Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Административни услуги Гражданска регистрация и актосъставяне


ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Предоставянето на тези услуги в град Разград стартира от Фронт-офис № 5 „Услуги по гражданско състояние".
Заявителят се легитимира с валидна лична карта. Когато същият има повече от едно гражданство и едното от тях е българско, той се легитимира пред длъжностното лице по гражданско състояние с валиден български документ за самоличност. Резултат от изпълнение на заявената услуга по гражданско състояние е документ, издаден на хартиен носител, удостоверяващ данни, съдържащи се в регистрите за гражданско състояние. Правоимащо лице по отношение на услугите по гражданско състояние във връзка с чл. 88а и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, чл. 129 от Семейния кодекс, чл. 3 и чл .4 от Закона за лицата и семейството, чл. 36, чл. 36а и чл. 36б от Закона за защита на личните данни и чл. 5 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, е:
- лицето, за което се отнася документа;
- законните представители на малолетното лице (ненавършило 14 години);
- непълнолетното лице (навършило 14 г. до навършване на 18г.) заедно със своите законни представители;
- настойниците или попечителите на лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение;
- законните наследници на починалите лица;
- трети лица - въз основа на закон или акт на съдебната власт;
- държавни органи и институции - съобразно законоустановените им правомощия;
- български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение от Комисията за защита на личните данни.
В допустимите от закона случаи правоимащото лице може да се представлява от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Когато пълномощното се изготвя в чужбина, то се заверява въз основа на валиден български документ за самоличност по възможност в българско дипломатическо представителство.
Физическите и юридическите лица не са освободени от такси.
Срокът за изпълнение на услугите започва да тече след заплащане на дължимите такси във Фронт-офис № 1.
Когато услугата се заявява и получава по пощата, правоимащото лице трябва да изпрати на адреса на Община Разград - 7200, гр.Разград, ул. „Бели Лом" № 37а, следните документи:
- искане с нотариално заверен подпис на правоимащия или на упълномощеното лице с посочен точен адрес и пощенски клон на населеното място и ясно формулирана услуга
- нотариално заверено пълномощно, ако искането се изпраща от упълномощено лице
- друг документ, легитимиращ заявителя като правоимащ
- платежен документ за внесена дължима такса в размера й за обикновена услуга по сметката на Община Разград:

код на вид плащане: 448007

ТЕКСИМ БАНК АД клон Разград
IBANBG62 TEXI 9545 8405 9718 01, BIC:TEXIBGSF

Заявените по този начин документи се изготвят от упълномощено от кмета на Община Разград по реда на чл. 35 от ЗГР длъжностно лице по гражданско състояние (дл. л. гр. с.) и се изпращат до заявителя с обратна разписка.

1 2033 Възстановяване или промяна на име 
2 2016 Издаване на удостоверение за наследници
3 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
4 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
5 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
6 2391 Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
7 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
8 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
9 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
10 2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
11 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
12 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
13 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
14 2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
15 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
16 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
17 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година
18 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
19 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
20 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
21 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
22 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
23 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
24 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
25 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
26 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
27 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори път
28 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
29 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
30 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
31 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
32 2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
33 1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
34 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
35 2053 Припознаване на дете
36 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
37 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
38 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
39 Заверка на данни по гражданско състояние в документи по образец на чуждестранни органи
40 Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка
41 Издаване на копия, пълни преписи или извлечения от актовете за гражданско състояние
42 Издаване на удостоверение по чл.42 от Административнопроцесуалния кодекс
43 Издаване на удостоверения от друг вид по искане на граждани
44 Комплектоване и проверка на документи към искане за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
45 Комплектоване и проверка на документи към искане за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове
46 Комплектоване и проверка на документи към искане за присвояване на Единен граждански номер на чужденци по чл.3, ал.2, т.2 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/
47 Образуване на преписка за установяване на верен ЕГН по искане на граждани
48 Образуване на преписка за установяване на самоличност

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk