Отдел "Общинска собственост и земеделие"

Длъжност

Име

чл.35 ал.1 т.1

чл.35 ал.1 т.2

Н-к отдел

Иван Тодоров Ненов

2019

встъпителна

Главен експерт "Общинска собственост"

Ирина Иванова Илиева

2019

встъпителна

Главен експерт "Общинска собственост"

Магдалена Михайлова Петрова

2019

встъпителна


Печат