Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви


Обявления

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията
1 У В Е Д О М Л Е Н И Е № АО-05-03-9306 от 15.11.2017 г. ДО СВЕТЛАНА ЖЕКОВА СТОЯНОВА 
2 У В Е Д О М Л Е Н И Е № АО-05-03-9760 от 30.11.2017 г. ДО ЕМИЛ КОЛЕВ ЛАЛЕВ
3 У В Е Д О М Л Е Н И Е № АО-05-03-9928 от 06.12.2017 г. МУСТАФА САБРИ ХАЛИЛ
4 Обява за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти
5 П О К А Н А ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
6 График за сметосъбиране на населените места на Община Разград за месец Декември 2017 г
7 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-16219.1 от 28.11.2017 г.
8 У В Е Д О М Л Е Н И Е във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на Общински съвет Разград
9 Заповед за временна забрана за движение на ППС
10 Заповед за събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци за 2018г.
11 О Б Я В Л Е Н И Е № 103-03-12382.1 от 11.10.2017 г.
12 Решение № РУ -10 - ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017-2020 година
13 ЗАПОВЕД №195 от 22.02. 2017 год.,
14 У В Е Д О М Л Е Н И Е относно финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми
15 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
17 Заповед № 258 от 10.03.2016 г. на кмета на Община Разград, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите
18 График за посещения в „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград
19 Протокол за извършена проверка в Община Разград
20 УВЕДОМЛЕНИЕ
21 Размер и местоположение на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване по землища
22 Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"
23 УВЕДОМЛЕНИЕ
24 ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград
25 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg