Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА 2019 ГОДИНА  ПО ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН НА ОП“РАЗГРАДЛЕС“ ГР.РАЗГРАД

 

  

 

Предложение за начина на отдаване по чл.38, ал.1

Количество (пл.куб.м.)

Продажба на дървесина на търговци, отговарящи на чл.115 от ЗГ

Стояща дървесина на корен

12 213 м3

 
GPlanPolzvane2019-seslav - 0001
 
GPlanPolzvane2019-razgrad - 0001
   

Съобщение по чл. 72, ал.1 от АПК относно Заповед за обявяване на границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2019 г.

 
 

О Б Щ И Н А  Р А З Г Р А Д

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

 

            Във връзка с проведено производство по издаване на общ административен акт – Заповед за обявяване на границите на районите и видът на предлаганите от Община Разград услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси за 2019 г. и на основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Разград съобщава на всички заинтересовани лица съдържанието на издадения общ административен акт – Заповед № 1342/30.10.2018 г. на Кмета на Община Разград,

           

О Б Щ И Н А    Р А З Г Р А Д

З А П О В Е Д

 № 1342

 гр.Разград 30.10.2018 год.

 

            Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), със заповед на кмета на общината се определят и публично се обявяват границите на районите и видът на предлаганите от общината услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата година.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 във връзка с чл. 62 от Закона за местните данъци и такси и Заповед № 1587/26.11.2015 г. на Кмета  на Община Разград

З А П О В Я Д В А М:

 

            1. Определям през 2019 год., от Община Разград да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за имоти находящи се в гр. Разград и селата Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна и Ясеновец в границите, установени в Общия градоустройствен план на гр. Разград и регулационните планове на посочените села, включващи всички жилищни, промишлени и паркови територии.

            2. Определям честота на сметоизвозване на битовите отпадъци по населените места описани в т. 1 от настоящата заповед, както следва:

            2.1. За гр.Разград.

            2.1.1. Ежедневна честота на сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери за битови отпадъци разположени в следните райони:

            2.1.1.1. Междублоково пространство западно от Аптека „Феникс” на ул. „Св.Св.Кирил и Методий“.

            2.1.1.2. Бул. „Бели Лом” западно от Музикален дом.

            2.1.1.3. Бул. „Бели Лом” бл.29 пред офиса на Еконт.

            2.1.1.4. Ул. „ Грънчарска” срещу трафопост южно от блок Морави.

            2.1.1.5. Ул. „Марица” и ул. „Странджа” до бивш обект: Стара баня.

            2.1.1.6. Пл. „Момина чешма“ западно от търговски обекти „Ларго” и „Бялата къща”.

            2.1.1.7. Бул. „Бели Лом” южно платно до моста на ул. „Иван Вазов”.

            2.1.1.8. Ул. „Арда“.

            2.1.1.9. Междублоково пространство западно от ул. „Искър“ (бивш търговски обект: „Златно пиле”).

            2.1.1.10. Ул. „Крум”.

            2.1.1.11. Бул. „Бели Лом” западно от централен пазар.

            2.1.1.12. Бул. „Бели Лом” източно от централен пазар.

            2.1.1.13. Ул. „Грънчарска” до касите на Топлофикация.

            2.1.1.14. Бул. „Бели Лом” южно от бл. СБА.

            2.1.1.15. Ул. „Иван Вазов” в участъка от бул. Бели Лом до ул. „Н.Вапцаров“.

            2.1.1.16. Източно от Административен съд – Разград.

            2.1.1.17. Паркинг на бул. „Бели Лом” южно от пл. „Ст.Стамболов“.

            2.1.1.18. Западно и южно от сградата на Средношколско общежитие.

            2.1.1.19. Ул. „ Христо Балкански”.

            2.1.1.20. Ул. „ Княз Борис” до търговски обект „Терамаркет.

            2.1.1.21. Кръстовище между ул. „Сава Катрафилов” и ул. „В. Априлов”.

            2.1.1.22. ЖК „Лудогорие“.

            2.1.1.23. Между блоковото простронство между ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ и бул.„България“, западно от бивш ресторант „Дружба”.

            2.1.1.24. Ул. Княз Борис в участъка от ул. „ Ветеринарна” до ул. „ Ил. Войвода”.

            2.1.1.25. Ул. „Грънчарска” северозападно от търговски обект „Сити Център.

            2.1.1.26. Ул. „Хаджи Димитър” срещу сградата на Дом за възрастни хора с деменция.

            2.1.1.27. Ул. „Симеон“.

            2.1.1.28. Пл. „Момина чешма“.

            2.1.1.29. Бул. „Априлско въстание“ южно платно срещу подлез на ул.“Дондуков“.

            2.1.1.30. Бул. „Априлско въстание“ северно платно срещу бл.“Палма“.

            2.1.1.31. Ул. „Н.Вапцаров“.

            2.1.1.32. Ул.“Антим“.

            2.1.1.33. Ул. „Сливница“, западно от бл. „Велико Търново“.

            2.1.2. Честота на сметосъбиране и сметоизвозване 182 пъти годишно /през ден/ на контейнери за битови отпадъци, разположени извън посочените в т. 2.1.1 райони.

            2.2. За селата – Балкански, Благоево, Дряновец, Недоклан, Просторно, Топчии и Черковна - с честота на сметосъбиране 28 /двадесет и осем/ пъти годишно, от които 2 /два/ пъти месечно през месеците януари, февруари, март, април, май, октомври, ноември, декември и 3 /три/ пъти месечно през месеците юни, юли, август и септември.

            2.3. За селата – Гецово, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Радинград, Раковски, Стражец, Ушинци и Ясеновец - с честота на сметосъбиране 36 /тридесет и шест/ пъти годишно или 3 /три/ пъти месечно.

            3. Определям през 2019 год., от Община Разград да се предлагат следните видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ – обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, за имоти разположени извън границите на населените места определени в т. 1 от настоящата заповед.

            4. На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63 от Закона за местните данъци и такси съдържанието на настоящата заповед да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, а на участвалите в производството по нейното издаване лица по реда на чл. 72, ал. 2 от  Административнопроцесуалния кодекс.

           

            Настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение на длъжностните лица в Дирекция „Програми и околна среда” към Община Разград и „ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. София – Изпълнител по сключени с Община Разград Договор № АО-01-14-242 от 24.10.2018 г. и Договор № 238 от 20.07.2015 г.

           

            Заповедта може да се оспори в едномесечен срок от съобщението за издаването й или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред Административен съд Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

ЗА К М Е Т

ЗАМ.-КМЕТ: /ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА - МАРИНОВА/

 (определена със Заповед № 1587/26.11.2015 г. на Кмета на Община Разград)

 

 

 

 
 
 
 
 

Психолог обучава педагози и деца на семинар организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център и МКБППМН

Обучителен семинар с участието на психолози и педагогически съветници беше организиран от Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно –информационен център и Местната комисия за БППМН.

Гост-лектор беше Валентин Минков - психолог към Превантивно- информационен център по наркотични вещества град Плевен, който е и училищен психолог. Той сподели своя опит за работата си с деца с рисково поведение и даде практическа насоченост на своите колеги от Разград. Дискутирани бяха най-различни теми като: "Разрешаване на конфликти", Работа с младежи зависими към наркотици", “Как да разговаряме с родителите, когато детето има рисково поведение", „Взаимоотношения родители, деца и учители и много други .

След приключване на срещата с педагогическите съветници и психолози г-н Минков беше гост на учениците от  6б клас на ОУ „Никола Икономов“ с класен ръководител г-жа Нели Червенска.  Чрез ролеви игри, решаване на казуси и събеседване той им показа как да разрешават по мирен начин възникнали конфликти в общуването между тях. Юношите проявиха изключителна активност и осъзнаха, че приемането на различията, уважението към личността на другия, толерантността, спазването на етичните норми и училищните правила за поведение са необходимите предпоставки за пълноценно и конструктивно общуване между тях.

2610-1  

   

Страница 6 от 9

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk