Вторник, 20 Март 2018 00:00

Печат

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД

 

П  О  К  А  Н  А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.50, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  свиквам заседание на Общинския съвет на 27. 03. 2018 г. /вторник/ от 13.30 часа в сградата на Община Разград - единадесети етаж.

         Заседанието ще се проведе при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладни записки.

2.  Текущи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Стоян Ненчев /

Публикувани на:20.03.2018г.