Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Наредби

 

НАРЕДБА № 3 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИЛИ ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Петък, 18 Август 2017 11:23

 

НАРЕДБА  № 3  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИЛИ ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

/приета с Решение № 327 по Протокол № 19 от 28.03.2005 г.  на Общински съвет – Разград, изм. и доп. с Решение № 311 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 560 по Протокол № 31 от 24.11.2009 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 406 по Протокол № 29 от  10.08.2017 г. на Об.С/

DOC-файл 233KB

PDF-файл 252KB
 

Наредба №_16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Понеделник, 07 Август 2017 10:12

 

/приета с Решение № 414 по Протокол № 28 от 30.07.2013 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 881 по Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 388 по Протокол № 28 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Разград/

DOC-файл  95KB

PDF-файл 165KB
 
 
 
 

Наредба №_27 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Понеделник, 05 Юни 2017 15:37

 

приета с Решение № 190 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г. на Об.С, изм. с Решение № 357 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г. на Об.С /


DOC-файл 86KB

PDF-файл 243KB
 
 
 
   

Наредба №_29 за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища

Понеделник, 05 Юни 2017 09:59

 

Настоящата наредба e приета с Решение № 360 по Протокол № 26 от  23.05. 2017 г. на Общински съвет – Разград. /


DOC-файл 71KB

PDF-файл 129KB
 
 
 
 

Наредба №_17 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Четвъртък, 13 Април 2017 09:53

 

/приета с Решение № 296 по Протокол № 16 от 24.01.2005 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 891 по Протокол № 50 от 23.05.2007 г. на Об.С, изм. с Решение № 113 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 337 по Протокол № 21 от 24.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 836 по Протокол № 45 от 30.11.2010 г. на Об.С, изм. с Решение № 885 по Протокол № 48 от 22.02. 2011 г. на Об.С, изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 146, по Протокол № 12 от 29.05.2012 г.;  изм. и доп. с Решение № 272 по Протокол № 20 от 27.12.2012 г. на Об.С., изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 416 по Протокол № 28 от 30.07.2013 г. на Об.С., изм.  и доп. с Решение № 759/24.03.2015 г., по Протокол № 56 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 319 по Протокол № 23 от 04.04.2017 г.  /

DOC-файл 214KB

PDF-файл 219KB
 
 
 
   

Страница 1 от 6

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg