Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Декларации по ЗПУКИ


Декларации

Декларации подадени до комисията по по чл. 12, т. 2 и т.1 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 
1 Дирекция "Хуманитарни дейности" 
2 Ръководство
3 Звено за вътрешен одит
4 Главен архитект
5 Дирекция "Правно нормативно обслужване"
6 Дирекция "Култура спорт и туризъм"
7 Връзки с обществеността, протокол и международни дейности
8 Дирекция "Финансови дейности и МДТ"
9 Дирекция "Програми и околна среда"
10 Отдел "Инвестиционни дейности"
11 Дирекция "ТСУ, общинска собственост и контрол в строителството"
12 Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
13 Отдел "Социални дейности"
14 Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
15 Звено „Обслужване на Общински съвет”
16 АСД, деловодство и архив
17 Информационно обслужване
18 Кметства
19 Културни институти

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg