Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати


Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Разград

Сряда, 05 Декември 2018 09:31

 

/приета с Решение № 129 по Протокол № 9 от 31.05.2004 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 20 от 28.11.2005 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 898 по Протокол № 52 от 28.06.2007 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 161 по Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об.С; изм. с Решение № 162 по Протокол № 9 от 29.04.2008 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 186 по Протокол № 11 от 30.05.2008 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 618 по Протокол № 47 от 29.08.2014 г. на Об.С; доп. с Решение № 881 по Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 53 по Протокол № 6 от 29.02.2016 г. на Об.С; изм. с Решение № 645 от Протокол № 48 от 27.11.2018 г. на Об.С/
DOC-файл 185KB
PDF-файл 205KB
 
 
 
 

Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

Четвъртък, 09 Май 2019 15:08

 

/приета с Решение № 295 по Протокол № 16 от 24.01.2005 г. на Общински съвет Разград, доп. и изм. с Решение № 390 от Протокол № 21 от 20.05.2005 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 863 по Протокол № 49 от 25.04.2007 г., изм. с Решение № 107 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Общински съвет Разград; изм.и доп. с Решения № 283 и № 289 по Протокол № 18 от 29.12.2008 г. на Общински съвет Разград; изм.и доп. с Решение № 309 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 337 по Протокол № 21 от 24.02.2009 г., изм.и доп. с Решение № 347 по Протокол № 22 от 31.03.2009 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 440 по Протокол № 27 от 28.07.2009 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 558 по Протокол № 31 от 24.11.2009 г. на Общински съвет Разград, Решение № 615 по Протокол № 34 от 29.01.2010 г.; изм. с Решение № 885 по Протокол № 48 от 22.02.2011 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 1008 по Протокол № 54 от 26.07.2011 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 178 по Протокол № 13 от 03.07.2012 г. на Об.С; изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 373 по Протокол № 26 от 28.05.2013 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 305 по Протокол № 22 от 28.02.2017 г. на Об.С Разград; изм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 696 от Протокол № 53 от 26.03.2019 г. на Общински съвет Разград/
DOC-файл 317KB

PDF-файл 415KB
 
 
 
 

НАРЕДБА № 3 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИЛИ ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Петък, 18 Август 2017 11:23

 

НАРЕДБА  № 3  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА ИЛИ ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЧРЕЗ ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

/приета с Решение № 327 по Протокол № 19 от 28.03.2005 г.  на Общински съвет – Разград, изм. и доп. с Решение № 311 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 560 по Протокол № 31 от 24.11.2009 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 406 по Протокол № 29 от  10.08.2017 г. на Об.С/

DOC-файл 233KB

PDF-файл 252KB
   

Наредба №4 за реда и условията за извършване на търговската дейност на територията на Община Разград

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №4 за реда и условията за извършване на търговската дейност на територията на Община Разград

PDF-файл 116KB
 
 
 
 

Наредба №5 за организацията и управлението на общински пазари в Разградска община

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №5 за организацията и управлението на общински пазари в Разградска община
DOC-файл 119KB

PDF-файл 155KB
 
 
 
   

Наредба №6 за реда за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани-

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

/отменена с Решение № 274 по Протокол № 17 от проведено заседание на Общински съвет Разград на 25.11.2008 г./
DOC-файл 119KB

PDF-файл 97KB
 
 
 
 

Наредба №7 за предоставяне на концесии

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 


/отменена с Решение № 681 на Общински съвет Разград по Протокол № 38 от проведено заседание на 28.07.2006 г./

DOC-файл 181KB

PDF-файл 142KB
 
 
 
   

Наредба №8 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Разград

Понеделник, 12 Декември 2016 09:35

 

 
/изм. с Решение № 241 по Протокол № 18 от 29.11.2016 г. на Общински съвет Разград/

PDF-файл 134KB
 
 
 
 

Наредба №9 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №9 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 


DOC-файл 73KB

PDF-файл 105KB
 
 
 
   

Наредба №_10 за организация и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на Община Разград

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №10 за организация и управление на гробищните паркове и обредните зали на територията на Община Разград
DOC-файл 59KB

PDF-файл 107KB
 
 
 
 

Наредба №_11 за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Разград

Вторник, 06 Август 2019 00:00

 

 
/Приета с Решение № 593 от Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет Разград, на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците. Тази наредба отменя Наредба №11 на Общински съвет Разград  за организацията на дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Разград, приета с Решение № 843 от Протокол № 48 от 26.03.2007 г. на Общински съвет Разград./

 


PDF-файл 333KB
 
 
 
   

Наредба №_12 за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград

Сряда, 15 Март 2017 16:07

 

 
/приета с Решение № 824 по Протокол № 59 от 26.05. 2015 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 286 по Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Об.С/

DOC-файл 177KB

PDF-файл 325KB
 
 
 
 

Наредба №_13 за рекламната дейност на територията на Община Разград

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №13 за рекламната дейност на територията на Община Разград
DOC-файл 249KB

PDF-файл 179KB
   

Наредба №_14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград

Сряда, 13 Февруари 2019 23:00

 

/§ 5. Тази наредба отменя досега действащата Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, приета с Решение № 544.1, по Протокол № 38 от 17.02.2003 г. на Общински съвет Разград.

§ 6. Наредбата е приета от Общински съвет Разград с Решение №242 по Протокол № 18 от 29.11.2016 год.  и влиза в сила от деня на публикуването й.

/изм. и доп. с Решение № 552 от Протокол № 40 от 30.04.2018 г. на Об.С Разград; доп. с Решение № 620 от Протокол № 47 от 24.10.2018 г. на Об.С Разград; изм. и доп. с Решение № 668 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Об.С Разград;/

DOC-файл 222КB

PDF-файл 383KB
 
 
 
 

Наредба №_15 условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Понеделник, 12 Септември 2016 17:10

 

/приета с Решение № 515 по Протокол № 37 от 30.01.2014 г. на Общински съвет Разград, доп. с  Решение № 592 по Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 145 по Протокол № 12 от 28.06.2016 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 181 по Протокол № 14 от 30.08.2016 г. на Общински съвет Разград/

DOC-файл 173 KB

PDF-файл 183 KB
 
 
 
   

Наредба №_16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪС ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Сряда, 02 Януари 2019 14:41

 

/приета с Решение № 414 по Протокол № 28 от 30.07.2013 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 881 по Протокол № 63 от 29.09.2015 г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 388 по Протокол № 28 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Разград; изм. с Решение № 651 от Протокол № 49 от 21.12.2018 г. на Общински съвет Разград/; изм. с Решение № 725 от Протокол № 56 от 30.05.2019 г. на Общински съвет Разград/


DOC-файл  99KB

PDF-файл 161KB
 
 
 
 

Наредба №_17 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Вторник, 02 Април 2019 11:56

 

/приета с Решение № 296 по Протокол № 16 от 24.01.2005 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 891 по Протокол № 50 от 23.05.2007 г. на Об.С, изм. с Решение № 113 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 337 по Протокол № 21 от 24.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 836 по Протокол № 45 от 30.11.2010 г. на Об.С, изм. с Решение № 885 по Протокол № 48 от 22.02. 2011 г. на Об.С, изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 146, по Протокол № 12 от 29.05.2012 г.;  изм. и доп. с Решение № 272 по Протокол № 20 от 27.12.2012 г. на Об.С., изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С, изм. и доп. с Решение № 416 по Протокол № 28 от 30.07.2013 г. на Об.С., изм.  и доп. с Решение № 759/24.03.2015 г., по Протокол № 56 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 319 по Протокол № 23 от 04.04.2017 г. на Об.С; изм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С; изм. с Решение № 697 от Протокол № 53 от 26.03.2019 г. на Об.С/
DOC-файл 216KB

PDF-файл 217KB
 
 
 
   

Наредба №_18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Разград

Сряда, 13 Февруари 2019 23:00

 

/ Приета с Решение № 105 по Протокол № 7 от 28.02. 2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 285 по Протокол № 18 от 29.12.2008 г. на Об.С, изм. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 577 по Протокол № 32 от 28.12.2009 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 848 по Протокол № 46 от 28.12.2010 г. на Об.С; изм. с Решение № 866 по Протокол № 47 от 27.01.2011 г. на Об.С; доп. с Решение № 59 по Протокол № 5 от 24.01.2012 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 496 по Протокол № 35 от 27.12.2013 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 716 по Протокол № 54 от 30.01.2015 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 54 от 29.02.2016 г. по Протокол № 6 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 156 по Протокол № 13 от 22.07.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 654 от Протокол № 51 от 31.01.2019 г. на Об.С/
DOC-файл 371KB

PDF-файл 290KB
 
 
 
 

Наредба №_19 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Разград

Четвъртък, 07 Юли 2016 17:29

 

/Приета с Решение № 136 от Протокол № 12 от 28.06.2016 година на Общински съвет –Разград./
 

DOC-файл 291KB

PDF-файл 386KB
 
 
 
   

Наредба №_20 за реда за принудителното изпълнение от Община Разград на заповеди по чл. 196, ал. 3 от Закона за устройство на територията

Вторник, 17 Декември 2013 10:26

 

Наредба №20 за реда за принудителното изпълнение от Община Разград на заповеди по чл. 196, ал. 3 от Закона за устройство на територията
DOC-файл 112KB

PDF-файл 105KB
 
 
 
 

Наредба №_21 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър” гр. Разград

Вторник, 02 Април 2019 11:56

 

/приета с Решение № 638 по Протокол № 36 от 30.03. 2010 г. на Общински съвет Разград, изм. с Решение № 885 от 22.02.2011г., по Протокол № 48 на Об.С; изм. и доп. с Решение № 916 по Протокол № 50 от 26.04.2011 г., изм. с Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.02.2012 г. на Об.С, изм. с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 558 по Протокол № 41 от 29.04.2014 г. на Об.С; изм. и доп. с Решение № 285 по Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Об.С; изм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С, изм. с Решение № 698 от Протокол № 53 от 26.03.2019 г. на Об.С/
DOC-файл 83KB

PDF-файл 174KB
 
 
 
   

Наредба №_22 за определяне на условията и реда за управление на горските територии, собственост на Община Разград

Вторник, 10 Май 2016 10:25

 

/ Приета с Решение № 102 по Протокол №9 от 26.04. 2016 г. на Общински съвет Разград /

DOC-файл 134KB

PDF-файл 160KB
 
 
 
 

Наредба №_23 ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Петък, 07 Февруари 2014 09:37

 

/ Наредбата се приема с Решение № 516 по Протокол № 37 от 30.01.2014 г. на Общински съвет – Разград /

DOC-файл 106KB

PDF-файл 84KB
 
 
 
   

Наредба №_24 за управление на общинските пътища на територията на община Разград

Понеделник, 09 Февруари 2015 15:58

 

/ Наредбата се приема с Решение № 728 по Протокол № 54 от 30.01. 2015г. на Общински съвет – Разград /

DOC-файл 230KB

PDF-файл 194KB
 
 
 
 

Наредба №_25 за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в Община Разград

Вторник, 15 Март 2016 16:34

 

/ Наредбата се приема с Решение №55 по  Протокол №6/ 29.02.2016 г. на Общински съвет – Разград /


DOC-файл 303KB

PDF-файл 217KB
 
 
 
   

Наредба №_26 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА РАЗГРАД

Понеделник, 12 Септември 2016 10:56

 

Наредбата е приета с Решение № 189 по Протокол №14 от 30.08.2016 г. на Общински съвет – Разград и влиза в сила от датата на приемане на решението. /


DOC-файл 80KB

PDF-файл 85KB
 
 
 
 

Наредба №_27 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Понеделник, 05 Юни 2017 15:37

 

приета с Решение № 190 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г. на Об.С, изм. с Решение № 357 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г. на Об.С /


DOC-файл 86KB

PDF-файл 243KB
 
 
 
   

Наредба №_28 ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД

Четвъртък, 03 Ноември 2016 17:05

 

Наредбата е приета с Решение № 216 по Протокол № 16 от 25.10. 2016  г. на Общински съвет – Разград /
 

DOC-файл 86KB

PDF-файл 203KB
 
 
 
 

Наредба №_29 за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища

Сряда, 04 Април 2018 14:45

 

/ приета с Решение № 360 от Протокол № 26 от 23.05. 2017 г. на Общински съвет Разград, изм. и доп. с Решение № 531 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С /
DOC-файл 69KB

PDF-файл 155KB
 
 
 
   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk