Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви Постановление АО-05-03-214


Постановление АО-05-03-214

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх.№ АО-05-03-214

Дата: 08.01.2018 г.

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

Д-р ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ – КМЕТ на ОБЩИНА РАЗГРАД, в качеството си на орган на изпълнението, съгласно разпоредбите на чл.276, ал.1 във връзка с чл.274, ал.1 и чл.271, ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, установих:

С моя Заповед № 745 от 07.07.2017 г., на основание чл.46, ал.2 във връзка с ал.1, т.6 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.2 във връзка с ал.1, т.6 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища е прекратено наемното правоотношение с Назифе Ниязиева Мехмедалиева и членовете на семейството й за отдаденият им под наем жилищен имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр.Разград, ул. „Никола Пенев“ № 48, вх.Д, ет.1, ап.1 и е насрочено на 04.08.2017 г. от 10:00 часа доброволно освобождаване, предаване и приемане на жилището.

Индивидуалният административен акт е съобщен на страните в административното производство на 04.08.2017 г. по реда на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, след изчерпване на предвидените в ал.1 на същата разпоредба начини за съобщаването му, поради което насроченото с него за същата дата доброволно освобождаване, предаване и приемане на жилището не е извършено, тъй като срокът за оспорването му към тази дата не е бил изтекъл.

Заповедта е влязла в законна сила на 19.08.2017 г. След тази дата адресатите й не са предали доброволно общинското жилище, а са продължили да го владеят и държат без основание, поради което и в съответствие с разпоредбата на чл.65, ал.1, предл.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост с моя Заповед № 1083 от 10.10.2017 г. е разпоредено общинското жилище да бъде иззето на 08.11.2017 г. от 10:00 часа по административен ред със съдействието на полицията. Тази заповед е съобщена на страните в административното производство отново по реда на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс на 15.11.2017 г. и насроченото с нея изземване не е извършено, тъй като срокът за оспорването на заповедта не е бил изтекъл.

Заповед № 1083 от 10.10.2017 г. е влязла в законна сила на 30.11.2017 г., към която дата не е налице нито доброволно освобождаване, предаване и приемане на жилището нито изземване на същото.

На основание чл.277 от АПК до Назифе Ниязиева Мехмедалиева и членовете на семейството й е изпратена покана за доброволно изпълнение на влезлия в сила индивидуален административен акт, инкорпориран в Заповед № 1083 от 10.10.2017 г., представляващ изпълнително основание по смисъла на чл.268, т.1, предл.1 от АПК.

Доброволно предаване на общинския имот – обект на Заповед № 1083 от 10.10.2017 г. не е последвало.

С оглед на правото – Закона за общинската собственост не съдържа разпоредби, които да регламентират начина на изпълнение на административните актове, поради което относно започване, провеждане и приключване на изпълнението на влезли в сила административни актове, на общо основание следва да се прилага Глава седемнадесета от АПК. Във връзка с този довод – законосъобразното изпълнение изисква предоставен подходящ срок за доброволно изпълнение, каквато възможност е дадена на длъжниците по изпълнението - Назифе Ниязиева Мехмедалиева и членовете на семейството й.

Предвид гореизложеното и на основание чл.271, ал.6 във връзка с ал.1, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс,

П О С Т А Н О В И Х:

1. Да се изземе принудително от Назифе Ниязиева Мехмедалиева и членовете на семейството й жилищен имот – частна общинска собственост по Акт за частна общинска собственост № 460 от 23.01.1998 г., с административен адрес: гр.Разград, ул. „Никола Пенев“ № 48, вх.Д, ет.1, ап.1.

2. Насрочвам принудителното изземване на 26.01.2018 г. от 10.00 часа, за която дата и час да се уведомят Назифе Ниязиева Мехмедалиева, членовете на семейството й и органите на полицията за съдействие.

3. За всяко свое действие комисията по изземването съставя протокол, който се предявява на длъжниците. В протокола се описва състоянието на имота.

4. При отсъствието на длъжниците да се влезе в общинското жилище и се извършат следните действия:

4.1. при наличието на бързоразвалящи се стоки /хранителни продукти, напитки и др./ - същите да се унищожат;

4.2. да се състави подробен опис за наличието на всички движими вещи в жилището – собственост на длъжника.

4.3. да се сменят всички брави на общинското жилище с цел предотвратяване на последващ достъп до имота от Назифе Ниязиева Мехмедалиева, членовете на семейството й или техни представители;

4.4. да се запечата общинското жилище;

4.5. Всички разходи по принудителното изземване са за сметка на длъжниците.

Настоящото постановление да се съобщи на органите на полицията за съдействие и на Назифе Ниязиева Мехмедалиева и членовете на семейството й.

 

К М Е Т: /Д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ/

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg