Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Кметът д-р Валентин Василев представи годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година


Кметът д-р Валентин Василев представи годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 29 юни от 10:00 ч. в  Община Разград се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от европейски фондове на Община Разград за 2017 г. Кметът на общината д-р Валентин Василев запозна присъстващите с изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, инвестиционната програма, общинския дълг и по проекти по оперативни програми. На събитието, което откри председателят на ОбС Надежда Радославова, присъстваха и зам.-кметът на Община Разград Галина Георгиева, директори на общински предприятия, общински съветници, журналисти, граждани.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 42 229  х.лв. при уточнен план 43 015 х.лв. Процентът на изпълнение е 98,2%.  Получени са целевите трансфери за държавни дейности в размер на 1 763 х.лв. Изпълнението на приходите за общинските дейности е 19 090 х.лв. или 95% от планираните средства. Постъпленията от данъчните приходи са общо 4 500 х.лв., а от неданъчни приходи 10 506 х.лв.  През 2017 г. изпълнението на приходите от продажба на общинска собственост е на 97% и значително повече в сравнение с 2016 г. През 2017 г. за местни дейности са получени целеви трансфери в размер на 3 139 х.лв., от които 1 000 х.лв. за ремонт и рехабилитация на улици в град Разград, съгласно ПМС № 153 от 28.07.2017 година и 1 409 х.лв. за финансиране на обект „Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 39 358 х.лв. при уточнен план 43 015 х.лв. или изпълнението е 91,5% от плана. Разходите за държавни дейности са 21 887 х.лв., за тяхното дофинансиране – 1 496 х.лв. и за общински дейности - 15 975 х.лв. Най-голям относителен дял в държавните дейности заемат разходите във функция „Образование” – 68%, а в местните дейности във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - 44%.

Отчетените капиталови разходи към 31.12.2017 г. възлизат на 4 158 х.лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери - 2 562 х.лв., с  преходен остатък от 2016 г. -  524 х.лв., със собствени средства - 929 х. лв. и с други източници на финансиране – 143 х.лв.

През 2017 година Община Разград не е теглила банкови или други кредити. Обслужването на вече усвоените кредити е извършвано съгласно погасителните им планове. В края на отчетния период кредитите за инвестиционни проекти по Фонд „Енергийна ефективностса погасени. Съотношението на плащанията на общински дълг на Община Разград за 2017 г. е 5,5% и отговаря на изискването по чл.32.ал.1 от Закона за публичните финанси.

През 2017 г. стартира изпълнението на четири проекта, като трите са финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и един по ОП „Околна среда 2014-2020“:

  • "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград ", на стойност  5 949 х.лв.;
  • "Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград", на стойност  9 897 х.лв.;
  • проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“, на стойност 615 х.лв.;
  • проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, на стойност 13 563 х. лв.;

В периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. разходите по проекти са на обща стойност 1 782 х.лв.

2906-1  

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk