Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №313

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2899/24.01.2019 год., представляващ имот с идентификатор 18589.15.34, находящ се в землището на с. Гецово, община Разград, местност „Курни кулак“, с площ от 23 144 кв.м, с трайно предназначение на територията – „земеделска“ и начин на трайно ползване – „нива“, с граници: имоти 18589.15.36, 18589.15.271, 18589.17.6, 18589.15.268, 18589.15.266, 18589.15.33.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №313

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №312

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000019 (четири нули деветнадесет), актуван с АОС № 2843/22.03.2018 г., с площ 254,600 дка (двеста петдесет и четири цяло и шестстотин хилядни декара), с начин на трайно ползване: трайни насаждения, категория на земята при неполивни условия: VI /шеста/ категория, находящ се в местността „Балабана“, в землището на с. Осенец, с ЕКАТТЕ 54105, община Разград, при граници и съседи: имоти с №№ 000361, 007024,  000091, 000111, 000365,  000054,  003154,  000431,  000359;

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №312

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №311

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, мери, /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва: 

  • За землището на с. Ушинци, ЕКАТТЕ 75246:

Имот №

Площ /дка/

Местност

НТП

Категория

1

000132

19.036

РАДИНГРАДСКИ ПЪТ

Пасище, мера

3

2

000136

9.148

ХАСАНОВИ НИВИ

Пасище, мера

7

3

000170

38.491

ЧУКУР ЧЕИР

Пасище, мера

6

4

000177

11.325

ЧЕИРИТЕ

Пасище, мера

7

или общо 78.00 дка. (седемдесет и осем дка).

Условия за участие – до участие в публичния търг се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №311

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №310

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва:  

  • За землището на с. Раковски, ЕКАТТЕ 62089: 

Имот №

Площ /кв.м/

Местност

НТП

Категория

1

62089.6.118

77975

МЕРАТА

Пасище

6

2

62089.7.140

43455

МЕРАТА

Пасище

6

3

62089.7.141

78265

МЕРАТА

Пасище

6

4

62089.7.143

7597

МЕРАТА

Пасище

6

5

62089.8.151

36123

МЕРАТА

Пасище

6

6

62089.10.118

64213

МЕРАТА

Пасище

3

 

или общо 307 628 кв.м. (триста и седем хиляди шестстотин двадесет и осем квадратни метра)

Условия за участие – до участие в публичния търг се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №310

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №309

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, мери, /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва: 

 
  • За землището на с. Радинград, ЕКАТТЕ 61385:
 

Имот №

Площ /дка/

Местност

НТП

Категория

1

010001

61.435

ДЮСТАРЛА

Пасище, мера

5

2

012023

95.747

ДЮСТАРЛА

Пасище, мера

7

3

013005

400.369

ДЮСТАРЛА

Пасище, мера

4

 

или общо 557.551 дка. (петстотин петдесет и седем цяло и петстотин петдесет и една хилядни декара).

 

Условия за участие – до участие в публичния търг се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №309

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №308

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, мери, /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва: 

  • За землището на с. Пороище, ЕКАТТЕ 59416:

Имот №

Площ /дка/

Местност

НТП

Категория

1

000222

38.150

ДЮЛГЕР ЧЕШМА

Пасище, мера

9

2

217019

86.251

ДЮЛГЕР ЧЕШМА

Пасище, мера

8

или общо 124.401 дка. (сто двадесет и четири цяло и четиристотин и една хилядни декара).

Условия за участие – до участие в публичния търг се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №308

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №307

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, мери, /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва: 

  • За землището на с. Побит камък, ЕКАТТЕ 56890:

Имот №

Площ /дка/

Местност

НТП

Категория

1

000015

384.528

СТЕФАНОВИЯ ГЬОЛ

Пасище, мера

10

2

000050

16.530

ШЕРАКА

Пасище, мера

10

3

000051

46.888

ШЕРАКА

Пасище, мера

10

4

000061

95.443

ДЪБРАВАТА

Пасище, мера

10

5

000064

21.183

МАРКОВОТО ГЬОЛЧЕ

Пасище, мера

3

6

000070

11.489

МАРКОВОТО ГЬОЛЧЕ

Пасище, мера

3

7

000072

134.567

ДЪБРАВАТА

Пасище, мера

10

8

000115

387.337

ЮРТЛУК

Пасище, мера

4

9

000126

158.219

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

4

или общо 1 256.184 дка. (хиляда двеста петдесет и шест цяло и сто осемдесет и четири хилядни декара).

Условия за участие – до участие в публичния търг се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №307

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №306

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, мери, /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва: 

  • За землището на с. Мортагоново, ЕКАТТЕ 49093:

Имот №

Площ /дка/

Местност

НТП

Категория

1

000032

53.069

АЛАН БАШИ

Пасище, мера

6

2

000046

14.689

ЧАКМАКЛЪКА

Пасище, мера

6

3

000059

109.810

ЯСЛУДЖАТА

Пасище, мера

7

4

000069

56.433

МАНТАРЛЪК

Пасище, мера

7

5

000095

4.363

ЖЕЛЯЗКОВСКИЯТ ПЪТ

Пасище, мера

6

6

000138

78.233

ЮЖНИЯТ БЛОК

Пасище, мера

7

7

000143

37.063

УШИНСКО /КЪР АЛАН/

Пасище, мера

3

8

000166

7.228

ТЕРАСИТЕ

Пасище, мера

7

или общо 360.888 дка. (триста и шестдесет цяло и осемстотин осемдесет и осем хилядни декара).

Условия за участие – до участие в публичния търг се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №306

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №305

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, мери, /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва:

  • За землището на с. Дянково, ЕКАТТЕ 24829:

Имот №

Площ /дка/

Местност

НТП

Категория

1

000033

34.405

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

5

2

000040

31.856

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

7

3

000075

22.199

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

7

4

000076

14.395

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

6

5

000078

63.292

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

4

6

000079

22.623

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

7

7

000081

1.968

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

5

8

000082

13.850

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

7

9

000092

4.731

ПАРАДЖИК

Пасище, мера

6

10

000093

122.779

ЮРТЛУК

Пасище, мера

7

11

000094

22.329

ЮРТЛУК

Пасище, мера

5

12

000096

17.950

ЮРТЛУК

Пасище, мера

7

13

000099

38.277

ХВЪРЧИЛОТО

Пасище, мера

5

14

000100

102.809

ДЕНИКЛЕР

Пасище, мера

7

15

000104

31.110

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

4

16

000107

9.552

КЪШЛА

Пасище, мера

4

17

000117

19.834

КЪШЛА

Пасище, мера

7

18

000118

6.159

КЪШЛА

Пасище, мера

6

19

000120

41.170

КЪШЛА

Пасище, мера

7

20

000121

49.071

АША ЕКИНЛИК

Пасище, мера

4

21

000125

52.111

КЪШЛА

Пасище, мера

6

22

000126

2.668

КЪШЛА

Пасище, мера

7

23

000127

11.364

ГЕРАНИТЕ

Пасище, мера

6

24

000128

78.863

АША ЕКИНЛИК

Пасище, мера

7

25

000132

36.728

АША ЕКИНЛИК

Пасище, мера

4

26

000134

3.314

КЪШЛА

Пасище, мера

6

27

000135

9.846

КЪШЛА

Пасище, мера

7

28

000139

23.765

ГЕРАНИТЕ

Пасище, мера

7

29

000140

26.775

ГЕРАНИТЕ

Пасище, мера

5

30

000151

30.661

ГЕРАНИТЕ

Пасище, мера

7

31

000188

10.947

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

4

32

000190

44.326

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

4

33

000200

9.283

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

5

34

000201

1.855

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

6

35

000202

16.997

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

4

36

000203

5.441

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

6

37

000204

5.413

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

5

38

000205

8.372

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

4

39

000206

4.777

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

5

40

000207

14.252

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

6

41

000208

15.980

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

4

42

000209

2.964

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

6

43

000213

21.448

КАРШИКОРУ

Пасище, мера

6

44

000227

33.503

ОРМАНДЖИК

Пасище, мера

4

45

000232

22.280

ОРМАНДЖИК

Пасище, мера

5

46

000233

19.825

ОРМАНДЖИК

Пасище, мера

4

47

000234

23.303

ОРМАНДЖИК

Пасище, мера

5

48

000258

49.699

КИЛЛИК

Пасище, мера

6

49

000272

18.556

КЕЛЧАЛЛЪК

Пасище, мера

4

50

000290

32.340

ДЕНИКЛЕР

Пасище, мера

6

51

000406

20.579

КИЛЛИК

Пасище, мера

5

52

000408

31.349

КИЛЛИК

Пасище, мера

5

53

000434

18.602

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

4

или общо 1 378.545 дка. (хиляда триста седемдесет и осем цяло и петстотин четиридесет и пет хилядни декара).

Условия за участие – до участие в публичния търг се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №305

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №304

Петък, 22 Март 2019 08:30

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, мери, /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва:

  • За землището на с. Дряновец, ЕКАТТЕ 23902:

Имот №

Площ /дка/

Местност

НТП

Категория

1

000077

20.645

АНИН ДОЛ

Пасище, мера

3

2

000087

52.350

АНИН ДОЛ

Пасище, мера

5

3

000093

113.851

АНИН ДОЛ

Пасище, мера

5

4

000104

42.300

ТРИТЕ ТРАПА

Пасище, мера

5

5

000114

174.467

АНИН ДОЛ

Пасище, мера

10

6

000117

12.306

ПОЛЕТО

Пасище, мера

5

7

000138

79.998

ОСЕНСКИ НИВИ

Пасище, мера

5

8

000153

133.654

ПОЛЕТО

Пасище, мера

5

9

051001

22.587

Г. ЛИВАДИ

Пасище, мера

3

или общо 652.158 дка. (шестстотин петдесет и два цяло и сто петдесет и осем хилядни декара).

Условия за участие – до участие в публичния търг се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед №304

   

Публични търгове с тайно наддаване Заповед №295

Сряда, 20 Март 2019 14:57

Публични търгове с тайно наддаване  за продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се  в землището на град Разград, община  Разград, по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –  общинска собственост

Публични търгове с тайно наддаване Заповед №295

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 234 от 01.03.2019г.

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПАВИЛИОН № 3, с площ 9 кв. м. (девет квадратни метра), находящ се на общински пазар в ЖК „Орел“ в гр. Разград
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 223 от 01.03.2019г.

Вторник, 05 Март 2019 11:01

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост №865/10.01.2011 г., представляваща  обособена част със обща застроена площ от  555,00 кв.м. /петстотин петдесет и пет квадратни метра/, включваща: -компресорно, предверие и складово помещение, при граници: -изток – улица „Транспортна”, - запад – кроячен цех, - север - улица „Транспортна”  и – юг- зелена площ; -фоайе, WC с душ, съблeкалня-жени, обслужващ коридор, канцелария, ремонтна работилница, стая за технолога, стая за жената, шивалня за саи, буферен склад за готова продукция, при граници: - изток - почивна стая, коридор и WC с душ, - запад – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №61710.505.7225.1.1, -север - улица „Транспортна”  и –юг- зелена площ, находящи  се в  самостоятелен обект в сграда с идентификатор №61710.505.7225.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, с предназначение на самостоятелния обект: „Друг вид самостоятелен обект в сграда”, с  адрес: ул. „Транспортна” № 8, ет.1, обект №2, гр. Разград, община Разград, област Разград.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 223 от 01.03.2019г.
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 221 от 01.03.2019г.

Вторник, 05 Март 2019 10:35

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост за осъществяване на социална дейност, представляваща помещение с площ от 14,00 кв.м., разположено в югоизточната част на сграда, находяща се в парцел IV, кв. 25 по плана на с. Побит камък, общ. Разград, ул. „Трети март“ № 51, съгласно Акт за публична общинска собственост № 4 от 20.11.1997 г., при граници на частта от имота: ляво – стълбище и дворно място, дясно – помещение, долу – избено помещение.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 221 от 01.03.2019г.
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 192 от 25.02.2019г.

Четвъртък, 28 Февруари 2019 23:00

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VII от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с Акт № 890/20.01.2011 година за частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7222,  с  площ  от 2 886,00 кв.м. /две хиляди осемстотин осемдесет и шест  квадратни метра/ по кадастралната карта на гр.Разград, с адрес: град Разград, улица „Мебелна” № 9, община Разград
 
 
 
 
   

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk