Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Уведомления


Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-62-[4] от 21.08.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА НАСЛЕДНИЦИ НА АСАН КАРАОСМАНОВ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

НАСЛЕДНИЦИ НА АСАН КАРАОСМАНОВ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 2115-62-[4] от 21.08.2019 г.

                   

       Съобщаваме Ви  че със заповед № 987 от 21.08.2019 г. на  Кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с. Радинград, община Разград за поземлен имот с пл. № 206 в кв. 15, поземлен имот с пл. № 207 и поземлен имот с пл. № 208 в кв. 16.

       Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

                                                                                 

 ОТ ОБЩИНАТА

ОТДЕЛ „ТСУКТ”

 

 

 
 
 
 

Списък на кметствата на територията на община Разград, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

 О Б Щ И Н А   Р А З Г Р А Д

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание § 153 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн. ДВ, бр. 39 от 2016 г.), във връзка с чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г.), Указ № 163 от 10 юли 2019 г. (обн. ДВ, бр. 56 от 16 юли 2019 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и писмо изх. № МИ-03-8/14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, Кметът на Община Разград, оповестява населените места на територията на Община Разград, които към деня на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и кметове имат население над 350 души и са със статут на кметство, както следва:

 

с. Благоево; с. Гецово; с. Дряновец; с. Дянково;

 

с. Киченица; с. Липник; с. Мортагоново; с. Осенец;

 

с. Радинград; с. Раковски; с. Стражец; с. Топчии; с. Ясеновец.

 

 

 

В горепосочените кметства ще се произвеждат и избори за кметове на кметства на 27.10.2019 г.

 
 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Проектиране и изграждане на спортна и фитнес площадка в УПИ III- спорт и озеленяване, идентификатор 61710.505.7348, ул. „Арда“ № 4 гр. Разград.

 
 
 
 

ОБЩИНА РАЗГРАД на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр.25 от 2003г.) уведомява заинтересованите лица, че започва прединвестиционни проучвания за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на спортна и фитнес площадка в УПИ III- спорт и озеленяване, идентификатор 61710.505.7348, ул. „Арда“ № 4 гр. Разград.

Документацията за инвестиционното предложение е на разположение на интересуващите се в сградата на Община Разград: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет.1, стая 103.

            Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Разград, гр.Разград, бул. „Бели Лом“ №37А или в РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул.„Придунавски“ № 20.

 

 
 
 
 
   

Наторяване с органична тор в землището на с. Мортагоново

 
 
 

В периода от 15.08.2019 г. до 31.08.2019 г. ще се извърши наторяване с органична тор в землището на с. Мортагоново, общ. Разград, обл. Разград от КПУ „Единство – 2002“ с. Мортагоново.

 
 
 
 

О Б Я В Л Е Н И Е № 2115-63-[4] от 26.07.2019 ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНТОЕ ЛИЦЕ ГЕОРГИ В. ГЕОРГИЕВ г

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНТОЕ ЛИЦЕ

ГЕОРГИ В. ГЕОРГИЕВ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ 2115-63-[4] от 26.07.2019 г.

 

 

       Съобщаваме Ви  че със заповед № 912 от 26.07.2019 г. на  кмета на Община Разград е одобрено изменение на кадастралния план на с.Дянково, община Разград за  поземлен  имот с пл. № 1490 в кв. 110.

       Административната преписка по заповедта се намира в сградата на Община Разград, отдел„ТСУКТ”, бул. „Бели Лом”  №  37а,   ет.ІІ,   стая 212   и е на разположение   заинтересованите лица във времето:

понеделник, сряда и петък от 9,00часа до 11,30часа и вторник и четвъртък от 13,30 часа до 17,00 часа.  

        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от получаване на съобщението, чрез Кмета на Община Разград пред Административен съд Разград.

 

                                                                                 

ОТ ОБЩИНАТА

ОТДЕЛ „ТСУКТ”

 
 
 
   

Страница 1 от 8

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk