Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Търгове и конкурси


Търгове

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 182

Петък, 09 Февруари 2018 12:02

Публичен търг с тайно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост №398 в кв.16 по кадастралния план на с.Киченица, община Разград, с  площ от 1 134,00 кв.м, с адрес: с.Киченица, ул.”23 септември” №5, актуван с Акт за частна общинска собственост №2823/04.10.2017 год., с граници на имота: ул.”23 септември”,  имоти №№166, 395 и 399.
 
   

Публичен търг с тайно наддаване Заповед 183

Петък, 09 Февруари 2018 12:02

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост №2824/04.10.2017г., представляващ поземлен имот № 399, в кв. 16, по кадастралния план на с.Киченица, общ.Разград, с площ от 1093,00 кв.м. и адрес: с.Киченица, ул.„23 септември” № 7, при граници: ул.„23 септември”; имоти №№ 398; 396 и 177.

 
   

Търг за покупко-продажба на добита технологична дървесина от широколистни дървесни видове на ТИР

Вторник, 30 Януари 2018 11:10

   

Търг за продажба на стояща дървесинана корен за 2018г.

Вторник, 30 Януари 2018 10:59

Документация за обект 18001

Документация за обект 18002

Документация за обект 18003

Документация за обект 18004

   

Публични търгове с тайно наддаване Заповед 54

Петък, 12 Януари 2018 13:35

Публични търгове с тайно наддаване  за продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се  в землището на град Разград, община  Разград, по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –  общинска собственост
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 32

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 3
 
 
 
   

Търг за продажба на стояща дървесина на корен Заповед 33

Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:40

Пpoвеждане на търг за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2017 год.  от общинските горски територии, собственост на Община Разград, в района на дейност на ТП „ДГС Разград“ при СЦДП-ДП-Габрово,  в обект № 4
 
 
   

Заповед № 31/29.03.2016г. на ОП "Разградлес" за прекратяване на процедура на явен търг

Вторник, 29 Март 2016 16:36

   

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg