Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Търгове и конкурси


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1092

Вторник, 04 Септември 2018 15:54

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VІІ от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи -общинска собственост, за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 868/12.01.2011 г., със застроена площ от 16,25 /шестнадесет  цяло двадесет и пет стотни/ кв. метра, включваща  помещение № 10Б, при съседи: -ляво-помещение № 12; -дясно-помещение № 10А; -горе-офис № 4Б, находящо се в сутерена на сграда №10 /десет/, с идентификатор 61710.505.7237.1, цялата със застроена площ от 558,00 /петстотин петдесет и осем/ кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, брой етажи 2 /два/ с предназначение: Сграда със смесено предназначение, с  адрес: град Разград, бул.”Априлско въстание” №4.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1092

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1093

Вторник, 04 Септември 2018 15:10

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на 1/един/ брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, който се отглежда от Общинско предприятие „Разградлес“ гр.Разград, по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –  общинска собственост, при следните характеристики, както следва:

1.1. Възраст – над 20 години

1.2. Тегло не по малко от 400 кг  към момента на оценката.

1.3. Височина над средната към момента на оценката.

1.4. Външен вид – кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв. Уши и грива –червени.Опашка-червена, завършваща с черни върхове в долната част. По дължината на черепа, върху космената покривка има бяла ивица, започваща от очите и стигаща до наздрите.На задния ляв крак, над копитотот има бяла окраска като гривна.

Животното e предоставено със Заповед № 100 от 05.02.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за предоставяне безвъзмездно на Община Разград правото на собственост върху един брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, съгласно влязло в сила Наказателно постановление № 24 от 04.12.2017 г. на Кмета на Община Разград

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1093
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1087

Вторник, 04 Септември 2018 09:15

публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост с  идентификатор № 61710.505.1818 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Разград,  находящ се на Централен общински пазар  в гр. Разград,  за поставяне на павилион за търговски цели, с площ 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра).

а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за поставяне на павилион за търговски цели;

в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1086

Вторник, 04 Септември 2018 09:14

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1818.2.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет точка две точка едно/, представляващ  МАГАЗИН № 49,  с площ 11 кв. м. /единадесет квадратни метра/, находящ се на Централен общински пазар – ул. „Хан Омуртаг“ 2  в гр. Разград.

 а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за търговска дейност;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1085

Вторник, 04 Септември 2018 09:13

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1818.2.5 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет точка две точка пет/, представляващ  МАГАЗИН № 44, с площ 17 кв. м. /седемнадесет квадратни метра/, находящ се на Централен общински пазар – ул. „Хан Омуртаг“   в гр. Разград.

 а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за търговска дейност;

в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1084

Вторник, 04 Септември 2018 09:11

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1818.2.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две точка две/, представляващ  МАГАЗИН № 46, с площ 18 кв. м. /осемнадесет квадратни метра/, находящ се на Централен общински пазар – ул. „Хан Омуртаг“ 2  в гр. Разград.

 а/ Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години;

б/  Имота да се използва за търговска дейност;

 в/ До участие в търга се допускат всички лица, регистрирани по Търговския закон подали документи за участие.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1084

   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 1073

Петък, 31 Август 2018 14:47

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за отдаване под наем за срок от пет години на имот-частна общинска собственост, актуван с АОС №2834/13.11.2017 година, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор №61710.502.6371.11.19 по кадастралната карта на гр.Разград, с административен адрес: гр.Разград, ж.к. „Освобождение“, бл.1, партер  с площ 291,75 кв.м., в т.ч.:141,75 кв.м. складова площ и 8,00 кв.м. сервизна площ, при граници на имота:  север –магазин и жилищен блок, запад – тревни площи и юг-плочник, при следните условия:

а/ имотът да се използва за магазин за хранителни стоки;

 б/ срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Публичен търг с тайно наддаване Заповед  1073

   

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008

Вторник, 15 Май 2018 13:28

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА  ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 18008
 
   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград в обект № 18007

Вторник, 15 Май 2018 01:00

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 18007

Документация

Протокол № ОГ-11-07 от 09.05.2018 г.

Заповед № 148 от 09.05.2018г.

Заповед № 149 от 09.05.2018г.

Договор № ОГ-12-09 от 15.05.2018г.

 

 

   

Търг за „ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНА НА ТИР, добита от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово, в обект № 18006

Понеделник, 26 Февруари 2018 12:40

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

Вторник, 30 Януари 2018 12:10

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Вторник, 30 Януари 2018 11:59

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Четвъртък, 02 Февруари 2017 16:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Четвъртък, 02 Февруари 2017 16:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

Вторник, 29 Март 2016 17:36

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk