Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец май 2019 г.

Продължава... 

Културен календар май 2019

Продължава... 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-32-(4) от 17.05.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ НИКОЛАЙ Д. МЕЧЕВ

Съобщаваме Ви че със заповед № 583 от 16.05.2019 г. на кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с. Благоево, община Разград за поземлен имот пл. № 59 в кв. 2.

Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом” № 37а, ет.ІІ, стая 212 и е на разположение заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

ОТ ОБЩИНАТА

ОТДЕЛ „ТСУКТ”

 

 

Временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства 

 У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, със Заповед № 590 от 20.05.2019 г. на кмета на Община Разград е въведена временна забрана за движение и паркиране по улиците на град Разград, определени са места за паркиране на пътните превозни средства, превозващи членовете на секционните избирателни комисии (СИК) от област Разград до Районна избирателна комисия (РИК) Разград, място в гр. Разград, където СИК следва да изчакват реда си за предаване на секционните протоколи на РИК Разград.

 

Пълният текст на заповедта е публикуван в рубрика „Избори за ЕП 2019”, на официалната интернет страница на Община Разград с адрес: www.razgrad.bg.

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ

От 21.05.2019 г. до 25.05.2019г. включително, при подходящи метеорологични условия АГРОТЕХ ЕООД, ще извърши третиране в землището на гр. Разград на

1.ЦАРЕВИЦА с препарат: ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ от

1.1. Бакшиш – 960,00 дка

 

Третирането ще се извърши с наземна техника. Следва собствениците на селскостопански животни и пчели да вземат мерки за тяхното опазване.

    

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПЧЕЛИ

От 21.05.2019 г. до 25.05.2019г. включително, при подходящи метеорологични условия АГРОТЕХ ЕООД, ще извърши третиране в землището на гр. Разград на

1.Слънчоглед с препарат: ЕКСПРЕС И ТОРНАДО

1.1. БЗС 61710.1001.2 - 64 дка.

1.2. БЗС 61710.1001.1 - 722 дка

1.3 БЗС 61710.334.1 – 540 дка

 

Третирането ще се извърши с наземна техника. Следва собствениците на селскостопански животни и пчели да вземат мерки за тяхното опазване.

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-31-(1) от 22.04.2019 г. ДО БИРСЕН Х. МЕДЖИД

Четвъртък, 16 Май 2019 10:49

В изпълнение на изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомяваме, че в Община Разград е постъпило искане вх. № 2115-31 от 16.04.2019 г. за изменение на кадастралния план на с. Дянково, одобрен със заповед № 25 от 1969 г., с което е поставено началото на административно производство по изменението на плана. Като собственик на съседен поземлен имот Вие се явявате заинтересовано лице по отношение изменението на кадастралния план на с. Дянково за поземлен имот с планоснимачен номер 1045, поради което и на основание разпоредбите на чл. 34 на АПК, имате възможност да прегледате документите по образуваната преписка, да си направите бележки и извадки или копия от документите, представляващи интерес за Вас, както и да изразите становище по събраните доказателства и предявени искания в срок до 7 /седем/ дни от получаване на настоящото. В същия срок имате право на писмени искания и възражения. В случай, че имате спор със съседите си Ремзи Б. Арифов и Юксел Н. Мехмедов относно местоположението на границата между имотите Ви, молим в посочения срок от получаването на това уведомление, да ни уведомите за това писмено или на място в Община Разград – бул. „Бели Лом” № 37А, втори етаж, стая 212.

В изпълнение на изискванията § 4, ал. 5, т. 6 буква „а“ от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри на 21.05.2019 г. в 09,30 часа на адрес с. Дянково, ул. „ Замфир Попов“ № 19 от представители на Общинска администрация ще бъде съставен Акт за непълноти и грешки и като заинтересовано лице следва да се явите на посочения адрес.

На основание чл. 57, ал.1 от АПК заповед за изменение на кадастралния план или за отказ да бъде допуснато такова, следва да бъде издадена в 14 дневен срок от представяне на проекта за изменение на плана. Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или е необходимо да се даде възможност на други граждани или организации да се защитят, заповед за изменение на кадастралния план или за отказ да бъде допуснато такова, следва да бъде издадена до един месец от представяне на проекта за изменение на плана /чл. 57, ал. 5 от АПК/.

Издадената заповед ще Ви бъде съобщена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 

За допълнителна информация: тел. 084618212 –гл. специалист Пламена Анферос.

   

Страница 1 от 8

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk