Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

 ОБЩИНА РАЗГРАД

 З А П О В Е Д

 № 144

 гр. Разград, 09.02. 2016 г.

             Във връзка с необходимостта от определяне на график за посещения в приюта за безстопанствени животни – гр. Разград и на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация при спазване изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност.        

 

З А П О В Я Д В А М:

 

I. Определям график за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград на физически и юридически лица за осиновяване и обгрижване на животните, както следва:

1. Понеделник от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

2. Вторник от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

3. Сряда от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

4. Четвъртък от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

5. Петък от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

6. Събота – от 09:00 до 12:00 часа

II. Посещението в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград се позволява след проведен инструктаж от служители на Община Разград и след  предварително писмено уведомление 3 /три/ дни преди датата на посещението депозирано в стая № 104/105 в сградата на Община Разград.

III. Настоящата Заповед  да се публикува в сайта на Община Разград  и се обяви на видно място в сградата на общинска администрация – гр. Разград, бул. „Бели Лом” №37а, в тридневен срок  от нейното издаване.

                                            

    КМЕТ:/П/

     /д-р  В. ВАСИЛЕВ/                      

                                                                                                                

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол за извършена проверка в Община Разград

В изпълнение на разпоредбите на § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, комисия определена  със Заповед № 1011 от 23.07.2015 г. на кмета на Община Разград на 05.08.2015 г. е извършила проверка за спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а на Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. на територията на Община Разград.

За работата си комисията е съставила Протокол с резултатите от проверката
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Разград уведомява, че във връзка с влезли в сила промени на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, считано от 27.07.2015 г.:

1. Въвежда се отчитане на заплащането на услугата кратковременно паркиране в синя зона и на платените паркинги с фискални устройства.

2. Отпада заплащането срещу билети и талони.

3. В съответствие с чл. 57, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, цените на услугите в чл. 57, ал. 1 са без включен ДДС и съгласно ЗДДС подлежат на облагане.
   

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Разград напомня на всички наематели на общински жилища, че с изменение на Наредба 17 на ОбС Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на    граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища / Решение № 146, по Протокол № 12 от 29.05.2012 г./, са задължени да подават в двумесечен срок, преди изтичане срока им на настаняване,  заявление за продължаване на наемното правоотношение, придружено с нова декларация за обстоятелствата по чл.5, чл.6, ал.1 и чл.7, ал.2 и съответните писмени доказателства за декларираните от тях данни.
 

ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград

 

ЗАПОВЕД

62 

Разград   16.01.2013 г.

              Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград, принудителни административни мерки при неправилно паркиране и престой на пътни превозни средства/ППС/, възниква необходимостта от определяне на охраняем паркинг, до който да бъде транспортирано ППС, нарушило правилата при паркиране и престой.

С оглед на гореизложеното  на основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.4 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.168 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, чл.69, ал.1,т.1. и ал.2. от Наредба №12 на Общински съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград,

 ЗАПОВЯДВАМ : 

  1. Определям за охраняем паркинг, до който да бъдат транспортирани ППС, които са нарушили правилата за паркиране и престой – плаца на бившето поделение „Жандармерия”, представляващ имот 61710.505.179 по кадастрална карта на гр.Разград /до ЖК Орел в местността Големия Юг/.
  2. Началника на отдел „КС, ОРО и Т” в дирекция „ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството” при Община Разград и Началника на РУ „Полиция” гр. Разград да уведомят длъжностните лица с контролни функции по осигуряване на правилното и безопасно движение, спиране и паркиране по общинските пътища и улици, назначени в екипите по смисъла на чл. 168 от ЗДвП, за местонахождението на паркинга по т.1 от настоящата заповед.
  3. На основание чл. 72, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ съдържанието на настоящата заповед да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК.

             Заповедта да се изпрати за сведение и изпълнение на Началника на отдел „КС, ОРО и Т” в дирекция „ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството” и Началника на РУ „Полиция” гр. Разград.

КМЕТ : /Д. БОЯДЖИЕВ/

 

 
   

Страница 8 от 9

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk