Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Административни услуги Гражданска регистрация и актосъставяне


ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Предоставянето на тези услуги в град Разград стартира от Фронт-офис № 5 „Услуги по гражданско състояние".
Заявителят се легитимира с валидна лична карта. Когато същият има повече от едно гражданство и едното от тях е българско, той се легитимира пред длъжностното лице по гражданско състояние с валиден български документ за самоличност. Резултат от изпълнение на заявената услуга по гражданско състояние е документ, издаден на хартиен носител, удостоверяващ данни, съдържащи се в регистрите за гражданско състояние. Правоимащо лице по отношение на услугите по гражданско състояние във връзка с чл. 88а и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, чл. 129 от Семейния кодекс, чл. 3 и чл .4 от Закона за лицата и семейството, чл. 36, чл. 36а и чл. 36б от Закона за защита на личните данни и чл. 5 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, е:
- лицето, за което се отнася документа;
- законните представители на малолетното лице (ненавършило 14 години);
- непълнолетното лице (навършило 14 г. до навършване на 18г.) заедно със своите законни представители;
- настойниците или попечителите на лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение;
- законните наследници на починалите лица;
- трети лица - въз основа на закон или акт на съдебната власт;
- държавни органи и институции - съобразно законоустановените им правомощия;
- български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение от Комисията за защита на личните данни.
В допустимите от закона случаи правоимащото лице може да се представлява от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.
Когато пълномощното се изготвя в чужбина, то се заверява въз основа на валиден български документ за самоличност по възможност в българско дипломатическо представителство.
Физическите и юридическите лица не са освободени от такси.
Срокът за изпълнение на услугите започва да тече след заплащане на дължимите такси във Фронт-офис № 1.
Когато услугата се заявява и получава по пощата, правоимащото лице трябва да изпрати на адреса на Община Разград - 7200, гр.Разград, ул. „Бели Лом" № 37а, следните документи:
- искане с нотариално заверен подпис на правоимащия или на упълномощеното лице с посочен точен адрес и пощенски клон на населеното място и ясно формулирана услуга
- нотариално заверено пълномощно, ако искането се изпраща от упълномощено лице
- друг документ, легитимиращ заявителя като правоимащ
- платежен документ за внесена дължима такса в размера й за обикновена услуга по сметката на Община Разград:

код на вид плащане: 448007

ОБЩИНСКА БАНКА АД ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР РАЗГРАД, IBAN:BG52SOMB91308458628244, BIC:SOMBBGSF

Заявените по този начин документи се изготвят от упълномощено от кмета на Община Разград по реда на чл. 35 от ЗГР длъжностно лице по гражданско състояние (дл. л. гр. с.) и се изпращат до заявителя с обратна разписка.

1 (СУНАУ: ОБА 1.1) Възстановяване или промяна на име 
2 (СУНАУ: ОБА 1.2) Издаване на удостоверение за наследници
3 (СУНАУ: ОБА 1.3) Издаване на удостоверение за семейно положение
4 (СУНАУ: ОБА 1.4) Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
5 (СУНАУ: ОБА 1.5) Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
6 (СУНАУ: ОБА1.6) Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
7 (СУНАУ: ОБА 1.7) Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
8 (СУНАУ: ОБА 1.8) Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
9 (СУНАУ: ОБА 1.9) Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
10 (СУНАУ: ОБА 1.10) Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
11 (СУНАУ: ОБА 1.11) Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
12 (СУНАУ: ОБА 1.12) Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
13 (СУНАУ: ОБА 1.13) Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
14 (СУНАУ: ОБА 1.14) Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
15 (СУНАУ: ОБА 1.15) Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
16 (СУНАУ: ОБА 1.16) Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
17 (СУНАУ: ОБА 1.17) Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година
18 (СУНАУ: ОБА 1.18) Издаване на удостоверение за правно ограничение
19 (СУНАУ: ОБА 1.19) Издаване на удостоверение за родените от майката деца
20 (СУНАУ: ОБА 1.20) Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
21 (СУНАУ: ОБА 1.21) Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
22 (СУНАУ: ОБА 1.22) Промяна в актовете за гражданско състояние
23 (СУНАУ: ОБА 1.23) Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
24 (СУНАУ: ОБА 1.24) Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
25 (СУНАУ: ОБА 1.25) Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
26 (СУНАУ: ОБА 1.26) Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
27 (СУНАУ: ОБА 1.27) Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори път
28 (СУНАУ: ОБА 1.28) Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
29 (СУНАУ: ОБА 1.29) Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
30 (СУНАУ: ОБА 1.30) Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
31 (СУНАУ: ОБА 1.31) Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
32 (СУНАУ: ОБА 1.32) Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
33 (СУНАУ: ОБА 1.33) Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
34 (СУНАУ: ОБА 1.34) Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
35 (СУНАУ: ОБА 1.35) Припознаване на дете
36 (СУНАУ: ОБА 1.36) Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
37 (СУНАУ: ОБА 1.37) Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
38 (СУНАУ: ОБА 1.38) Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
39 Заверка на данни по гражданско състояние в документи по образец на чуждестранни органи
40 Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка
41 Издаване на копия, пълни преписи или извлечения от актовете за гражданско състояние
42 Издаване на удостоверение по чл.42 от Административнопроцесуалния кодекс
43 Издаване на удостоверения от друг вид по искане на граждани
44 Комплектоване и проверка на документи към искане за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
45 Комплектоване и проверка на документи към искане за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове
46 Комплектоване и проверка на документи към искане за присвояване на Единен граждански номер на чужденци по чл.3, ал.2, т.2 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/
47 Образуване на преписка за установяване на верен ЕГН по искане на граждани
48 Образуване на преписка за установяване на самоличност

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg