Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Административни услуги Гражданска регистрация и актосъставяне


ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Предоставянето на тези услуги в град Разград стартира от Фронт-офис № 5 „Услуги по гражданско състояние".
Заявителят се легитимира с валидна лична карта. Когато същият има повече от едно гражданство и едното от тях е българско, той се легитимира пред длъжностното лице по гражданско състояние с валиден български документ за самоличност. Резултат от изпълнение на заявената услуга по гражданско състояние е документ, издаден на хартиен носител, удостоверяващ данни, съдържащи се в регистрите за гражданско състояние. Правоимащо лице по отношение на услугите по гражданско състояние във връзка с чл. 88а и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, чл. 129 от Семейния кодекс, чл. 3 и чл .4 от Закона за лицата и семейството, чл. 36, чл. 36а и чл. 36б от Закона за защита на личните данни и чл. 5 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, е:
- лицето, за което се отнася документа;
- законните представители на малолетното лице (ненавършило 14 години);
- непълнолетното лице (навършило 14 г. до навършване на 18г.) заедно със своите законни представители;
- настойниците или попечителите на лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение;
- законните наследници на починалите лица;
- трети лица - въз основа на закон или акт на съдебната власт;
- държавни органи и институции - съобразно законоустановените им правомощия;
- български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение от Комисията за защита на личните данни.
В допустимите от закона случаи правоимащото лице може да се представлява от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Когато пълномощното се изготвя в чужбина, то се заверява въз основа на валиден български документ за самоличност по възможност в българско дипломатическо представителство.
Физическите и юридическите лица не са освободени от такси.
Срокът за изпълнение на услугите започва да тече след заплащане на дължимите такси във Фронт-офис № 1.
Когато услугата се заявява и получава по пощата, правоимащото лице трябва да изпрати на адреса на Община Разград - 7200, гр.Разград, ул. „Бели Лом" № 37а, следните документи:
- искане с нотариално заверен подпис на правоимащия или на упълномощеното лице с посочен точен адрес и пощенски клон на населеното място и ясно формулирана услуга
- нотариално заверено пълномощно, ако искането се изпраща от упълномощено лице
- друг документ, легитимиращ заявителя като правоимащ
- платежен документ за внесена дължима такса в размера й за обикновена услуга по сметката на Община Разград:

код на вид плащане: 448007

ТЕКСИМ БАНК АД клон Разград
IBANBG62 TEXI 9545 8405 9718 01, BIC:TEXIBGSF

Заявените по този начин документи се изготвят от упълномощено от кмета на Община Разград по реда на чл. 35 от ЗГР длъжностно лице по гражданско състояние (дл. л. гр. с.) и се изпращат до заявителя с обратна разписка.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk