Регистър на Декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Кметове на кметства

Име,
презиме и фамилия
Длъжност
по
чл. 35, 
ал. 1,
т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по
чл. 35, 
ал. 1,
т.3
по чл. 35,
ал. 1,
т. 4
по чл.38, ал. 1, т.1 по чл.38, ал. 1, т.2 по чл.38, ал. 1, т.З по чл.38, ал. 1, т.4
Хава И. Хюсеин Кмет на кметство Радинград 2019 Встъпителна          
Хафизе И. Хасанова Кмет на кметство Недоклан 2019 Встъпителна          
Неждет Х. Мехмедов Кмет на кметство Липник 2019 Встъпителна          
Росица Н. Якимова Кмет на кметство Побит камък 2019 Встъпителна          
Димитър М. Димитров Кмет на кметство Осенец 2019 Встъпителна          
Христина И. Колева Кмет на кметство Дряновец 2019 Встъпителна          
Иван Т. Димитров Кмет на кметство Ушинци 2019 Встъпителна          
Румяна А. Балтова Кмет на кметство Просторно 2019 Встъпителна          
Мирена Е. Симова Кмет на кметство Топчии 2019 Встъпителна          
Гюлджан А. Ахмедов Кмет на кметство Ясеновец 2019 Встъпителна          
Емил Б. Гиздов Кмет на кметство Гецово 2019 Встъпителна          
Сюлейман М. Салиев Кмет на кметство Раковски 2019 Встъпителна          
Нуридин Ш. Мехмед Кмет на кметство Стражец 2019 Встъпителна          
Хюсеин Г. Хаккъ Кмет на кметство Дянково 2019 Встъпителна          
Дамян И. Йосифов Кмет на Кметство Киченица 2019 Встъпителна          
Тошко Н. Илиев Кмет на Кметство Балкански 2019 Встъпителна          
Ферди Д. Мехмед Кмет на Кметство Мортагоново 2019 Встъпителна          
Момчил Й. Мизурски Кмет на Кметство Балкански 2019 Встъпителна          
 
 
 

Общински съветници

ЛИЦЕ ЗАЕМАЩО ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ

чл.35 ал.1 т.1 чл.35 ал.1 т.2
Надежда Радославова Димитрова 2019  
Ахтер Исметов Чилев 2019  
Божинел Василев Христов 2019  
Валентина Маркова Френкева - Белчева 2019  
Веселин Валентинов Спасов 2019  
Владимир Димитров Димитров 2019  
Галин Пенчев Парашкевов 2019  
Гюлвер Исмаил Хасан 2019  
Джипо Николов Джипов 2019  
Диана Добромирова Мирчева-Рахнева 2019  
Елка Александрова Неделчева 2019  
Емине Бейти Хасан 2019  
Иво Борисов Димитров 2019  
Илия Христов Илиев 2019  
Калоян Руменов Монев 2019  
Левент Али Апти 2019  
Мануел Василев Чутурков 2019  
Мариан Пламенов Иванов 2019  
Марина Петрова Христова 2019  
Милена Дачева Орешкова
 
Митко Иванов Ханчев  2019  
Наско Стоилов Анастасов 2019  
Радиана Ангелова Димитрова 2019  
Рейхан Ридван Вели 2019  
Светослав Теофилов Банков 2019  
Стефан Димов Стефанов 2019  
Стоян Димитров Ненчев 2019  
Таня Петрова Тодорова 2019  
Фатме Зелкиф Емин 2019  
Фатме Селим Али 2019  
Хами Ибрахимов Хамиев 2019  
Хасан Халилов Хасанов 2019  
Янка Трифонова Георгиева 2019  

Дружества с общинско участие

Име,
презиме и фамилия
Длъжност
по
чл. 35, 
ал. 1,
т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по
чл. 35, 
ал. 1,
т.3
по чл. 35,
ал. 1,
т. 4
по чл.38, ал. 1, т.1 по чл.38, ал. 1, т.2 по чл.38, ал. 1, т.З по чл.38, ал. 1, т.4
Николай Р. Денев Управител на „ДКЦ-1" -Разград ЕООД   встъпителна 2019        
bzlogo oic radiorz logo 167x38 easypay e paybaner SO Card 03 integriran plan mlsp

logo bottom

location iconОбщина Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А

phone icon  (084) 660 091
phone icon  obshtina@razgrad.bg

off canvas logo