Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № АО-05-03-2681-2 / 06.08.2018 г.


ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № АО-05-03-2681-2 / 06.08.2018 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Във връзка с постъпило писмо /предложение/ с вх. № АО-05-03-2681/30.03.2018 г.   и на основание чл.40, ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост и чл.29, ал.5 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, община Разград обявява, че е направено предложение за замяна на имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2838/29.01.2018 год., представляващ поземлен имот с идентификатор № 18589.7.709 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка седемстотин и девет/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 24313 кв.м /двадесет и четири хиляди триста и тринадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: III /трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.7.710, 18589.7.329, 18589.7.351, 18589.7.708, 18589.7.707, 18589.7.327, 18589.7.326, 18589.7.325 и 18589.7.640, с имоти придобити в условията на съпружеска имуществена общност, собственост на Васил Цонев Петров и Недялка Георгиева Петрова, както следва:

·         Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.163 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто шестдесет и три/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4861 кв.м /четири хиляди осемстотин шестдесет и един/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: III /трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.7.506, 18589.7.168, 18589.7.169, 18589.7.164, 18589.7.162;

·         Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.164 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто шестдесет и четири/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4892 кв.м /четири хиляди осемстотин деветдесет и два/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: III /трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.7.506, 18589.7.169, 18589.7.170, 18589.7.165, 18589.7.163;

·         Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.165 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто шестдесет и пет/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4805 кв.м /четири хиляди осемстотин и пет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: III /трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.7.506, 18589.7.164, 18589.7.170, 18589.502.8;

·         Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.169 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто шестдесет и девет/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4876 кв.м /четири хиляди осемстотин седемдесет и шест/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: III /трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.7.170, 18589.7.164, 18589.7.163, 18589.7.506, 18589.7.168;

·         Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.170 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто и седемдесет/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4876 кв.м /четири хиляди осемстотин седемдесет и шест/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: III /трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.502.8, 18589.7.165, 18589.7.164, 18589.7.506, 18589.7.169

Настоящото обявление да се публикува на официалната интернет страница на община Разград, да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а и в сградата на кметство с. Гецово по местонахождението на недвижимите имоти.

 

ЗА КМЕТ

ЗАМ.- КМЕТ:/П/

/Г. ГЕОРГИЕВА – МАРИНОВА – определена  със Заповед № 1587/26.11.2015  г. на кмета на община Разград/

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk