Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 844 от 09.07.2019г.

Петък, 12 Юли 2019 08:25

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ МАГАЗИН № 61, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 61710.505.1818.1.4 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет точка едно точка четири), с площ на магазина 14 кв. м. (четинадесет квадратни метра), намиращ се на Централен общински пазар – ул. „Хан Омуртаг“ № 2  в гр. Разград.

 а/ Срок за отдаване под наем – 2 (две) години;

б/  Имота да се използва за търговска дейност;

в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 837

 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на  възмездно право на ползване за срок от 10/десет/ години върху поземлен имотчастна общинска собственост с идентификатор 61710.504.249  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград одобрени със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-232/18.12.2008 г. на Началник на СГКК – Разград, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1504/15.12.2012 г. с площ на имота 4267 кв.м. (четири хиляди двеста шестдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, при граници и съседи имоти с идентификатори: 61710.504.173, 61710.504.251, 61710.504.149, 61710.504.250, 61710.504.252 и 61710.504.253 заедно с  построения в имота обект - бензиностанция, представляващ сграда с идентификатор 61710.504.249.1, със застроена площ от 166 кв.м. (сто шестдесет и шест квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение: „сграда за търговия“ и сграда с идентификатор 61710.504.249.2 със застроена площ от 291 кв.м. (двеста деветдесет и един квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение „сграда за търговия“.
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 741

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ отредена площ от 12,00 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, в поземлен имот с идентификатор 62089.501.1205, целия с площ 4 990 кв.м., и начин на трайно ползване – „за друг обществен обект, комплекс“, представляващ парцел „Автоспирка“, кв.15 по регулационния план на с.Раковски, съгласно схема – одобрена от главния архитект на Община Разград и с условие, че частта от имота е за поставяне на преместваем обект
 
 
 
 
   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 19002

Документация

Публикувана на 11.06.2019г.

Протокол от 28.06.2019г.

Публикуван на 28.06.2019г.

Заповед № 180/28.06.2019г.

Публикувана на 28.06.2019г.

Протокол от 28.06.2019г.

Публикуван на 01.07.2019г.

Договор № 004-ОГ-12-04

Публикуван на 01.07.2019г.

   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 19001

Документация

Публикувана на 12.02.2019г.

Заповед №44 19001

Заповед №45 19001

П Р О Т О К О Л  № ОГ -12-03/27.02.2019 г.

Публикувана на 27.02.2019г.

Договор №ог-12-03/05.03.2019г. за покупко-продажба на добита  дървесина  от широколистни дървесни видове от обект №19001

Публикувана на 06.03.2019г.

   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008
 
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007

Документация

Протокол № ОГ-11-07 от 09.05.2018 г.

Заповед № 148 от 09.05.2018г.

Заповед № 149 от 09.05.2018г.

Договор № ОГ-12-09 от 15.05.2018г.

 

 

   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 31

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 2
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 30

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 1
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk