Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Търгове и конкурси


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 882

Петък, 18 Август 2017 09:14

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7304, по Акт № 2811 от 20.06.2017 г. за поправка на Акт № 2479  от 04.06.2014 година за частна общинска собственост, с площ от 11 869,00 кв. метра /единадесет хиляди осемстотин шестдесет и девет квадратни метра/ по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 година на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-8112-02.06.2014 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: град Разград, улица „Търговска” № 6, община Разград, област Разград, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи: Поземлени имоти с идентификатори 61710.505.7244,  61710.505.7245, 61710.505.7305, 61710.505.7210, при следните параметри на правото на строеж:

1.1.изграждане на обект с предназначение – „производствен, складов обект” в общинския имот в определените с плана за застрояване граници;

1.2.застроена площ на новоизградената сграда - до 4 000,00 кв. м. /четири хиляди квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение №741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград;

1.3.максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ етаж;

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1.срок за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора;

2.2.инвеститорът поема задължението да благоустрои пространството около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране  в границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж;

2.3.инвеститорът  се  задължава  да разкрие в  новоизградения  обект  не  по-малко  от 20 /двадесет/ броя работни места в тримесечен срок от въвеждането на обекта в експлоатация, които да запази за срок не по-малък от 1 /една/ година.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 882

 

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 881

Петък, 18 Август 2017 09:04

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7214,   по  Акт № 867/10.01.2011 година   за   частна  общинска собственост,   с  площ  от 9 361,00 кв. метра /девет хиляди триста шестдесет и един квадратни метра/ по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 година на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: град Разград, улица „Складова” №8, община Разград, област Разград, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За курортен хотел, почивен дом, при съседи: Поземлени имоти с идентификатори 61710.505.7243,  61710.505.7215, 61710.505.7244, 61710.505.7213, при следните параметри на правото на строеж:

1.1.изграждане на обект с предназначение – „курортен хотел, почивен дом” в общинския имот в определените с плана за застрояване граници;

1.2.разгъната застроена площ на новоизградената сграда - до 2 500,00 кв. м. /две хиляди и петстотин квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение №741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград;

1.3.максимална етажност на новоизградената сграда – до 5 /пет/ етажа;

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1.срок за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора;

2.2.инвеститорът поема задължението да благоустрои пространството около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране  в границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж;

2.3.инвеститорът  се  задължава  да разкрие в  новоизградения  обект  не  по-малко  от 18 /осемнадесет/ броя работни места в тримесечен срок от въвеждането на обекта в експлоатация, които да запази за срок не по-малък от 1 /една/ година.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 881

 

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 853

Понеделник, 07 Август 2017 15:56

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, актуван с АОС №5/28.09.1997год., представляваща част от партерния етаж на двуетажна сграда с  идентификатор №62089.502.1181.1, находяща се в с.Раковски, общ.Разград, ул.”Г.С.Раковски”, преустроена като кафе-еспресо със застроена  площ 95,40 (деветдесет и пет цяло и четиридесет стотни) кв.м, при граници на частта:  дясно – дрогерия; ляво – помещения на читалищната сграда.

2. Условия за отдаване под наем на обекта по т.1:

а/ Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години;

б/ Частта от имота да се използва за кафе-еспресо.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 853

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 851

Петък, 04 Август 2017 11:04

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,  за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост,  АОС № 2818/03.08.2017г. представляващ самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.566.3.44, находящ се в сграда № 3, разположен в поземлен имот с идентификатор 61710.505.566, на площад „Момина чешма” №9, гр.Разград, с площ 274,30кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61710.505.566.3.45, 61710.505.566.3.43, под обекта – няма, над обекта: 61710.505.566.3.24, 61710.505.566.3.23

 а/ Срок за отдаване под наем – 5/пет/ години;

б/ Имота да се използва за осъществяване на банкова (кредитна) дейност;

в/ Право на участие в търга имат юридически лица, подали документи за участие в публичния търг, представляващи банкови (кредитни) институции по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции, притежаващи лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 851

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 825

Понеделник, 31 Юли 2017 09:45

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №2797/11.05.2017г., представляващ поземлен имот №61710.502.3852, с площ 430,00 кв.м., по кадастралната карта на гр.Разград, ул.“Св. Климент“ №88, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м),  с граници: поз. имоти №№61710.502.3853; 61710.502.7170; 61710.502.7001 и 61710.502.3851.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 824

Понеделник, 31 Юли 2017 09:43

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, актуван с АОС №2801/26.05.2017 година,  представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.7205, с площ 45,00 кв.м., по кадастралната карта на гр.Разград, ул.“Места“ № 4А, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), с граници: поземлени имоти №№ 61710.502.380; 61710.502.382 и 61710.502.7124.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 818

Понеделник, 31 Юли 2017 09:42

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №61710.501.46 по кадастралната карта на гр.Разград, с адрес: гр.Разград, ул. „Добруджа“ №2Б, с площ 5712,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, за който е съставен Акт №2808/12.06.2017г. за поправка на Акт за частна общинска собственост  №1012/09.06.2011г., с граници на имота: имоти №№61710.501.45; 61710.501.637; 61710.502.7160; 61710.501.52 и 61710.501.503.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 817

Понеделник, 31 Юли 2017 09:39

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №61710.502.689 по кадастралната карта на гр.Разград, ул. “В.Левски“ №26А, с площ от 115,00 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно застрояване, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №2800/16.05.2017 год., с граници на имота: имоти с №№61710.502.7006, 61710.502.688, 61710.502.690, 61710.502.6376
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 31

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 2
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 30

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:34

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 1
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

Вторник, 29 Март 2016 16:36

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg