Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обяви/Уведомления


Обявления

1 Наторяване с органична тор в землището на с. Мортагоново 
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-63-[4] от 26.07.2019 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНТОЕ ЛИЦЕ ГЕОРГИ В. ГЕОРГИЕВ г
3 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-67-(1) до 13.08.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ НЕФСЕ Е. ХРИСТОВА
4 У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-62-(1) от 13.08.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА НАСЛЕДНИЦИ НА АСАН КАРАОСМАНОВ
5 Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 
6 Заповед № 958 от 07.08.2019г. за финансова подкрепа на читалищната дейност в Община Разград през 2019г.
7 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Август 2019 г.
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-54-(4) от 08.08.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ДОНКА В. СТЕФАНОВА
9 СЪОБЩЕНИЕ Изх. № 70-00-69 от 08.08.2019г. ДО ТЕФИК БАСРИ – УПРАВИТЕЛ НА „АГИ 92“ЕООД, ГР. РАЗГРАД, ЕИК 204762352
10 У В Е Д О М Л Е Н И Е във връзка с ХХVIII – я Традиционен есенен панаир
11 Уведомление за обявява достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение
12 Съобщение за обхождане на личните стопанства, които отглеждат свине в населените места на Община Разград, във връзка с болестта Африканска чума по свинете.
13 Заповед № ПО-09-186/02.08.2019 г. и График на заседанията по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019 – 2020 г.
14 О Б Я В Л Е Н И Е за процедура за набиране лични асистенти които ще предоставят услугата лична помощ.
15 Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година
16 Протокол за извършена проверка на адресни регистрации по чл.405а от Изборния кодекс
17 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 година.
18 З А П О В Е Д № 703 от 11.06.2019 г.
19 Уведомление за въвеждане на временна забрана за движение на пътни превозни средства
20 УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ
21 С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
22 Годишен отчет по ЗЕЕ за 2018г.
23 ЗАПОВЕД №193/25.02.2019 го. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл.125, ал.1 от Закона за горите, са определени горските територии, държавна и общинска собственост, в които е забранена пашата на селкостопански животни.
24 СЪОБЩЕНИЕ във връзка с прием на документи за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми
25 Публикуван е бюджет 2019г. на Община Разград
26 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5
27 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Сеслав"
28 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОП "РАЗГРАДЛЕС" ЗА 2019 г. - Териториален обхват СЦДП ТП "ДГС - Разград"
29 Съобщение по чл. 72, ал.1 от АПК относно Заповед за обявяване на границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2019 г.
30 Психолог обучава педагози и деца на семинар организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център и МКБППМН
31 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
32 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
33 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
34 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
35 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
36 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
37 Протокол за извършена проверка в Община Разград
38 УВЕДОМЛЕНИЕ
39 УВЕДОМЛЕНИЕ
40 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
41 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk