директорът на ОД „Земеделие” гр. Разград в 3-дневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на заявленията за участие в търг, назначава със заповед състава на тръжната комисия.

11.  Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция „Земеделие” - Разград, град Разград, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10, стая № 6, на 22.10.2019 г. от 10.00 часа, като офертите ще се разглеждат в открито заседание на комисията, по реда на входирането им във входящия дневник на ОД „Земеделие” Разград. Присъствието на кандидатите не е задължително за провеждането на заседанието на комисията. Търгът да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие. Търгът се счита спечелен от участника, който е предложил най-висока цена. При явяване на един кандидат за даден имот той се обявява за спечелил търга - при обявената от него тръжна цена с тайно наддаване. За резултатите от търга тръжната комисия да състави протокол по реда на чл. 56м от ППЗСПЗЗ.

12.  Място за обявяване на протокола за резултатите от търга – информационното табло на ОД „Земеделие” – Разград, гр. Разград, ул.“Н.Й.Вапцаров” № 10 и на интернет страницата на дирекцията http://www.mzh.government.bg/ODZ-Razgrad/bg/Home.aspx. В 7-дневен срок от обявяването му участниците в търга могат да направят писмени възражения до тръжната комисия. Тръжната комисия се произнася по възраженията в 5-дневен срок, като за разглеждането им се съставя протокол, в който се посочват мотивите за приемането или за отхвърлянето им. Протоколът се подписва от членовете на тръжната комисия и се обявява на посоченото в заповедта публично място.

13.  В случаите по чл.56н от ППЗСПЗЗ, когато кандидатите за един и същ имот са предложили една и съща цена, между тях да се проведе търг с явно наддаване по реда на чл.56н и чл.56о от ППЗСПЗЗ с начална цена - равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване, увеличена с една стъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева. Председателят на тръжната комисия уведомява по реда на ГПК кандидатите, предложили една и съща цена за имот, за деня, часа, условията и реда за провеждане на търга с явно наддаване. На първо място в явния търг се класира кандидатът, предложил най-висока цена за даден имот. При явяване само на един кандидат за даден имот, същият да се обявява за спечелил търга при обявената от него тръжна цена в търга с тайно наддаване.

14.  Условия за връщане на депозита – депозитът на спечелилия търга участник се прихваща от цената на придобиване на имота. Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановява в 7-дневен срок след приключване на търга, а депозитът на кандидата, класиран на второ място – след подписването на договора със спечелилия кандидат. Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място не се възстановяват, в случай на отказ за сключване на договор. Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява, след влизането в сила на съдебното решение.

15.  Лицата, които придобиват имотите по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, заплащат и разходите по чл.56ш, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

16.  При прехвърляне правото на собственост на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ се начислява ДДС върху продажната стойност на имота, съгласно разпоредбата на чл.45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност.

17.  Настоящата заповед се публикува на интернет страницата на ОД “Земеделие” – Разград, на страницата на Министерство на земеделието, храните и горите, поне в един местен вестник най–малко 30 /тридесет/ календарни дни, преди крайния срок за подаване заявленията за участие и се поставя в три дневен срок от издаването й на таблото за обяви на Областна дирекция “Земеделие” – Разград, в общинската служба по земеделие, в общината и в кметството на населеното място по местонахождение на имота.

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА  /п/

Директор ОД “Земеделие” -  Разград

 
 

Съобщение за открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Разград, Северна промишлена зона, гр.Разград

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на„АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Разград, Северна промишлена зона, гр.Разград,за експлоатация на:

1.Цех „Нишесте“, съгласно т.6.4.2(б) от Приложение№ 4 към ЗООС-„Инсталация за обработване и преработка на растителни суровини за производство на хранителни продукти с производствен капацитет над 300 тона готова продукция на ден“.

2. Цех „Етилов алкохол“ съгласно т.4.1(б) от Приложение№ 4 към ЗООС- Инсталация за производство на органични химични вещества, като алкохоли“.

3. Газови турбини, съгласно т.1.1 от Приложение№ 4 към ЗООС- Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по голяма от 50MW“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периодаот 11.09.2019г. до 11.10.2019г. в:

1. Сградата на Община Разград, гр. Разград, бул."Бели лом" №37а, етаж 1, стая 110 от 09:00 до 17:00 часа;

2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Борислав Чаушев директор на дирекция „ Разрешителни режими“ ИАОС, тел.: 02/940-64-11;

Недим Тахиров –Директор дирекция “Програми и околна среда”, Община Разград, тел.: 084/618 220.

 

На основание чл. 550, ал. 2 от Граждански процесуалния кодекс ОБЩИНА РАЗГРАД

Р А З Г Л А С Я В А

 

Искова молба за обявяване на смъртта на БОЯН ИВАНОВ СТАНЕВ, ЕГН-5811020985 с последен известен адрес в общ. Разград, с. Дряновец, ул. „Опълченска“ № 3.

С Определение от 16.08.2019  г. по гр. дело № 12769/2019 г. Варненски районен съд, в закрито заседание е разпоредил да бъде извършено разгласяване на подходящо място в Община Разград, на молбата на Пенка Радева Станева от с. Извор, общ. Аксаково, обл. Варна, като един от наследниците на Боян Иванов Станев, ЕГН-5811020985 с последен известен адрес в общ. Разград, с. Дряновец, ул. „Опълченска“ № 3.

 

Приложение: Искова молба до Варненски районен съд от Пенка Радева Станева

 
   

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-54-(4) от 08.08.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ БОЙКА И. ТОДОРОВА

Съобщаваме Ви  че със заповед № 960 от 08.08.2019 г. на  кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с. Балкански,  община  Разград  за  поземлен  имот  пл. № 626 в кв. 71.

Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

ОТ ОБЩИНАТА  ОТДЕЛ „ТСУКТ”

 

Сряда, 04 Септември 2019 12:49

О Б Я В А

  

Община Разград с административен адрес гр.Разград, бул. “Бели Лом” № 37 А, търси да назначи Редактор в Общинско Радио Разград при следните условия:

І. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1.   Минимални изисквания за заемане на длъжността:

·         Образование – висше, бакалавър

·         Област на висшето образование

           Социални, стопански и правни науки  с професионално направление:

            - Обществени комуникации и информационни науки – специалност ,,Журналистика‘‘

           или

            Хуманитарни науки с професионално направление:

             -  Филология – специалност ,,Българска филология‘‘

2. Професионален опит

           - 1 година на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия  

ІІ.   Основни задължения

Отразяване на събития, писане и монтиране на репортажи, подготовка и водене на радиопредавания, компютърна грамотност – работа с интернет /поддържане на интернет портала на Общинско Радио Разград/.

Телефон за справки:  0885 804 790

 

 

К М Е Т: Д-Р В. ВАСИЛЕВ

   

Страница 1 от 8

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk