Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Търгове и конкурси


Търгове

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ В ОБЕКТ № 19002

Вторник, 11 Юни 2019 12:37

Документация

Публикувана на 11.06.2019г.

   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 691 от 05.06.2019г.

Четвъртък, 06 Юни 2019 08:11

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2931/12.02.2019 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.502.6441 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 1525 кв.м, с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „комплексно застрояване“, с административен адрес: гр.Разград, ул.“Хъшове“ №8, с граници: поземлени имоти 61710.502.3934, 61710.502.3922, 61710.502.3921, 61710.502.3920, 61710.502.3919, 61710.502.6076, 61710.502.7174 и 61710.502.3935.

   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 642 от 27.05.2019г.

Петък, 31 Май 2019 08:00

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VII от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с Акт № 873/12.01.2011 година за частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7199, с   площ от 1 666,00 кв. м. /хиляда шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/ по кадастралната карта на град Разград, с адрес: град Разград, улица „Търговска” № 1, община Разград, област Разград, при следните параметри на правото на строеж:

1.1.изграждане на обект с предназначение – „производствен, складов обект” в общинския имот в определените с плана за застрояване граници;

1.2.застроена площ на новоизградената сграда - до 500,00 кв. м. /петстотин  квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград;

1.3.максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ етаж;

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1.срок за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора;

2.2.инвеститорът поема задължението да благоустрои пространството около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране  в границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж;

2.3.инвеститорът  се  задължава  да разкрие в  новоизградения  обект  не  по-малко  от 8 /осем/ броя работни места в тримесечен срок от въвеждането на обекта в експлоатация, които да запази за срок не по-малък от 1 /една/ година.

   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 641 от 27.05.2019г.

Петък, 31 Май 2019 08:00

Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава VII от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с Акт № 894/20.01.2011 година за частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7215, с   площ от 1 892,00 кв. м. /хиляда осемстотин деветдесет и два квадратни метра/ по кадастралната карта на град Разград, с адрес: град Разград, улица „Складова” № 6, община Разград, област Разград, при следните параметри на правото на строеж:

1.1.изграждане на обект с предназначение – „производствен, складов обект” в общинския имот в определените с плана за застрояване граници;

1.2.разгъната застроена площ на новоизградената сграда - до 700,00 кв. м. /седемстотин  квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград;

1.3.максимална етажност на новоизградената сграда – до 2 /два/ етажа;

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1.срок за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора;

2.2.инвеститорът поема задължението да благоустрои пространството около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране  в границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж;

2.3.инвеститорът  се  задължава  да разкрие в  новоизградения  обект  не  по-малко  от 5 /пет/ броя работни места в тримесечен срок от въвеждането на обекта в експлоатация, които да запази за срок не по-малък от 1 /една/ година.

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 641 от 27.05.2019г.

   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 657

Четвъртък, 30 Май 2019 12:22

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем /анблок/ за срок от 3 /три/ стопански години на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Топчии, ЕКАТТЕ 72850, община Разград, област Разград
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 660

Четвъртък, 30 Май 2019 12:21

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост с № 013036, находящ се в местността „Мерджумеклик“, в землището на с. Черковна, ЕКАТТЕ 80724, община Разград, област Разград
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 658

Четвъртък, 30 Май 2019 12:19

 
 
 
публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем /анблок/ за срок от 3 /три/ стопански години на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Побит камък, ЕКАТТЕ 56890, община Разград, област Разград
 
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване - Заповед № 659

Четвъртък, 30 Май 2019 12:17

 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за отдаване под наем /анблок/ за срок от 3 /три/ стопански години на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в землището на с. Мортагоново, ЕКАТТЕ 49093, община Разград, област Разград
 
 
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед № 634

Четвъртък, 23 Май 2019 13:37

 
 
 
Публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, за отдаване под наем на част от поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 61710.505.1818 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка хиляда осемстотин и осемнадесет/ по кадастралната карта на гр. Разград, находящ се на Централен общински пазар в гр. Разград на ул. ''Хан Омуртаг'', за поставяне на ПАВИЛИОН № 16 за търговски цели, с площ 9 кв.м. (девет квадратни метра).
 
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 30

Сряда, 13 Март 2019 23:00

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 1
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 31

Сряда, 13 Март 2019 23:00

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 2
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Сряда, 13 Март 2019 23:00

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Сряда, 13 Март 2019 23:00

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Сряда, 13 Март 2019 23:00

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

Сряда, 13 Март 2019 23:00

   

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk