Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Търгове и конкурси


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 761

Сряда, 20 Юни 2018 15:13

 
 
 
публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем /анблок/ за срок от 3 /три/ стопански години на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Побит камък, ЕКАТТЕ 56890, община Разград, област Разград
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 760

Сряда, 20 Юни 2018 15:11

 
 
 
публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем /анблок/ за срок от 3 /три/ стопански години на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Мортагоново, ЕКАТТЕ 49093, община Разград, област Разград
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 759

Сряда, 20 Юни 2018 15:10

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем /анблок/ за срок от 3 /три/ стопански години на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Топчии, ЕКАТТЕ 72850, община Разград, област Разград
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 758

Сряда, 20 Юни 2018 15:09

 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем /анблок/ за срок от 3 /три/ стопански години на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Дряновец, ЕКАТТЕ 23902, община Разград, област Разград
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 757

Сряда, 20 Юни 2018 15:08

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем /анблок/ за срок от 3 /три/ стопански години на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Черковна, ЕКАТТЕ 80724, община Разград, област Разград
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 731

Четвъртък, 14 Юни 2018 07:48

 
 
 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2826/25.10.2017 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.504.19 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 372 кв.м, с адрес: гр.Разград, ЖК.„Орел”, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване,  с граници: поземлени имоти 61710.504.89; 61710.504.87; 61710.504.18 и  61710.504.175.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 731
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 730

Четвъртък, 14 Юни 2018 07:45

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост  №174, в кв. 22, по кадастралния план на с.Радинград, общ.Разград, с площ 1 625,00 кв.м., с адрес ул.”Витоша”№1, актуван с АОС №2565/28.01.2015год., при граници: ул.”Витоша”, улица,  улица, имот №144.
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 635

Понеделник, 28 Май 2018 16:14

 
 
 

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 868/12.01.2011 г., с обща застроена площ от 51,15 /петдесет и едно цяло и петнадесет стотни/ кв. метра, включваща офис №2, при съседи: -ляво-офис № 1; -дясно-ул.“Транспортна“; -горе-офис № 2, - долу-помещение  № 2 и офис № 11, при съседи: -ляво-офис № 10Б; -дясно-стълбищна клетка; -горе-офис № 1Б, - долу-помещение  № 2Д, находящи се на приземния етаж в сграда №10 /десет/, с идентификатор 61710.505.7237.1, цялата със застроена площ от 558,00 /петстотин петдесет и осем/ кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, брой етажи 2 /два/ с предназначение: Сграда със смесено предназначение, с  адрес: град Разград, бул.”Априлско въстание” №4.

 

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 635

 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 634

Понеделник, 28 Май 2018 16:13

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 869/12.01.2011 г., представляваща помещение № 3, при граници: -изток-зелена площ, -запад-помещение № 2, -север-зелена площ и –юг-улица „Транспортна” със застроена площ от 51,00 кв. м. /петдесет и един квадратни метра/,  находящо се в източната страна на сграда № 17  с идентификатор №61710.505.7232.3, цялата със застроена площ от 598,00 квадратни метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, етаж: 1 /един/, предназначение: „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда”,  с  адрес: ул.”Мебелна” № 1, гр. Разград, община Разград, област Разград.
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 633

Понеделник, 28 Май 2018 16:12

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 868/12.01.2011 г., със застроена площ от 16,25 /шестнадесет  цяло двадесет и пет стотни/ кв. метра, включваща  помещение № 8, при съседи: -ляво-помещение № 10А; -дясно-помещение № 1; -горе-офис № 4А, находящо се в сутерена на сграда №10 /десет/, с идентификатор 61710.505.7237.1, цялата със застроена площ от 558,00 /петстотин петдесет и осем/ кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, брой етажи 2 /два/ с предназначение: Сграда със смесено предназначение, с  адрес: град Разград, бул.”Априлско въстание” №4.
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 632

Понеделник, 28 Май 2018 16:10

 
 

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 868/12.01.2011 г., със застроена площ от 48,75 /четиридесет и осем цяло седемдесет и пет стотни/ кв. метра, включваща помещение № 14, при съседи: -ляво-помещение № 11Б; -дясно-зелена площ; -горе-помещение № 6А и офис № 5Б, находящо се в сутерена на сграда №10 /десет/, с идентификатор 61710.505.7237.1, цялата със застроена площ от 558,00 /петстотин петдесет и осем/ кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, брой етажи 2 /два/ с предназначение: Сграда със смесено предназначение, с  адрес: град Разград, бул.”Априлско въстание” №4.

 

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 632

 
 
   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008

Вторник, 15 Май 2018 12:28

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008
 
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Вторник, 15 Май 2018 00:00

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007

Документация

Протокол № ОГ-11-07 от 09.05.2018 г.

Заповед № 148 от 09.05.2018г.

Заповед № 149 от 09.05.2018г.

Договор № ОГ-12-09 от 15.05.2018г.

 

 

   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

Понеделник, 26 Февруари 2018 11:40

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

Вторник, 30 Януари 2018 11:10

   

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk