Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1396

публичен търг с тайно наддаване за продажба на 1/един/ брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, който се отглежда от Общинско предприятие „Разградлес“ гр.Разград, по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –  общинска собственост, при следните характеристики, както следва:

1.1. Възраст – над 20 години

1.2. Тегло не по  - малко от 400 кг  към момента на оценката.

1.3. Височина над средната към момента на оценката.

1.4. Външен вид – кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв. Уши и грива –червени.Опашка-червена, завършваща с черни върхове в долната част. По дължината на черепа, върху космената покривка има бяла ивица, започваща от очите и стигаща до ноздрите.На задния ляв крак, над копитото има бяла окраска като гривна.

Животното e предоставено със Заповед № 100 от 05.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите безвъзмездно на Община Разград правото на собственост върху един брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, съгласно влязло в сила Наказателно постановление № 24 от 04.12.2017 г. на Кмета на Община Разград

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1396   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1368

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за отдаване под наем на част от временен обект – павилион, представляващ метална конструкция, с площ на частта 6,00 кв.м., разположен в парцел „Автоспирка“, западно от кв.19 по плана на с.Мортагоново, Община Разград
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1356

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №61710.501.46 по кадастралната карта на гр.Разград, с адрес: гр.Разград, ул. „Добруджа“ №2Б, с площ 5712,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, за който е съставен Акт №2808/12.06.2017г. за поправка на Акт за частна общинска собственост  №1012/09.06.2011г., с граници на имота: имоти №№61710.501.45; 61710.501.637; 61710.502.7160; 61710.501.52 и 61710.501.503.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1356
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1301

 
 
 

Публичен търг с тайно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №2756/10.06.2016г., представляващ поземлен имот с идентификатор №61710.505.572, по кадастралната карта на гр.Разград ул.”Костур”24, с площ 3055,00кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при граници: имоти №№61710.505.7093; 61710.505.7339; 61710.505.7338; 61710.505.571 и 61710.505.7085.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1301
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1300

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №332, кв.17 по кадастралния план на с.Ушинци, общ.Разград, актуван с АОС №2758/20.06.2016год., с площ от 1010кв.м, с адрес: ул.”Марица”№7 с граници: улица, имот №331, КВС и имот №333.
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1093

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 1/един/ брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, който се отглежда от Общинско предприятие „Разградлес“ гр.Разград, по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –  общинска собственост, при следните характеристики, както следва:

1.1. Възраст – над 20 години

1.2. Тегло не по малко от 400 кг  към момента на оценката.

1.3. Височина над средната към момента на оценката.

1.4. Външен вид – кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв. Уши и грива –червени.Опашка-червена, завършваща с черни върхове в долната част. По дължината на черепа, върху космената покривка има бяла ивица, започваща от очите и стигаща до наздрите.На задния ляв крак, над копитотот има бяла окраска като гривна.

Животното e предоставено със Заповед № 100 от 05.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за предоставяне безвъзмездно на Община Разград правото на собственост върху един брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, съгласно влязло в сила Наказателно постановление № 24 от 04.12.2017 г. на Кмета на Община Разград

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1093
   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008
 
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007

Документация

Протокол № ОГ-11-07 от 09.05.2018 г.

Заповед № 148 от 09.05.2018г.

Заповед № 149 от 09.05.2018г.

Договор № ОГ-12-09 от 15.05.2018г.

 

 

   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk