Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив до 2011г. Община Разград подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води


Община Разград подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 14.10.2011 г. Община Разград подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос I „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж." за проектно предложение „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води гр. Разград" в размер на 35 031 308,05 лв., от които 28 025 046,44 лв. от Кохезионния фонд и 7 006 261,61 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Бенефициент по договора е Община Разград, а асоцииран партньор е „Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр.Разград.
Индикативни инвестиционни компоненти, включени в инвестиционния проект:
- Разширение/реконструкция/модернизация (РРМ) на ПСОВ гр. Разград – индикативен брой ЕЖ – 78 300.
- Канализационна мрежа (ново строителство) с индикативна дължина - 4 820 м..
- Канализационна мрежа (рехабилитация) – с индикативна дължина - 2 530 м..
- Водоснабдителна мрежа (ново строителство и рехабилитация) - с индикативна дължина 7 310 м..
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 44 месеца.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg