Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

Протокол за извършена проверка на адресни регистрации по чл.405а от Изборния кодекс

Днес, 12.06.2019 г. в стая 106 на административната сграда на Община Разград,  комисия, определена със Заповед № 692/05.06.2019 г. на Кмета на Община Разград на основание чл. 405а от Изборния кодекс, във връзка с чл. 99б от Закона за гражданската регистрация в състав:

Председател: Марияна Великова Димитрова, началник на Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” в Община Разград

и

членове:

1. Садифе Исметова Ахмед, специалист в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" при Областна администрация Разград;

2. Емилия Милкова Стойнова, гл. експерт в  Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“ - Разград;

3. Сюзан Хъкметова Хасанова, гл. експерт в Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” в Община Разград;

4. Красимир Богомилов Колев, инспектор в Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - Разград,

извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а на Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юни 2018 г. – 1 юни 2019 г. в населените места от състава на община Разград.

Комисията разгледа и провери адресните регистрации и констатира следното:

През проверявания период в община Разград са извършени 2 122 бр. регистрации по настоящ адрес и 1 283 бр. регистрации по постоянен адрес, както следва:

Населено място

Брой регистрации по -

Настоящ адрес:

Постоянен адрес:

1

  гр. Разград

1459

879

2

  с. Балкански 

8

6

3

  с. Благоево

80

2

4

  с. Гецово

54

24

5

  с. Дряновец 

48

22

6

  с. Дянково

80

73

7

  с. Киченица

25

21

8

  с. Липник

10

11

9

  с. Мортагоново

14

26

10

  с. Недоклан

6

6

11

  с. Осенец 

30

17

12

  с. Островче 

6

3

13

  с. Побит камък 

4

5

14

  с. Пороище 

21

14

15

  с. Просторно

12

4

16

  с. Радинград 

15

8

17

  с. Раковски 

77

59

18

  с. Стражец 

69

44

19

  с. Топчии 

11

2

20

  с. Ушинци 

13

6

21

  с. Черковна 

0

0

22

  с. Ясеновец 

80

51

 
Общо 3 405 адресни регистрации.

Комисията установи, че са спазени изискванията на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация за направените адресни регистрации за проверявания период и не констатира никакви нарушения.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Димитрова /п/

ЧЛЕНОВЕ:     Садифе Ахмед /п/

Емилия Стойнова /п/

Сюзан Хасанова /п/

Красимир Колев /п/

 

 

 

 
 

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019 – 2020 година.

П Р О Т О К О Л

1

Днес, 13.06.2019 г. комисия, определена със заповед № 632/23.05.2019 г. на кмета на Община Разград в състав:

Председател:

1. д-р Михаил Балтаджиев - Главен експерт в отдел "ОС и З" на Община Разград

Членове:

1. Пенка Парашкевова - Старши експерт в отдел "ОС и З" на Община Разград

2. Сабри Дурльов – Главен юрисконсулт в Дирекция „ПНО“ на Община Разград

извърши разпределение на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд между собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, като определи необходимата площ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

След преглед на представените документи от лицата, кандидатстващи за наемане на мери и пасища комисията констатира следното:

1. Алкин Реджеб Хасан с регистриран животновъден обект в с. Стражец

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-111/29.01.2019 г.

Притежава 32 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдадат под наем следните имоти:

- имот с идентификатор 61710.12.98 с площ 73567 кв.м., шеста категория, находящ се в местността „КУРТЛУДЖА“ в землището на гр. Разград

- имот с идентификатор 61710.13.107 с площ 151 187 кв.м., седма категория, находящ се в местността „КУРТЛУДЖА“ в землището на гр. Разград

- имот с идентификатор 61710.13.128 с площ 19 145 кв.м., четвърта категория, находящ се в местността „КУРТЛУДЖА“ в землището на гр. Разград

- имот с идентификатор 61710.13.130 с площ 29 767 кв.м., седма категория, находящ се в местността „КУРТЛУДЖА“ в землището на гр. Разград

- имот с идентификатор 61710.281.2 с площ 13 411 кв.м., шеста категория, находящ се в местността „КАРШИ“ в землището на гр. Разград

2. Гьокан Ахмед Емурла с регистриран животновъден обект в с. Радинград

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-289/06.03.2019 г.

Притежава 12,2 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдадат под наем следните имоти:

- имот с № 61385.12.23 с площ 95755 кв.м., седма категория, находящ се в местността „ДЮСТАРЛА“ в землището на с. Радинград

- имот с № 61385.12.55 с площ 25910 кв.м., седма категория, находящ се в местността „ДЮСТАРЛА“ в землището на с. Радинград

3. Данчо Петков Дацков с регистриран животновъден обект в с. Раковски

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-255/25.02.2019 г.

Притежава 21,3 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдаде под наем следния имот:

- имот с идентификатор 62089.7.120 с площ 250 345 кв.м., девета категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Раковски

4. Ивелина Русева Добрева с регистриран животновъден обект в с. Гецово

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-247/22.02.2019 г.

Притежава 40,6 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдадат под наем следните имоти:

- имот с идентификатор 18589.4.341 с площ 6 685 кв.м., шеста категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Гецово

- имот с идентификатор 18589.4.361 с площ 42 191 кв.м., пета категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Гецово

- имот с идентификатор 18589.100.168 с площ 12 563 кв.м., пета категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Гецово

5. Марина Андреева Горбанова с регистриран животновъден обект в с. Дряновец

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-296/07.03.2019 г.

Притежава 109,6 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдаде под наем следния имот:

- имот с № 23902.37.92 с площ 40752 кв.м., десета категория, находящ се в местността „Г. ЛИВАДИ“ в землището на с. Дряновец

Пламена Петева Йорданова с регистриран животновъден обект в с. Топчии

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-298/07.03.2019 г.

Притежава 17,1 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдадат под наем следните имоти:

- имот с № 72850.21.15 с площ 30975 кв.м., девета категория, находящ се в местността „УЗУНПАРАДУШК“ в землището на с. Топчии

- имот с № 72850.76.10 с площ 92150 кв.м., трета категория, находящ се в местността „УЗУНПАРАДУШК“ в землището на с. Топчии

7. Стоян Христов Стоянов с регистриран животновъден обект в с. Раковски

Представено е Заявление по образец с Вх. № 94-00-300/08.03.2019 г.

Притежава 26,4 животински единици.

Комисията, в съответствие с изискването на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ прие следното решение:

Да се отдаде под наем следния имот:

- имот с идентификатор 62089.16.217 с площ 178 991 кв.м., девета категория, находящ се в местността „МЕРАТА“ в землището на с. Раковски

На основание чл. 37 и, ал. 8 от Закона на собствеността и ползването на земеделските земи, настоящият протокол се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд Разград.

 

К О М И С И Я

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /д-р М. Балтаджиев/

 

Ч Л Е Н О В Е:

1. /П. Парашкевова/    2. /С. Дурльов/ 

 

 

З А П О В Е Д № 703 от 11.06.2019 г.

Със Заповед № 445 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Разград е забранено къпането в язовирите и във всички останали водни площи на територията на община Разград. През летния сезон около язовир „Пчелин – 2”, в местността „Пчелина” гр.Разград, се съсредоточават големи групи от хора, което увеличава риска от водни инциденти. Язовирът е в състояние, което позволява да се ползва от граждани за къпане, плуване и водни спортове.

С цел предотвратяване на водни инциденти, е необходимо определяне на зона за къпане във водната площ на язовир „Пчелин – 2”, която да бъде максимално обезопасена, чрез разкриване на водноспасителен пост.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.44, ал.2 във връзка с ал1, т.1, т.4 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.10, ал.1 и ал.2, чл.11, ал.1, т.1 и чл.13, ал.1 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Протокол за санитарно – микробиологичен контрол на води №178М от 05.06.2019 г. на Регионална здравна инспекция – Разград,

З А П О В Я Д В А М:

1. Изменям т. 4 от моя Заповед № 445 от 15.04.2019 г., както следва:

„Забранявам къпането в язовирите посочени от т. 5.1. до т. 5.8. включително от настоящата заповед и във всички останали водни площи на територията на община Разград, микроязовири, изравнители, канали и др., с изключение на язовир „Пчелин 2“ в местността „Пчелина“ гр. Разград за периода от 12.06.2019 г. до 31.08.2019 г.“

2. Определям зона подлежаща на максимално обезопасяване на разстояние до 100 м брегова ивица на водната площ в язовир „Пчелин – 2” и максимална дълбочина на водата около 3 м, в която разрешавам къпането за сезона от 12.06.2019 г. до 31.08.2019 г.

3. Зоната с максимално обезопасяване за времето на разрешения сезон за къпане да се маркира с шамандури и флагова сигнализация.

4. По време на разрешения сезон за къпане да се разкрие спасителен пост, който да бъде обезпечен с воден спасител, притежаващ документ за правоспособност клас Б и същия да се оборудва с инвентар и съоръжения съгласно Приложение № 2 на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

5. Определям петдневна работна седмица с два почивни дни на спасителният пост за сезона от 12.06.2019 г. до 31.08.2019 г. , както следва:

5.1.Работно време от 9.30 ч. до 17.30 ч. за дните; сряда, четвъртък, петък, събота и неделя.

5.2.Почивни дни: понеделник и вторник.

6. Да се изработи табела с работното време, на която дните понеделник и вторник бъдат отразени със забранителен знак „Къпането забранено“. Табелата да се постави на видно място на вишката на спасителният пост.

7.На основание чл.72, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съдържанието на настоящата заповед да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл.66 от АПК.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Валери Бойчев – гл.експерт „Спорт” в Община Разград.

Заповедта да се постави на видно място на информационното табло в сградата на Община Разград и препис от същата да се изпрати на РЗИ гр.Разград, ОС на БЧК гр. Разград и ОДМВР – Разград за сведение и изпълнение на заинтересованите лица и организации.

 

КМЕТ: /д – р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ /   

Уведомление за въвеждане на временна забрана за движение на пътни превозни средства

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, Община Разград уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, открива производство по издаване на общ административен акт относно въвеждане на временна забрана за движение  на пътни превозни средства по  следните улици в гр. Разград:

  1. ул. „Кирил и Методий” в участъка от кръстовището с ул. „Цар Асен” до кръстовището с ул. „Васил Левски” - за времето от 12:30 ч. до 17:00 ч. на 25 май 2019 г.;
  2. ул. „Кирил и Методий” в участъка от кръстовището с ул. „Цар Асен” до кръстовището с ул. „Васил Левски” - за времето от 20:00 ч. на 26 май 2019 г. до 07:00 ч. на 27 май 2019 г.;
  3. ул. „Васил Левски” в участъка между кръстовището с ул. „Дунав” и кръстовището с ул. „Кирил и Методий” - за времето от 20:00 ч. на 26 май 2019 г. до 07:00 ч. на 27 май 2019 г.;
  4. северното платно на бул. „Бели Лом” в участъка между ТП на НОИ  гр. Разград и кръстовището с ул. „Васил Левски” - за времето от 20:00 ч. на 26 май 2019 г. до 07:00 ч. на 27 май 2019 г.

 

За посочените периоди от време водачите на пътни превозни средства ще използват като обходен маршрут улиците: „Паркова”, „Дунав” и „Странджа”.                               

 

Определяне на места за паркиране след 20:00 ч. на 26 май 2019 г. на пътни превозни средства (ППС), превозващи съставите на секционните избирателни комисии от област Разград до Районна избирателна комисия Разград, както следва:

1.    за ППС, превозващи членове на СИК от гр. Разград – по ул. „Кирил и Методий” в участъка от кръстовището с ул. „Цар Асен” до кръстовището с ул. „Васил Левски”;

  1. за ППС, превозващи членове на СИК от останалите населени места на Община Разград – по северното платно на бул. „Бели Лом” в участъка между ТП на НОИ  гр. Разград и кръстовището с бул. „Васил Левски“;
  2. за ППС, превозващи членове на СИК от общините Кубрат, Завет и Цар Калоян – паркинга на ул. „Дунав“, северно от „ДКЦ I-Разград“ ЕООД, както и паркинга на ул. „Дунав“ пред хотел Централ;
  3. за ППС, превозващи членове на СИК от общините Исперих, Лозница и Самуил – паркинга на ул. „Дунав“, източно от Областна пощенска станция - Разград.

         Заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез предложения и възражения, подавани в законоустановения срок от 30 дни на електронна поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в деловодството на Община Разград на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен етаж, стая 06 „Деловодство“. На основание чл. 68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, сдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт (ОАА), по всяко  време на производството, вкл. и след приключването му с издаването на ОАА.                 

  

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

Кмет на Община Разград

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ

 ОБЩИНА РАЗГРАД

  

УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ:

 

От 30.03.2019г. до 03.04.2019г., включително, от 06.00 до 10.00  часа при подходящи    метеорологични  условия,     фирма   АГРОТЕХ  ЕООД  ще     извърши  третиране  в землището на гр. Разград  на

 

1. Пшеница с  препарат:  Дерби супер + Солигор – хербицид Имас -про срещу  кафява ръжда и широколистни и житни плевели.

1.1. Дели Айвас - 870 дка.

1.2. Полигона     - 300 дка

 

Третирането ще се извърши с наземна техника. Следва собствениците на селскостопански животни и пчели да вземат мерки за тяхното опазване.

 

От 30.03.2019г. до 03.04.2019г., включително, от 06.00 до 10.00  часа при подходящи    метеорологични  условия,     фирма   АГРОТЕХ  ЕООД  ще     извърши  третиране  в землището на с. Островче  на:

 

1. Пшеница:  Солигор+ Дикопур+ Корида  срещу кафява ръжда и широколистни плевел и от 06.00 до 10.00  часа

1.1. Могилите            – 1000 дка.

1.2 Харами дюзю         - 680 дка.

 

Третирането ще се извърши с наземна техника. Следва собствениците на селскостопански животни и пчели да вземат мерки за тяхното опазване.

 
 
 
   

Страница 4 от 9

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk