Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

Вторник, 12 Март 2019 16:12

Във връзка с проведено производство по издаване на общ административен акт – Заповед относно Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград и на основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Община Разград съобщава на всички заинтересовани страни съдържанието на издадения общ административен акт – Заповед № 255 / 08.03. 2019 год. на кмета на Община Разград, както следва:

 ОБЩИНА РАЗГРАД

З А П О В Е Д

№ 255

 гр. Разград, 08.03. 2019 г.

 С цел създаване на добра организация на приема на деца в първи клас и на основание чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, общините разработват система за прием в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

Съгласно разпоредбите на чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от директора на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

З А П О В Я Д В А М:

І. Утвърждавам Система за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Разград и определям в същата прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

ІІ. Утвърждавам График за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Разград.

ІІІ. Системата за прием на деца в първи клас и Графикът за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Разград са неразделна част от настоящата заповед.

ІV. Утвърдените по т. І и т. ІІ документи да се изпратят до всички общински училища на територията на град Разград, които осъществяват прием в първи клас.

V. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Елка Драмалиева –Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Разград.

Препис от настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ: /П/ /д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ/

На основание чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаването на общия административен акт по всяко време на производството , включително и след приключването му с издаване на общ административен акт съгласно Закона за националния архивен фонд, поради което същото да се осъществява от отдел“Образование“ при Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Разград, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Лица за контакти: 

Елка Драмалиева – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ – стая № 108, тел.: 084 618 320;

Красимира Кирчева - началник на Отдел „Образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“ – стая № 109 - 2, тел.: 084 618 326.

                                                                                КМЕТ: /П/ /д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ/

                                                                   

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД  РАЗГРАД

 


 

Годишен отчет по ЗЕЕ за 2018г.

Вторник, 05 Март 2019 14:00

GO ZEE 2018
 
 ЗАПОВЕД

 

№193

гр. Разград 25.02.2019 год.,

    На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. З от Закона за горите и постъпило писмено предложение с вх. № 53-0026/22.02.2019 г. от ТП „ДГС Разград” гр. Разград

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Забранявам пашата на селскостопански животни в горските територии в териториалният обхват на Община Разград, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ НА гр. РАЗГРАД

Отдели 159 а÷в, к , л, п, р; 160 и, к, л, о, р, с, ц, 11; 198 а, ж÷и, л; 199 в, е÷и, к, м; 202 г; 203 а, д, ж, 6; 204 д, е;   205 и, м, с, т, ф÷ц, ш; б1, е1, ж1, к1; 206 в, д, о÷с; 209 в; 315 1, 3; 316 п, с÷у; 319 б, в, г, д, е, ж; 331 г÷е, 2; 332 а, в; 333 а, б; 334 в÷з, 1, 2, 3; 373 а÷д, 1, 2; 374 б, д, е, 3, 4; 375 в, 1÷4; 376 1; 377 1, 5; 378 б, д, 5÷9; 379 5, 6; 380 1;    381 а, в, е, ж; 382 з, и, к÷н, п, ф, х, ч, щ, а1,в1, 8÷14; 383 а÷в, д, 5; 384 а, г; 386 а, д, 2, 4, 5; 387 2; 388 2, 3, 5, 7;   389 1, 2; 390 1; 391 в÷д, 1÷4; 396 а, б, г÷ж, к÷м, 2; с обща площ 543 ха.

 Местности -„Куртлуджа”, „Чуката”, „Делиайваз”, „Липака”, „Пчелина”, „Големия юг”.

 

 ЗЕМЛИЩЕ НА с. ГЕЦОВО

Отдели 44 в, ж; 45 б, ж, з, л÷н, 3, 7; 45 3, 5; 46 а, ж, з; 47 а, г; 48 а, в, г; 51 а÷ж, 3; 52 в÷д, и, 1; 151; 152 д, з, к÷м; 153 а÷г; 154 а, г÷е, з, 1; 155 г÷з, 2, 3; 156 а÷з, 2; 157 б÷е, 1, 2; 158 б, г, д, з, и; 175 б, г, з, и, к÷м;                                 с обща площ 376,7 xa.  Местности - „Орлеш”, „Над лозята”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. УШИНЦИ

Отдели 214 ж÷и, к÷п; 219; 307 ж; 308 в÷д, и, к÷н; 309 а, б, 3, 4; 310; с обща площ 133,3 ха.

Местности -„Гробищата”, „Акацията”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ОСТРОВЧЕ

Отдели 333 а÷в, е, ж, и; 334 а÷д, ж, 1; 336 д, и; 368 е, 1,2; 369 б, г, д, и, 1÷5; 370 а,1; 371 г, ж, и, к; 372 д, 373 е; 374 а÷г, ж÷и, 1, 2, 4; 375 а, б, 1÷4; 392 5; 394 а, о, 8, 12,14; 397 а÷д, 1,2, 4; 398 а÷в, 1,3; 402 2;

 с обща площ 319 ха. Местности - „Липака”, „Йежана”, „Овчарника”, „Мешелека”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. БЛАГОЕВО

Отдели 39 с; 167 а, в, г, н; 382 м; 384 а÷в, 1; 385 а, п, ш; 386 б÷д, 1,3÷6; 391 а, б, 1÷4; 392 а, е, к, 5; 393 г, д, 2;     394 а, б, о, 3, 4, 8, 10,12, 14; 395 л, 4; 396 з, и; 397 е, 2÷4; 398 г, д, 2, 3; 399 в, г, е, з, и; 400 б, р, с, у; 401 а, б, н, 1÷3; 402 р, с, 2, 5; 403 г, д, 4, 5; 404 а, в, д÷ж; 405 а, б, в, к÷м; с обща площ 271,4 ха.

Местности -„Студенец”, „Дядо Миньова чешма”, „Кленака”, „Дъбова гора”, „Дермен дере”, „Военен лагер”. 

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ПОРОИЩЕ

Отдели 305 б, в; 310 а, б, щ, я, а1, 1; 311; 312 а÷г, е÷з, к, м÷р, т, ц, ч, 1÷5; 313; 314; 315; 318 в ; 320 а, д÷з, 1; 321 в, г, е, з, 1;  с обща площ 242, 6 ха.  Местности -„Грамината”,  „Драги полени”,  „Пирамидата”, „Боаза”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. СТРАЖЕЦ

Отдел 159 и; с обща площ 14,5 ха. Местност-„Зад разсадника”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. КИЧЕНИЦА

Отдели 160 г, у÷х; 161 а, д÷ж, н÷п, 2; 162 б, г, д, з, и, к÷с, х; с обща площ 67,6 ха.

Местност -„До Пилчарника”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА. с. БАЛКАНСКИ

Отдели 31 а÷и, л; 32 б, в; 33 а, г; 34 а,д, е, ж; 38 2; 39 а÷в, е, к, л, н, п, р, т, у, ф, х, 3; 40 в÷д,2, 3; 41 а, в, е÷з;  42 б, г÷е; 43 а÷г, з, и, н, п, ф; 44 е, ж; 45 а÷е, и, к÷н, 1÷4, 6, 7; 46 б, в, д, е, 1, 2 ; 49 г, д, ж, и, к÷м, 4÷6; 50 а÷е; 51 б, в, д, з÷ м, 1÷3; 85 д÷з, к÷о; 401 а, в÷д, н, 2; 405 б;

с обща площ 519,9 ха. Местности -„Табиите”, „Мешето”, „Чуката”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ОСЕНЕЦ

Отдели 21 б, в, з, и, л÷н, х, ol, я1÷в2; 22 б, в, е; 23 б, г, ж, з; 24 в, 5; 28 б, в; 35 б, в, д, е, з, и, м, н, 1, 2, 5÷8; 36 ;     37 б÷г, о, 5,10; 53 и, к, н; 83 а÷и, л, н, о, 14; 84 б, и, л, о, п, с, т, г1, ж1, и2, л2, т, 14÷17; 143 ж, з, н; 144 в, г, е÷з, л; 145 а÷в; 150 д, е, 6; 151 а÷ж, 2; 152 а÷в, н, о, 1;

с обща площ 449,5 ха. Местности -„Букака”, „Орлеш”, „Ботурчето”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ДРЯНОВЕЦ

Отдели 36 а÷в, д, ж, к, л, р, с1, ш1, ю1, б2÷г2, е2, з2, и2, л2, 8; 53 б, г÷н, р, т, у, 1÷6, 12, 14; 54 а, в, г, е, ж; 55 а, г, ж÷и; 56 в, 1; 57 а, в÷и, к÷п; 58 в, д, к, л, о, ц÷щ, ж1, 12; 66 а, б; 67 б, г÷ж,к; 69 ж, 1; 70 а, в; 121 б, е, ж; 122 а÷е, 1÷6, 8, 9; 123 а÷д, 1, 3÷5; 124 б, в, д, ж; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 142 е; 143 а, б, д, е, н, о; 150 а÷г, ж, 1÷5,8;    с обща площ 1040,9 ха.

Местности -„Гробищата”, „Балево”, „Дряновска чука”, „Лозята”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА  с. ДЯНКОВО

Отдел 199 л; 200 д, ж; 201 к, н, р÷т; 202 а÷в, 1; 203 е; 204 5;   с обща площ 41,5 ха. Местност „Овчарника”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ЛИПНИК

Отдели 197 а, г, е, 3; 199 в, д, н, о, 1; с обща площ 15 ха. Местност- „Пилчарниците”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. РАКОВСКИ

Отдели 132; 133; 135;136 а, б, д, ж, з, л÷п, с, 1; 137; 138 б; 139 ба÷г, к, м÷р, т, у, ф, ч, ш; 140 а÷г, е÷и, л; 141 а, г, д, е, ж; 142; 144 м, н; 145; 146 в, е, ж, з, 1, 3; 147 а; 148 в÷д 1; 149 а, в÷д, ж÷к; 175 в, г, 2; с обща площ 649,9 ха.  

Местност -„Голямата гора”.

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. ЯСЕНОВЕЦ

Отдели 191 в, 192 а÷г, е, 1, 4, 5; 210 а, б; 212 а, б; 213 а, ж, и, л, н, 9; 224 а, б, з, и, к÷м, п, 3; 225 т; 227 б, 2, 3;      228 а, в÷е, 1, 2; 229 а÷в;   с обща площ 295,7 ха.

Местности-„До жп гарата”, „Над линията”, „Склада”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. РАДИНГРАД

Отдели  207 у, ф; 214 а÷е, 1, 2; 215 а÷в, м, н, р÷у, 4÷7; 219 е, ж, 6;   с обща площ 55,4 ха.

Местност - „Недоклански дол".

 

ЗЕМЛИЩЕ НА с. НЕДОКЛАН

Отдели 207 а, з, к, н, о, п, с, т, у, ф; 208 в, д, и, п, у, 6; 209 а÷в, е, ж, и, к, л, н, р, с÷у; 210 а÷в, н, о; 211 а, б, ж, к; 212 б, в;   с обща площ 61,2 ха.

Местност-„До селото”, „Акацията”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. МОРТОГОНОВО

Отдели 215 б÷е, з÷н; 216 а, д÷и, к÷о; 217; 218 ; 220 г, ж, з, п, р; 221 н1, 7, 8; 222; 223 а, г÷з; 237 1; 238 г, 1, 3, 4; 239 а, б, 2; 240 а, б, з, 1; 286 а÷ж, 1; 287 а÷и,1÷5; 288 а, 6, 1,2  с обща площ 471,3 ха.

Местности -„Над селото”, „Кантона”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. ЧЕРКОВНА

Отдели 191 в; 192 а, б, г, д, ж; 224 д, е, 3; 225 в, г;   с обща площ 81,5 ха.

Местност „ До шосето”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. ПОБИТ КАМЪК

Отдели 174 ; 175; 176 г, е, ж, 1, 2; 177 в, д, е, 3, 4; 179 в; 180; 181 а, в; 182 в, 2÷4; 183 а÷в, д, 1; 184 а, б, д, 1; 185 1; 186 д, е, з, и÷т, у, х, 1, 2, 6, 7; 187 з; 188; 189 а÷ж, к, л, н, 1; 194 а÷к, 5÷7; 195 а÷з, 1, 3÷5; 196 а÷г, ж, и, м, п, у, ч,щ;   с обща площ 609, 6 ха.  

Местности - „Баламата”, „Летището”, „Дъбравата”.

 

ЗЕМЛИШЕ НА с. ТОПЧИИ

Отдели 229 г; 237 а÷в, 1; 238 а÷в; 239 б, г; 240 а, б; 241 в, е, ж; 242 а÷е, з, 4÷8; 243 з÷л, у÷х, ч, ш; 244 а, з, к÷м, п, р, у÷щ; 245 а, в÷д; 246 а÷з; 247 а÷к, н÷п, с, щ;   с обща площ 570,5 ха.

Местности  - „Брестовенски път”, „Островски път”, „Сакар алъм”, „Сухия гьол”, „Чалията”, „Калето”, „Чолаковия ясак”.

2. Задължавам кметовете и кметските наместници да запознаят местното население и пастирите с настоящата заповед, като я обявят на видно място в сградата на кметството или населеното място.

3.  Провеждане на разяснителна кампания от служители на ОП „Разградлес"   гр. Разград, относно обхвата на забранените за паша Горски територии, собственост на Община Разград.

4. Инструктиране  на  всички  пастири  относно  изискванията  за  противопожарна безопасност.

5. Контрол по изпьлнение на заповедта възлагам на инж. Милена Манева - Директор  на ОП  „Разградлес"

    гр. Разград.

    Препис от настоящата Заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

 

К М Е Т :

 

/Д-Р В. ВАСИЛЕВ/

 

 

 
 
 
   

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с прием на документи за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми

Община Разград за поредна година обявява  прием  на  документи за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни  проблеми,  на основание чл. 8 във връзка с чл.9 от Правилника  за  финансово  подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград.

Приемът  на заявления  стартира  на  18.02.2019 г.  и  ще продължи до  25.11.2019 г. включително на календарната 2019 г.

Документи могат да се подават от 1-во до 25 число на месеца, в деловодството  на Община Разград, стая 06, партерен етаж , всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа.

Заседанията на постоянната комисия, която разглежда и одобрява подадените заявления на правоимащите двойки, са закрити и се провеждат всяка последна седмица от месеца, от 10:00 часа в стая 108, първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Разград.

Правилникът  за  финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград е публикуван в сайта на Община Разград /секция  Общински съвет – Правилници  и  в секция Здравеопазване/.

 

ЕЛКА ДРАМАЛИЕВА,

Председател на постоянната  комисия  за  финансово  подпомагане  на  лица, двойки и семейства   с  репродуктивни  проблеми  в  община  Разград

 

Публикуван е бюджет 2019г. на Община Разград

Повече информация може да намерите в раздел "Финанси и бюджет"
   

Страница 5 от 9

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk