Прием на декларации по ЗМДТ

Печат

Отдел "Местни данъци и такси"
I. При деклариране на недвижим имот от физически лица:
Декларацията се подава в Отдел „Местни данъци и такси” в 2-месечен срок от: 
- придобиване
- издаване на Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация за новопостроени сгради;
При придобиване на имоти по наследство - декларацията се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството.
При промяна на обстоятелствата по дадена декларация същите се декларират в нова декларация в 2-месечен срок.
Подадената декларация от един от съсобствениците/ползвателите на недвижим имот, ползва всички останали съсобственици/ползватели.
За всеки имот се подава отделна декларация.
Необходими документи
1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
2. Документ за собственост /копие/
3. Удостоверение за наследници /при наследство/
4. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/
5. Решение на ТЕЛК /при основно жилище/
6. Пълномощно /при необходимост/

II. При деклариране на недвижим имот от юридически лица:
Декларацията се подава в Отдел „Местни данъци и такси” в 2-месечен срок от придобиването, съответно учредяване право на ползване.
При промяна на декларираните данни декларацията се подава в 2-месечен срок, считано от датата на промяната.
За всеки имот се подава отделна декларация.
Необходими документи
1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ
2. Документ за собственост /копие/
3. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/
4. Пълномощно /при необходимост/

III. При подаване на декларация за облагане с данък върху наследствата
Декларацията се подава при смърт на физическо лице и откриване на наследство от наследниците, заветниците или техни законни представители.
Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.
Декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството.
За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6- месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито.
Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
Необходими документи
1. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ
2. Удостоверение за наследници /при наследство/
3. Пълномощно /при необходимост/
4. Други документи /в зависимост от това, какво включва наследствената маса/
5. Пълномощно /при необходимост/

IV. При подаване на декларация за облагане с данък при придобиване на имущества.
Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, в двумесечен срок от придобиването им в общината по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице.
Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация по настоящия си адрес.
Необходими документи
1. Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ
2. Копие от документа за придобиване на имущества.
3. Копие от документ доказващ основание за освобождаване от данък за придобиване на имущества.
4. Пълномощно /при необходимост/

V. При деклариране на придобито моторно превозно средство:
Декларацията се подава в Отдел „Местни данъци и такси” в 2-месечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес/седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/ срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната. При придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.
Декларирането за спиране от движение, за бракуване, отчисляване при продажба или откраднато превозно средство се удостоверява със служебна бележка от сектор ПП КАТ/ОДП или копие на договора за покупко-продажба.
Необходими документи
1. Декларация по чл.54 от ЗМДТ /лек автомобил/
2. Декларация по чл.54 от ЗМДТ /без лек автомобил/
3. Документ за придобиване /Договор, Митническа декларация, фактура, превод на оригинален документ за придобиване при внос/
4. Копие от Свидетелство за регистрация І част на КАТ /големия талон/
5. Платежен документ за внесен местен данък при придобиване на имуществото
6. Копие на платежен документ за платен данък върху превозните средства
7. Копие на Решение на ТЕЛК /за МПС до 117.64 к.w. и обем на двигателя до 2000 куб.см. или триколка, собственост на лице с намалена трудоспособност 50 и над 50 %/
8. Пълномощно /при необходимост/

VI. Патентен данък
Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
Данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.
Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.
Необходими документи
1. Декларация по чл.61 н от ЗМДТ
2. Копие на документи удостоверяващи причина за облекчение.
 
VІІ. Туристически данък
С туристически данък се облагат нощувките. Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. Лицата подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Необходими документи
1.Декларация по чл.61 р ал.5  от ЗМДТ
2. Копие от удостоверението за категорията на обекта.
 
VIII. Декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници.
- Декларацията се подава във Фронт офоса на отдел «Местни данъци и такси» преди издаване на разрешителното;
- При промяна на някое от обстоятелствата, касаещи определяне на данъка, декларацията се подава в седем дневен срок;
- За 2017г. декларацията се подава в срок до 31.12.2016г. в паричен салон на отдел «Местни данъци и такси» - стая 8 
Необходими документи:
2. Пълномощно при необходимост.
 
IX. Декларация по чл.18а, ал.1, предл.второ и ал.2 от Наредба 14 на Общински съвет Разград за имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.
Декларацията се подава в отдел «Местни данъци и такси» в срок до края на предходната година за имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година, декларацията е подадена  по образец от собственика (те) или ползвателя (те) в общината по местонахождение на имота.
Необходими документи:
1. Декларация по чл.18а, ал.1, предл.второ и ал.2 от Наредба 14 на Общински съвет Разград.
2. Пълномощно при необходимост.
 
X. Декларация по чл.16б, ал.2 от Наредба 14 на Общински съвет Разград за определяне на ТБО за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица според количеството на битовите отпадъци.
«За ползване на жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица които заявят желание да ползват индивидуални съдове за смет подават във фронт офиса на отдел «Местни данъци и такси» декларация по образец до края на предходната година»
Необходими документи:
1. Декларация по чл.16б, ал.2 от Наредба 14 на Общински съвет Разград.
2. Пълномощно при необходимост.

XI. Заявление за закриване на партида на прехвърлен имот:
При продажба или прехвърляне на недвижим имот от прехвърлителя се подава молба свободен текст за закриване на партида в стая 06, партер в общо деловодство.
Необходими документи
1. Примерен образец на заявление
2. Копие от документ за продажба /при възможност/
 
ХII. Декларация по чл.35 от Наредба 14 на Общински съвет Разград за притежаване на куче.
В тримесечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът подава декларация в общината по постоянен адрес (седалище). 
Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на подаване на декларацията за придобиване на куче.
За кучета придобити през текущата година таксата се дължи в размер 1/12 част от годишния й размер за всеки месец да края на годината, включително за месеца на придобиването
Необходими документи:
1. Декларация по чл.35 от Наредба 14 на Общински съвет Разград за притежаване на куче.
2. Копие от паспорт на кучето (ако има такъв).
3. Копие от документ доказващ основание за освобождаване от «такса куче».
4. Пълномощно при необходимост.

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk