Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Обявления ОбС

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 14.12.2018 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че Разградски административен съд ОПРЕДЕЛИ, че ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по Адм. дело № 186/2018 г., както и за това, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу разпоредби от Наредба № 14 на Общински съвет – Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград е образувано  Административно дело № 213/2018г.  по описа на Административен съд – Разград.

Председател:   /Надежда Радославова/ 

ОБЯВЛЕНИЕ от 10.10.2018г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
 
 

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в Общински съвет – Разград е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу срещу Чл.9, ал.2, б“а“ от НАРЕДБА №1 за обществения ред на територията на Община Разград.

 

 

 

 

Председател:  /Надежда Радославова/

 
 
 
 
 

П Р О ТО К О Л № 5 от проведено заседание на временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд-Разград за мандат 2019-2022 г., избрана с Решение№557 по Протокол №42 от 29.05.2018 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Днес, 10.08.2018 г. от 09:00 часа до 14:00 часа, в зала 102 на Община Разград се проведе заседание на временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд-Разград за мандат 2019-2022 г., избрана с Решение№557 по Протокол №42 от 29.05.2018 г.

На заседанието присъстваха:

МАРИАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ- Председател на комисията

МАНУЕЛ ВАСИЛЕВ ЧУТУРКОВ – член

МАРИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – член

ЛЕВЕНТ АЛИ АПТИ – член

Отсъстваха по извинителни причини:

СТОЯН ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ – член

РЕЙХАН РИДВАН ВЕЛИ – член

МИЛЕНА ДАЧЕВА ОРЕШКОВА – член

Г-н Мариан Иванов – председател на временната комисия, откри петото заседание, определено за изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Разград, съгласно чл.68а от Закона за съдебната власт.

Кандидатите бяха поканени по реда на списъка публикуван на сайта на Община Разград, след което членовете на комисията им задаваха въпроси и бяха изслушвани техните отговори.

Събеседването се проведе в следния ред:

1. Ралица Стефанова Костова- Цветанова

Г-н Мануел Василев – член на комисията – представи членовете на временната комисия и прикани г-жа Цветанова да се изкаже, какво е породило в нея желанието да стане съдебен заседател.

Г-жа Ралица Цветанова – Завършила съм в юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ и искам да натрупам опит в тази сфера. Интересът и желанието ми е да използвам своите познания и способности да общувам с хора ме мотивира да кандидатствам за съдебен заседател.

2. Снежанка Кръстева Станева-Петкова

Имам желание да работя като съдебен заседател в Окръжен съд-Разград. Работила съм с хора и съм контактна личност. Считам, че правосъдието е важна дейност в държавата и искам да допринеса за справедливо прилагане на закона.

3. Петя Георгиева Димитрова

Изтъкна, че има опит с хора и работи с малцинствата и е учителка в с.Ясеновец и ще може да участва при работата на делата. Посочи, че по този начин ще може да бъде в услуга на обществото и ще спомогне за справедливия край на съдебния процес.

4. Красимира Николова Денева

Мотивацията ми е да бъда в полза на обществото. Считам, че професионалната ми квалификация, натрупания опит и лични качества във взаимоотношенията с хора чрез заеманата длъжност от мен като медицинска сестра изградиха у мен качества, с които бих могла да бъда подходяща за тази кандидатура.

5. Явор Светлозаров Петков

Обявената позиция предизвика интереса ми, защото позицията ми дава право да представлявам гласа на народа, да бъда равноправен член на състава, който решава човешки съдби. Аз съм млад и амбициозен човек, който има многостранно развити интереси и познания. Имам реална самооценка и според мен – добре развито чувство за справедливост и правда.

6. Деница Йорданова Пенчева

Възможността да бъда съдебен заседател ме заинтригува поради желанието ми да разширя познанията си и да натрупам допълнителен опит в една добре развита и наложила се държавна система, а именно съдебната система. Образованието ми и натрупания ми досегашен опит в Община Разград предполагат придобити знания в областта на администрацията, социалната сфера, счетоводството и тълкуването на различни нормативни актове. За мен длъжността съдебен заседател не е професия, а е изява на граждански и обществен дълг, а аз като един млад и отговорен гражданин вярвам, че ще допринеса за ефективно и безпристрастно решаване на съдебния процес.

7. Мартина Йорданова Йорданова-сега действаш съдебен заседател в Районен съд

В момента работя като учител в ОУ „Тургенев“, но въпреки работата ми никога не съм спирала да се интересувам от правото. Затова с удоволствие през 2015 г. кандидатствах и ме одобриха за съдебен заседател в Районен съд-Разград.

8. Димитър Петров Петров

Натрупания ми опит досега с творчески и практически познания служебни и общественополезни ме мотивира да подам документи за съдебен заседател. Като съдебен заседател ще съм представител на обществеността в съдебното заседание по наказателни дела в първа инстанция. Работата, която работя ми позволява да присъствам на съдебни заседания. Вярвам в българското правосъдие и съдебна система. Бих искал да участвам в този процес и да помагам на обществото да стане по зряло и отговорно. В случая се явявам член на гражданското общество, а за укрепването му и зрелостта му се занимавам с моя скромен дял от началото на демократичния преход до сега.

9. Юмгюл Мухарем Ахмедова

Проявявам особен интерес към правната тематика и считам, че като добросъвестен гражданин в ролята на представител на обществото ще мога да осигуря гледна точка на страничен човек при разглеждането на делата. С придобитите на по-ранен етап от обучението си знания и ключови умения от различни сфери смятам, че притежавам нужните качества за тълкуване на изложените факти и материали, което ще доведе до вземането на справедливи и правилни решения.

10. Величка Спасова Воденичарова-действаш съдебен заседател

Участието ми като съдебен заседател ще бъде изява на гражданския и обществения дълг за гражданите от Разград и региона за реализиране с дейността си обществения интерес в сферата на борбата с престъпността. Това ще е ангажимент с мотивация за себеотдаване и безкомпромисно прилагане на закона.

11. Диана Михайлова Димитрова

Обявената позиция предизвика интереса ми, тъй като е област, в която бих искала да се развивам. Смятам, че досегашния ми опит в администрацията ще бъде полезен в това начинание. Нямам опит в тази сфера, но имам желание да се развивам.

12. Хафизе Юмер Чолакова- Кадирова

Смятам че юридическото образование, което съм завършила и опитът ми като юрист, както и като помощник-нотариус, ще са от полза за качествено осъществяване на длъжностната характеристика на съдебния заседател. Очаквам да натрупам опит. Желанието ми за развитие в Съдебната система на Република България, както и отговорното ми поведение в личен и служебен план, са част от мотивите които ми дават статут на подходящ кандидат за съответната длъжност.

13. Любомир Савов Герганов – действащ съдебен заседател.

Като гражданин с активна позиция и с богат житейски и обществен опит считам, че мога да бъда полезен на съдебната система на Република България. Като действащ съдебен заседател не съм имал нито един пропуск. В момента съм пенсионер и ще имам възможност да взема участие в делата.

14. Свилен Любенов Витанов

Това, което ме накара да кандидатствам е фактът, че съм работил в системата на правосъдието, като служител осигуряващ лицата в съдебния процес. Извършвал съм прякото ръководство и съм участвал в конвоирането и ограната на задържани лица до съответните съдилища и прокуратури за участието им в съдебния процес. Очакванията ми са да срещна по малко престъпници, но когато ги срещнем нещата да бъдат подобрени и смятам че ще съм в полза на съдебния процес.

15. Ахмед Хасан Ахмед

Мотивацията ми произхожда от ученическите ми години да следвам право, но не успях да осъществя тази своя. Другата ми мотивация е че винаги ми е било интересно. Ако бъда одобрен не е късно може и да запиша да уча право. Считам, че всеки има право на обективен и справедлив процес, основан единствено и само на разпоредбите на закона. Винаги съм се интересувал от дейността на съда и от това каква е ползата и ролята на съдебните заседатели в едно наказателно дело. С моя опит и желание мога да допринеса за утвърждаване и развитие на фигурата на съдебния заседател в наказателния процес.

16. Дарина Петрова Колева

Мотивира ме желанието да бъда социализирана пак като пенсионерка и предполагам че, така ще съм сред хората. Майка ми навремето беше съдебен заседател. Имам желанието да помагам, да предотвратя неправилни решения ако зависи от мен.

17. Румяна Станева Борисова

Притежавам дългогодишен опит в работа с младежи. В практиката ми на учител съм се сблъсквала с много разнообразни казуси, породени от неустойчивата младежка психика и настроения. Контролирала съм поведение, оценявала съм знания и умения и съм помагала за формиране на характери. Неучила съм се да дефинирам техните нужди, да повлиявам върху техните стремежи и желания, насочвайки ги към правилната посока.

Ще имам възможност да присъствам на делата тъй като съм пенсионерка и нямам други ангажименти.

18. Диана Здравкова Станчева

Професионалният ми опит и лични качества ми дават основание да смятам, че бих могла да отговоря на стандартите за съдебен заседател. Търся възможност да работя с хора, които имат високи професионални и лични качества. Мотивира ме идеята да докажа качествата си и да допринеса за вашата работа чрез инициативност и упоритост.

19. Айлин Азмиева Джеляйдинова

Позицията предизвика интереса ми заради това, че се дава шанс за участие на гражданското общество в правораздаването и аз като активен и образован човек, част от това общество смятам, че бих била полезна. Работя в голяма международна компания с установени традиции, голяма изследователска и развойна дейност. Имам широк житейски и социален кръгозор, интереси свързани с опазване на гражданския ред и правото. Също така притежавам силно изявена гражданска позиция и чувство за обществен дълг. Аз исках да кандидатствам на предните избори за съдебните заседатели но учих тогава и прецених че сега му е времето. Не съм била съдебен заседател и мисля че ще ми бъде интересно.

20. Десислава Тодорова Иванова

Мотивират ме няколко неща. Студент съм по право, което като съдебен заседател ще ми даде опит и практика. Тази позиция ще ми предостави възможност да натрупам практически опит в установяването и анализа на фактите и обстоятелствата по съдебните казуси, както и да разширя и усъвършенствам своите умения и познания в областта на материалното и процесуално право.

21. Маринка Димитрова Белчева- действащ съдебен заседател

Като съдебен заседател с лекота си върша задълженията, защото съм достойна гражданка на този град и държавата. Морално права, да се съобразявам със законите и гражданите. Случвало се е да отказвам присъствие поради болест на близък човек, но иначе се съобразявам да присъствам.

22. Стоянка Маринова Георгиева

Тъй като съм бивш учител, бих могла да бъда полезна в дела с непълнолетни лица тъй като познавам ученическата психика и мога да дам реална оценка за делото.

23. Радка Радева Башакова – действащ съдебен заседател

Един мандат съм съдебен заседател. Образованието ми е юридическо и житейския ми опит ми дават основание да считам, че като такъв ще допринеса за изясняване на обективната истина в наказателни дела, в които евентуално бих била част от съдебния състав.

24. Мирослав Цочев Добрев

Имам желание защото честно казано гледам какви закони се приемат и то не само сегашните. За мен съдебния процес, е един процес който е трябва да се съпоставят факти и аргументи. Присъствал съм и съм участвал в дела в които се дават такива експертизи променят. Считам, че мога да бъда полезен в процеса на правораздаването с притежаваните от мен задълбочени теоретични знания, умения, навици и богат практически опит.

25. Мариана Христова

в момента съм безработна иначе съм кредитен консултант, сега се занимавам с това на граждански договор. Мотивите ми са, че имам доста свободно време в момента, видях обявата и привлече интереса ми и реших че мога да опитам.Доколкото се запознах присъства се на дела и общо взето не знам какви очаквания да имам, ако кажа че знам всичко ще излъжа.

26. Биляна Асенова

Кандидатствах защото аз съм завършила психология и имам опит тази област и смятам, че бих била полезна. На второ място искам да се развивам в професионален и личен план.

27. Ипек Юмерова

Аз съм с юридическо образование към държавен фонд земеделие. Мотивите ми , основното ми желание и до сега не съм имала възможността да натрупам опит в тази област, това би ми дало възможност да навляза в нещата. При разглеждането на делата мисля че знанията които съм натрупала ще са от полза и като стаж извън юридическия който съм водила в университета.

Поради изчерпване на дневния ред на заседанието беше закрито в 14:42 часа .

 

МАРИАН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ- Председател на комисията……………

МАНУЕЛ ВАСИЛЕВ ЧУТУРКОВ – член …………….

МАРИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА – член ……………. 

ЛЕВЕНТ АЛИ АПТИ – член ……………

    

Обявление във връзка с влязло в сила Решение №77 от 20.07.2018г. по Административно дело № 102/2018г. Административен съд – Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

О Б Я В Л Е Н И Е

23.08.2018г.

 

 

Уважаеми жители на Община Разград,

 

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с влязло в сила Решение №77 от 20.07.2018г. по Административно дело № 102/2018г. Административен съд – Разград ОТМЕНЯ Чл.13, ал.2 от Наредба №9 за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на Община Разград.

 

Председател:  /Надежда Радославова/

 
 

ОБЯВЛЕНИЕ от 07.08.2018г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че с влязло в сила Решение №59 от 05.07.2018г. по Административно дело № 79/2018г. Административен съд – Разград

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на Чл.44, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 – 2019г., приета с Решение №272 по Протокол №19 от 22.12.2016г. на ОбС – Разград.

 

Председател: /Надежда Радославова/

 
   

Страница 1 от 10

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk