Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Обявления ОбС

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 08.12.2017 Г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, за влязло в сила Решение № 71 от 16.11. 2017 г. по административно дело 125/2017, на Административен съд – Разград. Съдът 

ОТМЕНЯ  чл.15, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.35, ал.7, чл.42а, чл.51а, чл.51б, чл.51в, чл.51г, чл.51д, чл.53, ал.3, чл.55, ал.3, чл.57, чл.58а, чл.59, чл.84, ал.2 и чл.88,т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 – 2019 г., приети с Решение №272 по Протокол № 19 от 22.12. 2016 г. на Общински съвет Разград.

 

Председател:  Стоян Ненчев

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ от 16.11.2017г. 

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
 
 

Уважаеми жители на Община Разград,

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу Чл. 25 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост е образувано  Административно дело №168/2017г.  по описа на Административен съд – Разград.

 
 
 
 
 

ОБЯВЛЕНИЕ от 01.08.2017г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че във връзка с постъпили жалби от общинските съветници Милена Дачева Орешкова и Веселин Валентинов Спасов срещу Решение № 363 по Протокол № 27 от проведено заседание на Общински съвет Разград са образувани дела №115 и 116 по описа на Административен съд -  Разград.

Във връзка с гореизложеното ви уведомявам, че Разградски административен съд ОПРЕДЕЛИ, че ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Милена Дачева Орешкова и Веселин Валентинов Спасов.

   

ОБЯВЛЕНИЕ от 06.07.2017

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че е прекратено производството по адм. дело № 45/2017г. по описа на Административен съд – Разград, образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград срещу разпоредби от Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Разград.

Уведомявам ви за насрочено за 19.09.2017г. адм.дело № 104/2017г., образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград с искане да бъде отменен Чл.11 от Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Разград.

 

Председател: Надежда Радославова

 

ОБЯВЛЕНИЕ от 05.06.2017

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.8, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019г., във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА ви  уведомявам, че във връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура  – Разград срещу разпоредби от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград е образувано  Административно дело №89/2017г.  по описа на Административен съд – Разград.

                                                        Председател: Надежда Радославова

   

Страница 1 от 7

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg