Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018Г.

Продължава... 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-16968.1 от 29.01.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ ПЛАМЕН БЕЛЧЕВ ПЕНЕВ 
2 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-18977.1 от 22.01.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ САБИХА ШАКИРОВА АХМЕДОВА
3 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
4 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-823.1 от 19.02.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ МУСТАФА ЕФРАИМОВ ЮМЕРОВ
5 У В Е Д О М Л Е Н И Е във връзка с провеждане на 07.04.2018 г. на Великденски крос
6 Достъп до информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение
7 Достъп до информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение
8 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-18803.1 от 14.02.2018г. до заинтересованото лице Йордан Иванов Йорданов
9 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-17667.1 от 14.02.2018 г. до заинтересованото лице Дженан Вели Мехмед
10 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-18977.1 от 22.01.2018 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ АЛПАЙ ФЕВЗИ ШАКИР
11 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-17237.1 от 15.01.2018 г.
12 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-17237.1 от 15.01.2018 г.
13 ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
14 Годишен план за ползване на дървесина на ОП "Разградлес"
15 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА 2018 ГОДИНА
16 Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“
17 Заповед за събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2018г.
18 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
19 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
20 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
21 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
22 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
23 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
24 Протокол за извършена проверка в Община Разград
25 УВЕДОМЛЕНИЕ

Страница 1 от 2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg