Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

Заповед № 958 от 07.08.2019г. за финансова подкрепа на читалищната дейност в Община Разград през 2019г.

zap F4D-2019 - 0001
zap F4D-2019 - 0002
zap F4D-2019 - 0003
 

График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Август 2019 г.

Населено място първо обслужване второ обслужване трето обслужване четвърто обслужване
1.  Балкански 7.8.2019 16.8.2019 27.8.2019
2. Благоево 7.8.2019 16.8.2019 27.8.2019
3. Гецово 1.8.2019 12.8.2019 21.8.2019 28.8.2019
4. Дряновец 7.8.2019 16.8.2019 27.8.2019
5. Дянково 2.8.2019 13.8.2019 22.8.2019
6. Киченица 6.8.2019 15.8.2019 26.8.2019
7. Липник 6.8.2019 15.8.2019 26.8.2019
8. Мортагоново 5.8.2019 14.8.2019 23.8.2019
9. Недоклан 2.8.2019 13.8.2019 22.8.2019
10. Осенец 7.8.2019 16.8.2019 27.8.2019
11. Островче 5.8.2019 14.8.2019 23.8.2019
12. Побит камък 6.8.2019 15.8.2019 26.8.2019
13. Просторно 6.8.2019 15.8.2019 26.8.2019
14. Пороище 8.8.2019 19.8.2019 29.8.2019
15. Радинград 5.8.2019 14.8.2019 23.8.2019
16. Раковски 9.8.2019 20.8.2019 30.8.2019
17. Стражец 9.8.2019 20.8.2019 30.8.2019
18. Топчии 6.8.2019 15.8.2019 26.8.2019
19. Ушинци 5.8.2019 14.8.2019 23.8.2019
20. Черковна 2.8.2019 13.8.2019 22.8.2019
21. Ясеновец 8.8.2019 19.8.2019 29.8.2019
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-54-(4) от 08.08.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ДОНКА В. СТЕФАНОВА

Съобщаваме Ви  че със заповед № 960 от 08.08.2019 г. на  кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с. Балкански,  община  Разград  за  поземлен  имот  пл. № 626 в кв. 71.

 Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

ОТ ОБЩИНАТА  ОТДЕЛ „ТСУКТ”

   

СЪОБЩЕНИЕ Изх. № 70-00-69 от 08.08.2019г. ДО ТЕФИК БАСРИ – УПРАВИТЕЛ НА „АГИ 92“ЕООД, ГР. РАЗГРАД, ЕИК 204762352

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомявам, че има издадени до Вас  предизвестия изх. № 70-00-288 от 15.04.2019 г. и изх. № 70-00-663 от 02.08.2019 г.  на кмета на Община Разград  за прекратяване на договор  № СД-02-12-205/27.09.2018 г.  за право на ползване на терен – общинска собственост на основание чл. 13.4 от договора „При неплащане на посочената в чл. 4 от договора цена повече от един месец. Предизвестието е изпратено и не е потърсено от получателя до 07.05.2019 год., видно от нанесени отметки на известията за доставяне ИД PS  7200  КМОХ Н Община Разград,  интернет страницата на Община Разград.

Със съдържанието на предизвестията за прекратяване на  договор  № СД-02-12-205/27.09.2018 г.  за право на ползване на терен – общинска собственост може да се запознаете.

 Настоящото съобщение да се обяви на:  информационното табло в сградата на Община Разград,  интернет страницата на Община Разград.

 

КМЕТ: /д-р В. ВАСИЛЕВ/ 

У В Е Д О М Л Е Н И Е във връзка с ХХVIII – я Традиционен есенен панаир

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Разград уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт, във връзка с ХХVIII – я Традиционен есенен панаир, който ще се проведе от 10.09.2019 г. до 16.09.2019 г. включително на територията на Северен градски парк гр.Разград.

Общият административен акт се отнася до:

1. Подготовката, организацията и провеждането на Традиционния есенен панаир.

2. Изискванията по отношение на спазването на обществения ред и охраната при провежданите мероприятия и позиционирането на търговските обекти.

3. Въвеждането на:

3.1. Временна забрана за движение на МПС и превозни средства с животинска тяга на територията на Северен градски парк, с изключение на посочените в т.3.4. от настоящето уведомление;

3.2 Забрана за използването на технически съоръжения, неотговарящи на необходимите изисквания за безопасност;

3.3 Забрана за извършването на търговска дейност от физически и юридически лица, не платили дължимите такси.

3.4. Определен режим на движение на моторни превозни средства, зареждащи обекти на територията на провеждане на Панаира.

Заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез писмени предложения и възражения, подадени в срок от един месец от деня на уведомяването в деловодството на Община Разград.

 

КМЕТ:/д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ/

 
   

Страница 2 от 9

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk