Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Обявления ОбС

Обявление по чл.68 от Закона за съдебната власт

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДББОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД

Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Разград и в изпълнение на Решение № 557 от 29.05.2018 г. на Общински съвет Разград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Разград.

Необходимият брой заседатели е 18 души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Временната комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани всички заинтересовани жители да представят в деловодството на Общински съвет Разград, кабинет № 06 в сградата на Община Разград, находяща се в гр. Разград, бул."Бели Лом" №37А необходимите документи в срок от 11.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

1. да бъдат дееспособни български граждани;

2. да са на възраст от 21 до 68 години;

3. да имат настоящ адрес в община Разград;

4. да имат завършено най - малко средно образование;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

6. да не страдат от психически заболявания.

На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

На основание чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

 

II. Кандидатите за съдебни заседатели да представят в Общински съвет Разград следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет може да се обърне за препоръки (Приложение №1);

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие (Приложение №2);

8. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение №3);

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 година или Писмено съгласие комисията да извърши това служебно (Приложение №4);

Образци на документите са на разположение на кандидатите в звеното, обслужващо Общински съвет Разград (стая 505), както и на сайта на Община Разград - http://www.razgrad.bg, в раздел „Общински съвет“, секция „Обявления“.

Документите се подават лично в сградата на Община Разград, бул. "Бели Лом" №37А, кабинет № 06, или пощата на посочения адрес, считано от 11.06.2018 г. до 17:30 ч. на 26.06.2018 г.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най- малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, чиято дата и час ще бъдат обявени своевременно.

Приложения от №1 до № 4 

 

                                      Предс. на временната комисия по избора       / Мариан Иванов /

  

ОБЯВЛЕНИЕ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение  от  Административен съд Разград, че с Определение №45 от 21.05. 2018 година по Административно дело № 39 от 2018 година е оставена без разглеждане жалбата на Фондация „Четири лапи“ – София против Решение № 491 по Протокол № 36 от проведено на 26.01. 2018 г. заседание на Общински съвет Разград, с което е потвърдено Решение № 473 от 21.12. 2017 г. на Общински съвет Разград и производството по делото е прекратено.

 Определението подлежи на обжалване през Върховния административен съд и не е влязло в законна сила.

 Председател:  Стоян НЕНЧЕВ 

ОБЯВЛЕНИЕ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение  от  Административен съд Разград, че е образувано административно дело № 79/2018 г. по протест на Окръжна прокуратура Разград с искане да бъде отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 44, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., приета с решение № 272 по протокол №19/22.12. 2016 г. на Общински съвет Разград.

 

                                                                  Председател:   Стоян НЕНЧЕВ   

ОБЯВЛЕНИЕ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение  от  Административен съд Разград, че Решение № 16 от 19.03. 2018 г. по Административно дело №8/2018 г., с което е отменен  чл.13, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г. е влязло в законна сила.

 

                                                                  Председател:  Стоян НЕНЧЕВ 

ОБЯВЛЕНИЕ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че в ОбС – Разград е постъпило съобщение по Административно дело на Административен съд Разград, както следва:

По адм. Дело № 8/2018 г. – С Решение №16 от 19.03. 2018 година Административният съд е отменил чл.13, т.8 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 – 2019 г. Решението не е влязло в сила.

 

                                                                  Председател: Стоян НЕНЧЕВ

 
   

Страница 1 от 9

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk