Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юли 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юли 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-46-[4] от 16.07.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: КАДИР …….ХЮСЕИН и МАРТИН ……….БЕЛЧЕВ

Съобщаваме Ви  че със заповед № 859 от 16.07.2019 г. на  Кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с.Дянково за  поземлен  имот с пл. № 1486 в кв. 69.

Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

ОТ ОБЩИНАТА   ОТДЕЛ „ТСУКТ”

  

Община Разград обявява достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Разград обявява достъп до информация  за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: “Подмяна на амортизирано технологично оборудване с ново и привеждане в съответствие на  наименованието на работните инсталации с новите административни промени във фирмата” с Възложител – „БИОВЕТ” АД. Документацията  е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 16.07.2019 г. до 29.07.2019 г. в сградата на Община Разград, тел.084 618 220, гр.Разград, бул. „Бели Лом” 37А, ет.1, стая 110;

 
 

Община Разград обявява достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

Община Разград обявява достъп до информация  за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „ Промяна предназначението на съществуваща сграда в работилница за производство на кисело мляко с капацитет 1000 л/ден, предвидена в рамките на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I-684 и УПИ II-684, кв.53а по плана на с.Гецово ” находяща се в с.Гецово, община Разград, с Възложител – Катя Стойчева. Документацията  е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 12.07.2019 г. до 26.07.2019 г. в:

- сградата на Община Разград, тел.084 618 220, гр.Разград, бул. „Бели Лом” 37А, ет.1, стая 110;

- сградата на Кметство с.Гецово - 084 662 730

   

Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул. „Априлско въстание“ с ул. „Пета“, гр. Разград

Уведомление за инвестиционно предложение

ОБЩИНА РАЗГРАД на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр.25 от 2003г.) уведомява заинтересованите лица, че започва прединвестиционни проучвания за инвестиционно предложение: Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул. „Априлско въстание“ с ул. „Пета“, гр. Разград.

Документацията за инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се в сградата на Община Разград: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет.1, стая 103.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Разград, гр.Разград, бул. „Бели Лом“ №37А или в РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул.„Придунавски“ № 20.

 
 

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година

 П О К А Н А

 

 

На основание Чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Чл. 44, ал. 1 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания, каня всички жители на Община Разград на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2018 ГОДИНА, което ще се проведе на 26.06.2019 година, от 17.30 часа, в бистро „Зайо Байо“ към ОП „УСХПД“, при следния:

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Годишен отчет за изпълнение на Бюджета и на сметките за средства от европейски фондове на Община Разград за 2018 година.

2. Становища и въпроси.

Отчетът е публикуван на интернет страницата на Община Разград www.razgrad.bg , в секция „Финанси и бюджет“. Становища и въпроси може да изпращате на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  / Надежда Радославова /

 

 
 Публикувано на : 18.06.2019г.
 
 
 
   

Страница 1 от 7

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk