Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Образование и спорт


МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2018 ГОДИНА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ                               

 НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящите мерки са разработени на основание чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/в областта на науката, изкуството и спорта, в съответствие с чл. 5а от Закона за закрила на детето. Закрила на деца с изявени дарби по смисъла на цитираната Наредба е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. Мерките за закрила включват мерките от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерски съвет от 08.02. 2018 г. и мерки, предложени от училища и други юридически лица, осъществяващи дейност на територията на община Разград, разделени в Раздел І и Раздел ІІ от настоящите Мерки.

1. ЦЕЛИ

  1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби от община Разград;
  2. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и предоставяне на еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби;
  3. Осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортно училище.

2. ОБХВАТ

            Мерките обхващат ученици от І до ХІІ клас от общинско или държавно училище на територията на община Разград в дневна форма на обучение, класирани индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. в конкурси, състезания или олимпиади, в зависимост от правното основание за подпомагане и стимулиране и мерки на закрила и техния обхват (по НУРОЗДИД или общинските мерки за 2018 г.).

 

3. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА

 

3.1.    Условия и ред за предоставяне на закрила

3.1.1. Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя по искане на детето или на родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.

3.1.2. Мерките по чл. 9, т. 1 от НУРОЗДИД - проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени дарби и насочването им към спортно училище и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време, се осъществяват чрез предоставяне на писмена информация от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Разград и/или Министерството на младежта и спорта.

3.1.3. Еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по чл. 9, т. 2 от НУРОЗДИД се предоставя само за мерки, включени в Раздел І и т. 1 от Раздел ІІ от настоящите Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби  на община Разград за 2018 година.

3.1.4. Стипендията за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска от кмета на Община Разград на ученик от общинско училище, който е класиран за 2018 г. по мярка от съответния раздел на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерски съвет от 08.02. 2018 г.

3.1.5. Закрилата на деца с изявени дарби за мерките по чл. 9, т. 2 и чл. 10 от НУРОЗДИД (т. 3.1.3. и т. 3.1.4. от настоящата т. 3) се предоставя със заповед на кмета на общината – за деца от общински училища.                  

3.1.6. Закрилата на деца с изявени дарби за мерките по т. 1 от настоящия Раздел ІІ се предоставя със заповед на кмета на общината – за деца от общински и държавни училища на територията на община Разград. 

3.1.7. Постъпилите искания за закрила се разглеждат от експертно-консултативна комисия /ЕКК/, определена със заповед на Кмета на Община Разград за съответния вид искане и правно основание. 

 

3.2.       Документи

За предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се подава Искане по образец (в зависимост от основанието), публикуван на интернет адрес: http://www.razgrad.bg/, секция „Образование и спорт“.

 

Към искането за предоставяне на закрила по Раздел І и т. 1 от Раздел ІІ от Мерките се прилага  документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда по смисъла на чл. 16, ал. 1 от НУРОЗДИД. (Препоръчително е прилагането на  информация за изпращащата организация и организаторите на конкурса - статут, регламент).

 

Към искането за предоставяне на закрила по т. 2 от Раздел ІІ от Мерките се прилагат изискуемите документи по чл. 15, ал. 4 от НУРОЗДИД.

 

Исканията се подават до кмета на Община Разград през деловодството на административната сграда на Община Разград, стая 06 на партерен етаж, бул. „Бели Лом“ 37А.

 

3.3.       Срокове

3.1. Искането за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби по настоящия Раздел І се подава в едномесечен срок от възникване на основанието за предоставянето й, съгласно чл. 16а, ал. 1 от НУРОЗДИД. При пропускане на указания срок по обективни причини, ученикът не губи правото си на закрила, в случай че заяви искането си в рамките на календарната година. Подадените искания за мерките, включени в настоящия Раздел І, се разглеждат до 10 дни след изтичане на всяко тримесечие съгласно чл. 17, ал. 2 от НУРОЗДИД.

3.2. Исканията за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби за мерките, включени в т. 1 от настоящия Раздел ІІ, се подават до 10 ноември на текущата година и се разглеждат до 15 ноември на същата календарна година. За предоставяне на еднократно финансово подпомагане може да се кандидатства по всяка една от мерките, но се присъжда само една награда /най - високото постижение/. Искания, подадени след указания срок, се разглеждат през следващата календарна година. 

3.3. Подадените искания за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби за мерките, включени в т. 2 от Раздел ІІ, се разглеждат до 10 дни след входирането им в деловодството на общината.

4. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

  1. Финансирането по настоящия Раздел І се осигурява от държавния бюджет чрез бюджета на Община Разград.

  2. Финансирането по настоящия Раздел ІІ се осигурява от бюджета на Община Разград в размер на 15 000 лв.

3.    Размерът на еднократното финансово подпомагане за мерките по т. 1 от Раздел ІІ се определя от механизъм (Приложение към Мерките) на заседание на ЕКК, съобразно определените средства за финансиране на мерките за закрила на деца с изявени дарби на община Разград за 2018 г. и броя на кандидатите. Експертно-консултативната комисия изготвя протокол с мотивирани предложения до Кмета на Община Разград за предоставяне на еднократно финансово стимулиране на правоимащите. Предоставянето на еднократно финансово стимулиране се осъществява със заповед на Кмета на Община Разград на основание чл. 5, т. 2 от НУРОЗДИД.

 

4.    Размерът на еднократното финансово подпомагане за мерките по т. 2 от Раздел ІІ е до 65 лв., съгласно чл. 15, ал. 2 от НУРОЗДИД и се определя след мотивирано становище на ЕКК, определена със заповед на кмета.

ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

 

РАЗДЕЛ І 

Мерки за закрила на деца с изявени дарби, финансирани по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерски съвет от 08.02.2018 г. съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби  

 

МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Предоставяне на  стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД

Ученик от общинско училище на територията на община Разград, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/ на  Министерски съвет.


РАЗДЕЛ ІІ

Мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл. 12 от Наредба за условията и реда за осъществяване

на закрила на деца с изявени дарби, които не се финансират от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерски съвет от 08.02. 2018 г.  

 

МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Предоставяне на еднократно финансово стимулиране

Ученик от І до ХІІ клас от общинско или държавно училище на територията на община Разград, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. с награда GRAND PRIX, ЛАУРЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на състезанието или конкурса е с по-голяма тежест от първото място) или на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството и спорта (при наличие на няколко кръга или етапа – само международен кръг/ етап, национален кръг/ етап, финален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап) извън обхвата на мерките, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/ на  Министерски съвет.

А. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, класиран до навършване на 18 години през 2018 г. с награда GRAND PRIX, ЛАУРЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на състезанието или конкурса е с по-голяма тежест от първото място) или класиран на първо, второ или трето място на международен конкурс или състезание. При наличие на няколко кръга или етапа – само международен кръг/ етап, финален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап на международни състезания и конкурси.

Б. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, класиран до навършване на 18 години през 2018 г. с награда GRAND PRIX, ЛАУРЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на състезанието или конкурса е с по-голяма тежест от първото място) или класиран на първо, второ или трето място на национален конкурс или състезание. При наличие на няколко кръга или етапа – само национален кръг/ етап, финален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап на национални състезания и конкурси.

В. ОБЩИНСКИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ

 

     1. Общински фотоконкурс Разград - уловени мигове" посветен на Деня на Разград – 28 януари

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, класиран до навършване на 18 години през 2018 г. индивидуално. Класирането на творбите е във възрастови групи - I – IV клас, V - VІII клас и IX – XII клас.

     2. Лингвистично състезание „С чужд език без бариери” - гр. Разград

 

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, класиран до навършване на 18 години през 2018 г. индивидуално на първо, второ или трето място.

     3. Турнир „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ” – гр. Разград

 

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, класиран до навършване на 18 години през 2018 г. индивидуално на първо място и максимален брой точки според регламента на състезанието.

     4. Общински фестивал-конкурс на руската песен и танц, който се провежда под патронажа на кмета на Община Разград

  За ученик от общинско или държавно училище в община Разград от І до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на първо, второ или трето място през 2018 г.

Г. УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, класиран през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален или международен етап на олимпиадите до VІІ клас включително.

Д. МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА

 

 

 

*Конкретните държавни първенства, резултатите от които са валидни за предоставяне на закрила, се определят от лицензираните български спортни федерации.

 

 

*Регистър на спортните федерации и определените спортни състезания са публикувани на електронната страница на ММС. 

1. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, класиран до навършване на 18 години индивидуално на второ или трето място на:

   - финали на Държавно първенство /ДП/ по спортовете бадминтон, борба, бокс, колоездене, лека атлетика, тенис, тенис на маса; 

   - финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, включени в Националния спортен календар на МОН.

 

2. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, класиран до навършване на 18 години индивидуално на първо място на финали на Държавни първенства по спортовете бадминтон, борба, бокс, колоездене, лека атлетика, тенис, тенис на маса, карате киокушин, стрелба с лък, силов трибой и шахмат и състезания, включени в Националния спортен календар на МОН за съответната възраст и пол, които не се финансират от националната програма при спазване на следните изисквания:

 

  • ДП – постигнато класиране при минимум участие на четири /4/ спортни клуба и при конкуренция от шест /участници в дисциплина, категория, клас;
  • Състезания от Националния спортен календар на МОН - постигнато класиране при минимум участие на четири /4/ училища от различни общински центрове и области и при конкуренция от шест /участници в дисциплина, категория, клас.

 

3. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда от отбор, класиран на второ или трето място на финали на ДП в колективните спортове волейбол, баскетбол и футбол и колективни спортове, включени в Националния спортен календар на МОН.

 

4. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, класиран до навършване на 18 години индивидуално на първо, второ и трето място в регионални европейски първенства, световни и европейски купи и международни турнири, при минимум участие на пет /5/ държави и при конкуренция минимум от шест /6/ участници в дисциплина, категория, клас.

 

5. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, спечелил до навършване на 18 години през 2017 г. индивидуална награда от отбор, класиран на първо, второ и трето място в регионални европейски първенства, световни и европейски купи и международни турнири в колективните спортове волейбол, баскетбол и футбол при минимум участие на пет /5/ държави.

 

 *Не се включват:

  • В индивидуалните видове спорт – дисциплини щафети, двойки, тройки, четворки и др.
  • Финали на състезания по стрелба с лък в зала;
  • Финали на лекоатлетически състезания в зала.

 

 Е. МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА

За ученик от общинско или държавно училище на територията на община Разград, класиран до навършване на 18 години индивидуално на първо, второ или трето място в областта на науката и изкуствата във възрастови групи, нефинансирани от Националната програма.

2. Предоставяне на еднократно финансово стимулиране по чл. 9, т. 2 от НУРОЗДИД за осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортно училище – подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка

За ученик от общинско училище на територията на община Разград, класиран индивидуално на първо, второ или трето място на състезание в областта на спорта на общинско, регионално, национално или международно равнище в календарната 2018 г.

 

Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са Приложение 1 към Общинската програма за закрила на детето за 2018 – 2019 г. /Приета с Решение № 589 от Протокол № 44 от проведено на 31.07.2018 г. заседание на Общински съвет Разград/

 
 

Забележки:

 

1.    За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията в Раздел ІІ от настоящите Мерки, експертно-консултативната комисия взема решение за финансово подпомагане в съответствие с възможностите на програмата.

 

2.    Приетите Мерки за 2018 г. обхващат ученици, учащи в общински или държавни училища само на територията на община Разград.

 

3.    Не се зачитат грамоти и дипломи от състезания и конкурси, които са за участие или за добро представяне. Документът трябва да удостоверява класиране или спечелена награда.

 

4.    В Мерките за 2018 г. са обхванати само класираните на международен кръг/ етап, национален кръг/ етап, финален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап на състезания и конкурси. Участия  в общински и областни етапи/кръгове не се зачитат с изключение на буква В. „ОБЩИНСКИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ” от Мерките.

 

 

 

Приложение към Мерките

 

Механизъм за разпределение на средствата за финансиране на мерките за насърчаване на

творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби

 одобрени участници за стипендия в т. ч.

бр. участници

точки за класиране на един участник за съответното място

общо точки за класиране за съответното място

изчисляване на стойността на една точка в лева

 

бюджет :

общо точки

стойност

С  награда GRAND PRIX, ЛАУРЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на състезанието или конкурса е с по-голяма тежест от първото място)

 

250

0

 

 

 

класирани на първо място

 

225

0

класирани на второ място

 

200

0

 класирани на трето място

 

175

0

общо:

0

 

0

 

Забележка: Сумите се закръглят към всяка пълна десетица (пр.: 24 лв. – закръгля се към 20 лв., 26 лв. - закръгля се към 30 лв.).

От общия бюджет на мерките до 500 лв. са за административно-организационни разходи.

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk