О Б Я В Л Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че по жалба на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД, град София против разпоредбата на Чл. 27, ал.1 от Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград, приета с решение на Общински съвет Разград,  е образувано Административно дело №124/2019 г. по описа на Административен съд – Разград.

Председател: Надежда Радославова


Печат