Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № АО-05-03-10128 от 14.12.2017 г. ДО ЯНИСЛАВ ХРИСТОЗОВ ГЕНЧЕВ


У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № АО-05-03-10128 от 14.12.2017 г. ДО ЯНИСЛАВ ХРИСТОЗОВ ГЕНЧЕВ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДО

ЯНИСЛАВ ХРИСТОЗОВ ГЕНЧЕВ

ГР. РАЗГРАД

Ж.К. „ ОРЕЛ“ № 25, ВХ. Г, ЕТ. 6, АП. 18

 

У  В  Е  Д  О  М  Л  Е  Н  И  Е

 

В изпълнение на изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомяваме, че в Община Разград е постъпило искане вх. № 103-03-18843 от 06.12.2017 г. за изменение на кадастралния план на с. Топчии, одобрен със заповед № 532 от 1969 г., с което е поставено началото на административно производство по изменението на плана. Като собственик на съседен поземлен имот Вие се явявате заинтересувано лице по отношение изменението на кадастралния план на с. Топчии за поземлен имоти с планоснимачен номер 172, поради което и на основание разпоредбите на чл.34 на АПК, имате възможност да прегледате документите по образуваната преписка, да си направите бележки и извадки или копия от документите, представляващи интерес за Вас, както и да изразите становище по събраните доказателства и предявени искания в  срок до 7 /седем/ дни от получаване на настоящото. В същия срок имате право на писмени искания и възражения. В случай, че имате спор със съседа си Стоянка Петрова Маринова относно местоположението на оградата между имотите Ви, молим в посочения срок от получаването на това уведомление, да ни уведомите за това писмено или на място в Община Разград – бул. „Бели Лом” № 37А, втори етаж, стая 212.

На основание чл. 57, ал.1 от АПК заповед за изменение на кадастралния план или за отказ да бъде допуснато такова, следва да бъде издадена в 14 дневен срок от представяне на проекта за изменение на плана. Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства, заповед за изменение на кадастралния план или за отказ да бъде допуснато такова, следва да бъде издадена до един месец от представяне на проекта за изменение на плана /чл. 57, ал. 5 от АПК/.

Издадената заповед ще Ви бъде съобщена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

За допълнителна информация: тел. 084 618 212 – гл. специалист Пламена Анферос.

 

                                                                                  

 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg