Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Финанси и бюджет П Р О Е К Т ЗА БЮДЖЕТ 2019 Г. НА ОБЩИНА РАЗГРАД


П Р О Е К Т ЗА БЮДЖЕТ 2019 Г. НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

В съответствие с чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси представяме за обсъждане и предложения проекта за бюджет на Община Разград за 2019 г. за държавни и местни дейности.

С предложения проект сме се постарали да изготвим един бюджет, който е реален и максимално се доближава до нуждите и потребностите на жителите на общината и e съобразен с финансовите й възможности.

Проектобюджетът за 2019 г. Е разработен на базата на:

· Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.;

· Закон за публичните финанси;

· РМС № 277/24.04.2018 г., изменено с Решение № 776/30.10.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.;

· ПМС344/21.12.2018 г.. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.;

· Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Разград;

· Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград.

·

През 2019 г. усилията на Община Разград ще бъдат насочени към:

· Продължаване политиката на предприети мерки за по-добра събираемост на местните данъци и такси при запазване нивото на данъчната тежест;

· Запазване на финансова стабилност на общината;

· Оптимизация на разходите;

· Ефективност на публичните ресурси;

· Подобряване качеството на предоставяните публични услуги.

 

ПРИХОДНА ЧАСТ

 

Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви на общината.

 

Общият обем на проекта за бюджет за 2019 г. е в размер на 44 092 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 27 296 х.лв. и 16796 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

 

Приходи за държавни дейности:

Общият обем на приходите за държавни дейности е 27 296 х.лв., включващи:

· Обща субсидия за 2019 г. в размер на 26 738 х.лв., определена съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. на база натурални показатели и единни разходни стандарти по функции. В сравнение с началния план за 2018 г. средствата са с 3 886 х.лв. повече, дължащо се предимно на увеличението на минималната работна заплата и на средствата за функция „Образование“.

· Собствени приходи на звената от системата на образованието, работещи на делегирани бюджети в размер на 558 х.лв. предимно от стопанска дейност и наеми на земя.

Приходи за местни дейности:

Общият обем на приходите за местни дейности е 16 796 х.лв., разпределени по приходоизточници както следва:

· Данъчни приходиобщият обем е 4 915 х.лв.

Планът за данъчните приходи е съобразен с измененията в Закона за местните данъци и такси, очакваното ниво на събираемост през 2019 г., анализ на отчетните данни за последните три години и несъбраните приходи. Данъчните приходи включват: данък върху недвижимите имоти – 1 450 х.лв., данък върху превозните средства – 2 500 х.лв., данък при придобиване на имущество - 800 х.лв., патентен данък – 80 х.лв., данък за превоз пътници – 60 х.лв., туристически данък – 25 х.лв. и др. данъци – 0,1 х.лв.

· Неданъчни приходи - общият обем на планираните приходи за тази група е 10 619 х.лв.

ü Приходи от управление на собственост – 5 156 х.лв., включващи приходите от стопанската дейност на общинските предприятия и приходите от наеми на общинска собственост и земеделски земи.

ü Приходи от продажба на общинска собственост – 437 х.лв., планирани съобразно разполагаемата общинска собственост, включително земя.

Постъпленията от наеми, продажба на нефинансови активи и концесии са обвързани с Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 година и на база сключени договори. Приходите от стопанска дейност на общинските предприятия са съобразени с направените от тях предложения.

ü Приходи от таксипланирани са на база размер на таксите и цени на услуги, определени в Наредба № 14за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разград, натуралните показатели, отчетните данни за последните три години. Приходите от такса за битови отпадъци /ТБО/ са планирани на база определения облог, като размерът на таксата е обвързан с разходите за чистота по план-сметки, приети от Общинския съвет. За 2019 г. приходите от общински такси са в размер на 5 370 х.лв. Най–голям дял в тази група са приходите от таксата за битови отпадъци - 3890 х.лв., следва таксата за детски градини – 438 х.лв. и таксите за административни и технически услуги – 367 х.лв.

Взаимоотношения с републиканския бюджет

ü Приходи от изравнителна субсидия – изравнителната субсидия, предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общината е в размер на 2 106 х.лв., определен съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и включва 1 904 х.лв. субсидия за местни дейности и 202 х.лв. за зимно поддържане и снегопочистване. Спрямо 2018 г., субсидията за местни дейности е увеличена с 310 х. лв., а за зимно поддържане и снегопочистване е без промяна. Увеличението на субсидията за местни дейности компенсира част от увеличението на минималната работна заплата.

ü Приходи за капиталови разходив Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са предвидени 903 х.лв., като спрямо 2018 г. увеличението е с 63 х.лв. Отчитаме го като положителна тенденция през последните години.

· Финансирания

Планирани са с отрицателен знак 1 747 х.лв., в това число:

ü -700 х.лв. за покриване на главница по усвоен през предходни години инвестиционен заем от SG „Експресбанк”;

ü - 1 547 х.лв. отчисления за РИОСВ, съгласно чл.60 и чл.64 от ЗУО;

ü + 500 х.лв. за възстановяване на временни безлихвени заеми, ползвани за проекти по Оперативни програми.

· Включена е част от преходния остатък на Община Разград. Целият преходен остатък ще бъде добавен след уточняване на размера му по функции, дейности и звена.

 

РАЗХОДНА ЧАСТ

 

Планът за разходите по бюджета е баланисиран съобразно приходите, като бюджетните разходи осигуряват устойчивост на услугите в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, подобряване на инфраструктурата и околната среда, осигуряване на качествени административни услуги, както и ефективно функциониране на обектите, изградени по Оперативни програми, завършени предходния програмен период.

 

Общият размер на разходната част на бюджета е 44 092 х.лв., планирани в три направления - за държавни дейности – 27 296 х.лв., за местни дейности - 15 547 х.лв. и за дофинансиране на държавните дейности - 1 249 х.лв.

 

За делегираните от държавата дейности са планирани 27 296 х.лв. Делегираните от държавата дейности са дейности по предоставяне на държавни публични услуги, до които населението следва да има достъп в съответствие с действащото законодателство. Делегираните от държавата дейности се финансират, съгласно:

· РМС № 277/24.04.2018 г., изменено с Решение № 776/30.10.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.;

· приетите размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Разград в чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.;

· определените стойностни показатели за делегираните от държавата дейности в чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.;

· изпратените от Министерство на финансите разчетни и натурални показатели за община Разград.;

· собствените приходи на звената от системата на образованието, работещи на делегирани бюджети.

За поредна година най-голямо увеличение спрямо предходната година имат средствата по стандарт за образование - 19,7%, следвани от субсидиите за социални дейности -12,7%, за култура -11,3% и за здравеопазване -10%.

 

В дофинансирането на държавните дейности са планирани разходи, финансирани със собствени приходи на Общината и на културните институти, работещи по системата на делегирани бюджети, без остатъците им от 2018 г.

В проекта за бюджет 2019 е планирано от собствени приходи Община Разград да осигури:

ü 20 х. лв. за маломерни и слети паралелки в училищата в селата Стражец, Киченица и Осенец;

ü 20 х.лв. за участия на ученици от Спортно училище в национални и международни състезания и тренировъчен лагер.;

ü 35,5 х.лв. за основен ремонт на покрива на сградата на Регионален исторически музей;

ü 5 х. лв. за читалищата за проектна дейност.

 

Разходите за местните дейности, които общината извършва и финансира въз основа на нормативни актове, решения на Общинския съвет и определя техния вид, количество и качество, са планирани в рамките на определения обем приходи за местни дейности.

Базата за планиране на разходите за местни дейности включва:

· резултатите от текущо изпълнение на бюджета за 2018 г.;

· очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разход;

· задълженията по финансиране на общинския дълг;

· анализ на заявените разходи за предлаганите от общината услуги.

 

Разходите за местни дейности се финансират със средства от:

· общински приходи от местни данъци, такси и цени на услуги, управление на общинска собственост и стопанска дейност;

· приходи от дарения и други неданъчни приходи;

· трансфери за местни дейности – изравнителна субсидия;

· преходен остатък от 2018 г. в местни дейности.

 

Трудовите разходи през 2019 г. за персонала в местните дейности са планирани на база достигната средна брутна работна заплата през 2018 г., минимална работна заплата от 01.01.2019 г.- 560 лв. и планова численост на персонала за 2019 г. В тях се включват и средствата за представително и работно облекло, СБКО и други социални разходи, обезщетения и дължими осигурителни вноски от работодател.

Разходите за издръжка се основават на направените разходи през предходната година, като са изключени еднократните разходи, взета е под внимание промяната в цената на някои стоки и услуги и са прецизирани проектните предложения на второстепенните разпоредители с бюджет и звената в Община Разград.

 

Разходната част на бюджета е разработена по функции, дейности и параграфи. Разпределението по функции е както следва:

 

Функция „Общи държавни служби” - предвидени са общо 4 061 х.лв., от които 1919 х.лв. по стандарт, осигуряващ средства единствено за работни заплати и осигуровки. За втора година се публикуват официални данни за съставните компоненти на стандарта за общинска администрация – отделно за кметовете и кметските наместници- 340,6 х.лв. и отделно за „чистата администрация“ – 1578,5 х.лв. За дофинансиране са планирани 1 116 х.лв., с които се осигуряват трудовите разходи на персонала, извършващ дейности, за които няма осигурено друго финансиране, обезпечаването на ръста в минималната работна заплата и ангажимента за изплащане на обезщетения и социални разходи, както и дофинансиране на средствата за трудови разходи на кметовете и кметските наместници. Във функцията са предвидени и 620 х.лв. за издръжка на Общинската администрация и кметствата, помощи за лечение, данъци, които общината плаща и компютърна техника и софтуер, както и 407 х.лв. за възнаграждения и издръжка на Общинския съвет.

Функция „Отбрана и сигурност” - предвидени са общо 233 х.лв. Това е изцяло държавна дейност и чрез нея се осигуряват средства за възнаграждения и осигурителни вноски на денонощните дежурни и обществените възпитатели, издръжка на Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, военните отдели, Детска педагогическа стая, районните инспектори и доброволното формирование за защита при бедствие. За превантивни дейности от собствен ресурс са предвидени 27 х.лв., от които 7 х.лв. за управлението на язовирните стени и съоръженията към тях, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние.

Функция „Образование” е най-голямата по обем функции, като за нея са планирани общо 21 195 х.лв., което е с 2804 х. лв. повече от 2018 г. Държавният трансфер за делегираните дейности е 18 249 х.лв., като разпределението на средствата по учебни и детски заведения ще стане на база формула, утвърдена от Кмета на общината. За дофинансиране са определени 40 х.лв. от собствени приходи на Община Разград. За общински дейности са предвидени 2349 х.лв.

Финансирането на неспециализираните училища, Спортното училище, ПГССХВТ»А.Кънчев» и ЦПЛР-Ученическо общежитие е от държавен трансфер, който покрива всичките им разходи. Увеличението на средствата е предназначено основно за покриване на увеличението на работните заплати и другите плащания, съгласно сключения на централно ниво колективен трудов договор. Тъй като работят по системата на делегираните бюджети, реализираните от тях собствени приходи се планират като държавна дейност и се разходват съобразно потребностите на съответното училище. От собствени приходи на общината в рамер на 20 х.лв. е планирано дофинансиране на маломерни и слети паралелки в три училища. За поредна година са планирани 10 х.лв. за стипендии на даровити деца по Програмата на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград, както и 20 х.лв. за участия на ученици от Спортно училище в национални и международни състезания и тренировъчен лагер.

Детските градини са споделена отговорност между държавата и общината, като държавният трансфер е предимно за трудови разходи, а от собствен ресурс общината е осигурила 1 104 х.лв. за разходи за издръжка, представително облекло на персонала, аварийни ремонти и други непредвидени разходи.

Разходите за Центровете за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, Център за ученическо теническо и научно творчество и Ученическа спорта школа са в размер на 819 х.лв.

ФункцияЗдравеопазване” - предвидени са общо 1 520 х.лв. Държавният трансфер е в размер на 1 327 х.лв. и обезпечава всички разходи на здравните кабинети в детските градини и училищата, трудовите разходи на двете детски ясли с млечни кухни към тях, трудовите разходи на 4 бр. медиатори и всички разходи на Общинския съвет по наркотични вещества. С общински приходи е осигурена издръжката на детските ясли и млечни кухни - 178 х.лв. и средства за дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация - 15 х.лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - планирани са общо разходи 4 173 х.лв., като за държавни дейности са предвидени 3 306 х.лв. С тях се финансират два дома за възрастни хора, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Център за социална интеграция и рехабилитация, Център за обществена подкрепа, Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Комплекс от социални услуги за хора с увреждания в с.Просторно, Център за работа с деца на улицата, а през 2018 г. беше разкрита услугата Звено „Майка и бебе“.

Във функцията общинска отговорност е услугата „Домашен социален патронаж“, за която са осигурени 767 х.лв. Средствата за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ се предоставят на общините чрез Агенцията по социално подпомагане и включват само разходите за самите асистенти и помощници. За поддържане на изброените услуги и създаване на устойчивост през 2019 г. по изтеклия проект „Независим живот“, Община Разград е осигурила финансиране по бюджета на Домашния социален патронаж за медицински специалист, специалист социални дейности, кинезитерапевт, психолог и технически сътрудник.

Средствата за издръжка за клубове на пенсионера и инвалидите са в размер на 30,5 х. лв.

В проекта за бюджет са предвидени 5 х.лв. за организацията и провеждането на Национален форум, посветен на Международния ден на социалната работа.

 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ е изцяло финансирана от местни приходи и заема най-голям дял в местните дейности - 32%. В нея са планирани средства за осветление на улици - 285 х.лв., за дейности по опазване на околната среда – 232 х.лв., за озеленяване – 559 х.лв., за текущи ремонти и ремонт на улици – 712 х.лв. /без целевите остатъци от 2018 г./, както и за разходи за управление и контрол по ЖС – 183 х.лв. Тук е планирана дейността на ОП „Ремонтстрой” с обем на разходите 606 х.лв.

Разходите на дейност „Чистота” са в размер на 2 382 х.лв. /без таксите по ЗУО и без самоначисления ДДС – отразени в приходната част със знак минус/, които са обвързани и балансирани с приходите от такса за битови отпадъци. Разпределението на разходите по съответните параграфи е на база приетите с решение на Общинския съвет план-сметки.

За дейностите в тази функция са предвидени 660 х.лв. за капиталови разходи, в които са разчетени разходи за:

ü енергийно-ефективна реконструкция в сгради на ДГ /разсрочено плащане/ – 34 х.лв.;

ü основен ремонт на улично осветление по ул."Хан Крум", гр.Разград – 10 х.лв.;

ü основен ремонт на ул."Ст.Караджа", гр.Разград – 16х.лв.;

ü основен ремонт ул."Жеравна" от ул."Ал.Стамболийски" до ул."Бузлуджа", гр.Разград – 350х.лв.;

ü основен ремонт ул."Руен" от ул."Поборническа" до ул."Лозенград", гр.Разград -34 х.лв.;

ü основен ремонт ул."Вардар" от кръстовището с ул."Вит" до ул."Тича", гр.Разград – 5,2 х.лв.;

ü основен ремонт на подход и паркинг на ж.п.гара Разград и около жилищните блокове – 10 х.лв.;

ü основен ремонт покрив на кметство с.Островче – 9,8х.лв.;

ü основен ремонт покрив на здравна служба с.Липник – 6,5 х.лв.;

ü основен ремонт на тротоар по ул."Странджа", с.Топчии – 7,8 х.лв.;

ü основен ремонт на тротоар по ул."Княз Борис" от ул."Добруджа" до автобусна спирка "Лудогорски порцелан", гр.Разград – 7,5 х.лв.;

ü изграждане на автобусна спирка в с.Ушинци – 4,5 х.лв.;

ü изграждане на автобусна спирка при Нов гробищен парк, гр.Разград – 6 х.лв.;

ü изграждане на паркинг от решетъчни тела за увеличаване на паркоместата зад бл.34-36 в ж.к."Освобождение", гр.Разград – 18 х.лв.;

ü изграждане на отводнителна решетка на ул."Казанлък", гр.Разград – 15 х.лв.;

ü проектиране и изграждане на спортна площадка на ул.“Арда“ в гр.Разград - преходен обект от 2018 г. – 100 х.лв. /в т.ч. 50 х.лв. преходен остатък/.

 

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – планирани са средства в размер на 3 911 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 731 х.лв., с които се финансира дейността на Регионален исторически музей, Регионална библиотека, Художествена галерия, 25 читалища и Регионален експертно-консултантски и информационен център «Читалища». За втора година дейност «Читалища» се дофинансира с 5 х.лв., които ще се разходват на проектен принцип. Община Разград ще извърши основен ремонт на покрива на сградата на Регионалния исторически музей за 35,5 х.лв.

Община Разград със собствени приходи финансира дейността на: ОП „Обреден дом“, Капански ансамбъл, Радио Разград, Зоокът, Общински културен център /поемащ цялостната издръжка на сградите на театъра и филхармонията/ и се обезпечават събитията от културния и спортния календар. В проектобюджета са заложени средства за субсидии за спортни клубове - 134 х.лв., за разсрочено плащане на ремонтните дейности на спортна зала „Абритус“ – 179 х.лв. и 110 х.лв. за изграждане на достъпна среда, алейно осветление, вертикална планировка и водоплътен тротоар около спортна зала"Абритус", гр.Разград.

 

Функция «Икономически дейности и услуги» - планирани са 3 660 х.лв., изцяло осигурени от местни приходи, от които:

ü за дейността на ОП „Разградлес” – 1768 х.лв., от които 47 х.лв. за капиталови разходи - изграждане на навес за съхранение на дървесина. ОП „Разградлес” планира да внесе чист приход в общината от 680 х.лв.

ü за дейността на ОП „Бизнес зона „Перистър” – 368 х.лв., от които 121 х.лв. за капиталови разходи – инженеринг складово хале ОП"Бизнес зона"Перистър" - проектиране, изграждане, упражняване на авторски надзор - 75 х.лв. и доизграждане на инфраструктура 2-ри етап – 40 х.лв., система за видеонаблюдение 3-ти етап – 12 х.лв.

ü за дейността на ОП „Общински пазари”– 213 х.лв., от които 9,6 х.лв. за капиталови разходи.

ü за осигуряване дейността на приюта за безстопанствени кучета са предвидени 142 х.лв., от които за инвестиционни разходи – 14 х.лв. за кастрационния център;

За зимно поддържане и снегопочистване от трансфер от републиканския бюджет за местни дейности са осигурени 202 х.лв., както предходните години.

Проектът на инвестиционната програма на Община Разград за 2019 г. е в размер на 1 325 х.лв., от които 903 х.лв. целева субсидия за капиталови разходи. След уточняване на целевите остатъци от 2018 г., инвестиционната програма ще бъде допълнена.

През настоящата година Община Разград ще работи за реализиране на следните инфраструктурни проекти:

· По ОП „Региони в растеж 2014-2020“:

ü "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“;

ü "Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград";

ü "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“;

ü "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“;

ü "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи".

· По ОП „Околната среда 2014-2020“:

ü „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, както и

ü проектите, финансирани от ОП «Развитие на човешките ресури» за разширяване и подобряване качеството на социалните услуги в община Разград и ОП «Добро управление».

Предстои разработване на проектни предложения за културната инфраструктура.

През 2019 г. Община Разград ще покрива дължимите главници и лихви по инвестиционния заем от SG „Експресбанк“. На този етап Общината не предвижда да поема нов общински дълг.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk