Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Обявления ОбС

ОБЯВЛЕНИЯ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград са постъпили съобщения и актове на  Административен съд Разград, както следва:

1.   Съобщение по адм. Дело №187/ 2017 г., че  Определение №6 от 22.01. 2018 година, с което  Административният съд е оставил без разглеждане жалбата на Кмета на Община Разград против Решение №448 по Протокол №33 от 23.11. 2017 г. на Общински съвет Разград и е прекратил  производството по делото е влязло в сила.

2.     Съобщение по адм. Дело №1/2018 г. , че  Определение №7 от 22.01. 2018 година, с което Административният съд е оставил без разглеждане жалбата на Фондация „Четири лапи“ – София против Решение № 473 по Протокол № 35 от 21.12. 2017 година и е прекратил производството по делото е влязло в сила.

Председател:  Стоян НЕНЧЕВ

 
 

ОБЯВЛЕНИЯ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград са постъпили жалби против решения на Общински съвет Разград и съобщения и актове на  Административен съд Разград, както следва:

1.     По адм. Дело № 168/2017 г. – С Решение №87 от 18.01. 2018 година Административният съд е отменил чл.25, от  Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Решението не е влязло в сила.

2.     По адм. Дело №187/ 2017 г. –  С Определение №6 от 22.01. 2018 година Административният съд е оставил без разглеждане жалбата на Кмета на Община Разград против Решение №448 по Протокол №33 от 23.11. 2017 г. на Общински съвет Разград и е прекратил  производството по делото. Определението не е влязло в сила.

3.     По адм. Дело №1/2018 г. – С Определение №7 от 22.01. 2018 година

Административният съд е оставил без разглеждане жалбата на Фондация „Четири лапи“ – София против Решение № 473 по Протокол № 35 от 21.12. 2017 година и е прекратил производството по делото. Определението не е влязло в сила.

4.     По адм. Дело №9/2018 г. – С Определение №3 от 17.01. 2018 година Административният съд е оставил без разглеждане Жалбата на Деяна Иванова Колева против Решение № 474 по Протокол № 35/21.12. 2017 година на Общински съвет Разград. Определението не е влязло в сила.

 

  Председател: Стоян НЕНЧЕВ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило оспорване от Областния управител на Област Разград на Решение № 473 по Протокол № 35 от проведено на 21.12. 2017 г. заседание на Общински съвет Разград.

 Оспореното Решение ще бъде разгледано на сесия на Общински съвет Разград, насрочена за 26.01. 2018 година.

  Председател: Стоян НЕНЧЕВ

   

ОБЯВЛЕНИЯ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград са постъпили жалби против решения на Общински съвет Разград от Административен съд Разград:

 

1.     По адм. Дело № 187/2017 г. – Жалба от Кмета на Община Разград против  Решение № 448 по Протокол №33 от проведено на 23.11. 2017 г. заседание на Общински съвет Разград;

2.     По адм. Дело №1/ 2018 г. – Жалба от Марина Иванова Иванова, Управител на Фондация „Четири лапи“ против Решение №473 по Протокол № 35 от проведено на 21.12. 2017 г. заседание на Общински съвет Разград;

3.     По адм. Дело №9/2018 г. – Жалба от Деяна Иванова Колева против Решение №474 по Протокол № 35 от проведено на 21.12. 2017 г. заседание на Общински съвет Разград;

4.     По адм. Дело №8/2018 г. – Протест на Окръжна прокуратура Разград за отмяна на чл.13, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г.

  Председател: Стоян НЕНЧЕВ

 

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 08.12.2017 Г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, за влязло в сила Решение № 71 от 16.11. 2017 г. по административно дело 125/2017, на Административен съд – Разград. Съдът 

ОТМЕНЯ  чл.15, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.35, ал.7, чл.42а, чл.51а, чл.51б, чл.51в, чл.51г, чл.51д, чл.53, ал.3, чл.55, ал.3, чл.57, чл.58а, чл.59, чл.84, ал.2 и чл.88,т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г., приети с Решение №272 по Протокол № 19 от 22.12. 2016 г. на Общински съвет Разград.

 

Председател:  Стоян Ненчев

 

   

Страница 1 от 8

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg