Покана за заседание на 15.10.2019г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД

 П О К А Н А

        На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 50, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общинския съвет на 15.10.2019 г. /вторник/ от 13.30 часа в сградата на общината – единадесети етаж.

         Заседанието ще се проведе при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Докладни записки.
  2. Текущи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /Надежда Радославова/

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА 15 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

  1. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – заместник- кмет на Община Разград, определена за кмет със Заповед № 1144/24.09.2019 г. на кмета на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград.

  1. Докладна записка от Надежда Радославова Димитрова – председател на Общински съвет  Разград

ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община Разград и кметове на кметства.

  1. Докладна записка от Стоян Димитров Ненчев - общински съветник

ОТНОСНО: Приемане на решение във връзка с административно дело № 183/2019 год., на Административен съд- Разград, по което е страна Общински съвет Разград.

  1. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – заместник- кмет на Община Разград, определена за кмет със Заповед № 1144/24.09.2019 г. на кмета на Община Разград

ОТНОСНО: Удостояване с Наградата на името на Никола Икономов по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители.

Пълен текст на докладните записки

bzlogo oic radiorz logo 167x38 easypay e paybaner SO Card 03 integriran plan mlsp

logo bottom

location iconОбщина Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А

phone icon  (084) 660 091
phone icon  obshtina@razgrad.bg

off canvas logo