Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1086

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VII от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост,  актуван с Акт за общинска собственост №889/20.01.2011 г., представляваща незастроена площ от 65,00 кв. метра /шестдесет и пет квадратни метра/ за поставяне на преместваем обект -  павилион с площ до 17,00 кв. м. /седемнадесет квадратни метра/ с прилежаща площ до 48,00 кв. м. /четиридесет и осем квадратни метра/ по схема, одобрена от главния архитект на Община Разград, в западната част на имот-частна общинска собственост с идентификатор №61710.505.7240 по кадастралната карта на град Разград, с площ 1794,00 кв. метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с  адрес: град Разград, ул.”Мебелна” №3, при граници и съседи: имоти с №№61710.505.7241, 61710.505.7238, 61710.505.7239, 61710.505.7246, актуван с АОС №889/20.01.2011 година.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1085

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост №868/12.01.2011 г., със застроена площ от 17,05 /седемнадесет цяло нула пет стотни/ кв. метра, включваща офис №10Б, при съседи: -ляво-офис №10А; -дясно-офис №11; -горе-офис №1Б, - долу-помещение  №2Г, находяща се на приземния етаж в сграда №10 /десет/, с идентификатор 61710.505.7237.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, с  адрес: град Разград, бул.”Априлско въстание” №4.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1059

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, с идентификатор 61710.505.7214, актуван с Акт за общинска собственост №867/10.01.2011 г., представляващ сграда, състояща се от сутерен и два броя помещения на приземния етаж, при граници: -изток-зелена площ, - запад – зелена площ, -север - зелeна площ, -юг - ул.”Складова” с идентификатор 61710.505.7214.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, цялата със застроена площ от  28,00 кв. м. /двадесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 (един), с предназначение: „Друг вид сграда за обитаване”, с адрес: ул. „Складова” №8, гр. Разград, община Разград, област Разград.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1058

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №869/12.01.2011 година, представляваща клетка №18, при граници: -изток-клетка №17, -запад-зелена площ, -север-зелена площ и –юг-улица „Мебелна” със застроена площ от 72,40 кв. м. /седемдесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра/,  находяща се в сграда №19  с идентификатор №61710.505.7232.1, цялата със застроена площ от 1 176,00 кв. м. /хиляда сто седемдесет и шест квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, етаж: 1 /един/, с предназначение: „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда”, с  адрес: град Разград, ул.”Мебелна” №1.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 996

Публичен търг с тайно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №2756/10.06.2016г., представляващ поземлен имот с идентификатор №61710.505.572, по кадастралната карта на гр.Разград ул.”Костур”24,  с площ 3055,00кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при граници: имоти №№61710.505.7093; 61710.505.168; 61710.505.571 и 61710.505.7085

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 995

Публичен търг с тайно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №332, кв.17 по кадастралния план на с.Ушинци, общ.Разград, актуван с АОС №2758/20.06.2016год., с площ от 1010кв.м, с адрес: ул.”Марица”№7 с граници: улица, имот №331, КВС и имот №333
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 31

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 2
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 30

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 1
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg