Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Разград

/приета с Решение № 129 по Протокол № 9 от 31.05.2004 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 20 от 28.11.2005 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 898 по Протокол № 52 от 28.06.2007 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 161 по Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об.С; изм. с Решение № 162 по Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 186 по Протокол № 11 от 30.05.2008 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г. на Об.С; доп. с Решение № 881 по Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 53 по Протокол № 6 от 29.02.2016 г. на Об.С; изм. с Решение № 645 от Протокол № 48 от 27.11.2018 г. на Об.С/

Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

/приета с Решение № 295 по Протокол № 16 от 24.01.2005 г. на Общински съвет Разград, доп. и изм. с Решение № 390 от Протокол № 21 от 20.05.2005 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 863 по Протокол № 49 от 25.04.2007 г., изм. с Решение № 107 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Общински съвет Разград; изм.и доп. с Решения № 283 и № 289 по Протокол № 18 от 29.12.2008 г. на Общински съвет Разград; изм.и доп. с Решение № 309 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 337 по Протокол № 21 от 24.02.2009 г., изм.и доп. с Решение № 347 по Протокол № 22 от 31.03.2009 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 440 по Протокол № 27 от 28.07.2009 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 558 по Протокол № 31 от 24.11.2009 г. на Общински съвет Разград, Решение № 615 по Протокол № 34 от 29.01.2010 г.; изм. с Решение № 885 по Протокол № 48 от 22.02.2011 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 1008 по Протокол № 54 от 26.07.2011 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 178 по Протокол № 13 от 03.07.2012 г. на Об.С; изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 373 по Протокол № 26 от 28.05.2013 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 305 по Протокол № 22 от 28.02.2017 г. на Об.С Разград; изм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 696 от Протокол № 53 от 26.03.2019 г. на Общински съвет Разград/

НАРЕДБА № 3 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИЛИ ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

/приета с Решение № 327 по Протокол № 19 от 28.03.2005 г.  на Общински съвет – Разград, изм. и доп.с Решение № 311 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 560 по Протокол № 31 от 24.11.2009 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 406 по Протокол № 29 от  10.08.2017 г. на Об.С/

Наредба №4 за реда и условията за извършване на търговската дейност на територията на Община Разград

/Наредбата отменя досега действащата Наредба № 4 за извършване на търговска дейност на територията на Община Разград, приета с решение № 324 по протокол № 19 от 28.03.2005 г. на Общински съвет Разград. Наредбата е приета от Общински съвет Разград с решение № 448 по протокол № 30 от 01.10. 2013 г. и влиза в сила от деня на публикуването й./

Наредба №5 за организацията и управлението на общински пазари в Разградска община

/Наредбата е приета с Решение № 223.1. По Протокол № 22 от 17.06.1997 година на Общински съвет Разград и влиза в сила от 17.06.1997 година./

Наредба №6 за реда за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани

/отменена с Решение № 274 по Протокол № 17 от проведено заседание на Общински съвет Разград на 25.11.2008 г./

Наредба №7 за предоставяне на концесии

/отменена с Решение № 681 на Общински съвет Разград по Протокол № 38 от проведено заседание на 28.07.2006 г./

Наредба №8 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Разград

/изм. с Решение № 241 по Протокол № 18 от 29.11.2016 г. на Общински съвет Разград/

Наредба №9 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

/Наредбата е приета от Общински съвет Разград с Решение № 338  по протокол № 24 от 29.04.2013г./

Наредба №10 за организация и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на Община Разград

/Наредбата е приета с Решение № 568.1. по Протокол № 39 от 04.03. 2003г. на Общински съвет гр.Разград и влиза в сила от деня на публикуването й в местната преса. Настоящата наредба отменя досега действащата Наредба №10 на Общински съвет Разград за организация и управление на гробищните паркове в гр.Разград и кметствата в Разградска община, приета с Решение №112 по Протокол №9 от 24.04.2000 год., изменена и допълнена с Решение №478.І. от Протокол №31/22.07.2002 год. на Общински съвет – Разград./

Наредба №11 за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Разград

/Приета с Решение № 593 от Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет Разград, на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците. Тази наредба отменя Наредба №11 на Общински съвет Разград  за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Разград, приета с Решение № 843 от Протокол № 48 от 26.03.2007 г. на Общински съвет Разград./

Наредба №12 за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград

/приета с Решение № 824 по Протокол № 59 от 26.05. 2015 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 286 по Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Об.С/

Наредба №13 за рекламната дейност на територията на Община Разград

/ Тази наредба отменя досега действащата Наредба № 13 на Общински съвет Разград за рекламната дейност на територията на Община Разград, приета с решение № 632.2 по протокол № 35 от 25.04.2006 г. на Общински съвет Разград. Наредбата е приета от Общински съвет Разград с решение № 449 по протокол № 30 от  01.10.  2013 г. и влиза в сила от деня на публикуването й./

Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград

/Тази наредба отменя досега действащата Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, приета с Решение № 544.1, по Протокол № 38 от 17.02.2003 г. на Общински съвет Разград. Наредбата е приета от Общински съвет Разград с Решение №242 по Протокол № 18 от 29.11.2016 год.  и влиза в сила от деня на публикуването й. изм. и доп. с Решение № 552 от Протокол № 40 от 30.04.2018 г. на Об.С Разград; доп. с Решение № 620 от Протокол № 47 от 24.10.2018 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 668 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Об.С Разград;/

Наредба №15 условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

/приета с Решение № 515 по Протокол № 37 от 30.01.2014 г. на Общински съвет Разград, доп. с  Решение № 592 по Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 145 по Протокол № 12 от 28.06.2016 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 181 по Протокол № 14 от 30.08.2016 г. на Общински съвет Разград/

Наредба №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

/приета с Решение № 414 по Протокол № 28 от 30.07.2013 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 881 по Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 388 по Протокол № 28 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 651 от Протокол № 49 от 21.12.2018 г. на Общински съвет Разград/; изм. с Решение № 725 от Протокол № 56 от 30.05.2019 г. на Общински съвет Разград/

Наредба №17 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

/приета с Решение № 296 по Протокол № 16 от24.01.2005 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 891 по Протокол № 50 от 23.05.2007 г. на Об.С, изм. с Решение № 113 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 337 по Протокол № 21 от 24.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 836 по Протокол № 45 от 30.11.2010 г. на Об.Сизм. с Решение № 885 по Протокол № 48 от 22.02. 2011 г. на Об.С, изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 146, по Протокол № 12 от 29.05.2012 г.;  изм. и доп. с Решение № 272 по Протокол № 20 от 27.12.2012 г. на Об.С., изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 416 по Протокол № 28 от 30.07.2013 г. на Об.С., изм.  и доп. с Решение № 759/24.03.2015 г., по Протокол № 56 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 319 по Протокол № 23 от 04.04.2017 г. на Об.С; изм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С; изм. с Решение № 697 от Протокол № 53 от 26.03.2019 г. на Об.С/

Наредба №18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Разград

/ Приета с Решение № 105 по Протокол № 7 от 28.02. 2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 285 по Протокол № 18 от 29.12.2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 577 по Протокол № 32 от 28.12.2009 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 848 по Протокол № 46 от 28.12.2010 г. на Об.С; изм. с Решение № 866 по Протокол № 47 от 27.01.2011 г. на Об.С; доп. с Решение № 59 по Протокол № 5 от 24.01.2012 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 496 по Протокол № 35 от 27.12.2013 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 716 по Протокол № 54 от 30.01.2015 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 54 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 156 по Протокол № 13 от 22.07.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 654 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Об.С/

Наредба №19 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Разград

/Приета с Решение № 136 от Протокол № 12 от 28.06.2016 година на Общински съвет –Разград./

Наредба №20 за реда за принудителното изпълнение от Община Разград на заповеди по чл. 196, ал. 3 от Закона за устройство на територията

/приета с решение № 391 по Протокол № 27 от 25.06. 2013 г. на ОбС/

Наредба №21 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър” гр. Разград

/приета с Решение № 638 по Протокол № 36 от 30.03. 2010 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 885 от 22.02.2011г., по Протокол № 48 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 916 по Протокол № 50 от 26.04.2011 г., изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Об.С, изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 558 по Протокол № 41 от 29.04.2014 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 285 по Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Об.С; изм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С, изм. с Решение № 698 от Протокол № 53 от 26.03.2019 г. на Об.С/

Наредба №22 за определяне на условията и реда за управление на горските територии, собственост на Община Разград

/ Приета с Решение № 102 по Протокол №9 от 26.04. 2016 г. на Общински съвет Разград /

Наредба №23 ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

/ Наредбата се приема с Решение № 516 по Протокол № 37 от 30.01.2014 г. на Общински съвет – Разград /

Наредба №24 за управление на общинските пътища на територията на община Разград

/ Наредбата се приема с Решение № 728 по Протокол № 54 от 30.01. 2015г. на Общински съвет – Разград /

Наредба №25 за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в Община Разград

Приложения към Наредба 25

/ Наредбата се приема с Решение №55 по  Протокол №6/ 29.02.2016 г. на Общински съвет – Разград /

Наредба №26 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА РАЗГРАД

Наредбата е приета с Решение № 189 по Протокол №14 от 30.08.2016 г. на Общински съвет – Разград и влиза в сила от датата на приемане на решението. /

Наредба №27 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

приета с Решение № 190 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г. на Об.С, изм. с Решение № 357 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г. на Об.С/

Наредба №28 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД

СЕРТИФИКАТ

Наредбата е приета с Решение № 216 по Протокол № 16 от 25.10. 2016  г. на Общински съвет – Разград /

Наредба №29 за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища

/ приета с Решение № 360 от Протокол № 26 от 23.05. 2017 г. на Общински съвет Разград, изм. и доп. с Решение № 531 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С /

bzlogo oic radiorz logo 167x38 easypay e paybaner SO Card 03 integriran plan mlsp

logo bottom

location iconОбщина Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А

phone icon  (084) 660 091
phone icon  obshtina@razgrad.bg

off canvas logo