Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Заповед относно определяне на зона за къпане във водната площ на язовир „Пчелин – 2”, която да бъде максимално обезопасена, чрез разкриване на водноспасителен пост.


Заповед относно определяне на зона за къпане във водната площ на язовир „Пчелин – 2”, която да бъде максимално обезопасена, чрез разкриване на водноспасителен пост.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

З А П О В Е Д

634

гр.Разград 14.06.2017 г.

 

През летния сезон на язовир „Пчелин – 2” в местността „Пчелина” гр.Разград, се съсредоточават големи групи деца, което увеличава риска от водни инциденти. Язовирът се ползва и от граждани за къпане, плуване и водни спортове.

С цел предотвратяване на водни инциденти, е необходимо определяне на зона за къпане във водната площ на язовир „Пчелин – 2”, която да бъде максимално обезопасена, чрез разкриване на водноспасителен пост.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.44, ал.2 във връзка с ал1, т.1, т.4 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.10, ал.1 и ал.2, чл.11, ал.1, т.1, чл.12 и чл.13, ал.1 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, Заповед № 330 от 30.03.2017 г. на Кмета на Община Разград и Протокол за санитарно – микробиологичен контрол на води №179М от 08.06.2017 г. на Регионална здравна инспекция – Разград,

З А П О В Я Д В А М:

І.Определям зона подлежаща на максимално обезопасяване на разстояние до 100м брегова ивица на водната площ в язовир „Пчелин – 2” и максимална дълбочина на водата около 3м, в която разрешавам къпането за сезона от 16.06.2017 г. до 31.08.2017 г.

ІІ.Зоната с максимално обезопасяване за времето на разрешения сезон за къпане да се маркира с шамандури и флагова сигнализация.

ІІІ.По време на разрешения сезон за къпане да се разкрие спасителен пост с двама водни спасители и същия да се оборудва с инвентар и съоръжения съгласно Приложение № 2 на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

ІV.Определям работно време на спасителният пост от 08.30 ч. до 17.30 ч. за сезона от 16.06.2017 г. до 31.08.2017 г. Да се постави на спасителната вишка табела с работното време на спасителния пост.

V.На основание чл.72, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съдържанието на настоящата заповед да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл.66 от АПК.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Валери Бойчев – гл.експерт „Спорт” в Община Разград.

Заповедта да се постави на видно място на информационното табло в сградата на Община Разград и препис от същата да се изпрати на РЗИ гр.Разград, ОС на БЧК гр. Разград и РУ на МВР – Разград за сведение и изпълнение на заинтересованите лица и организации.

КМЕТ:/д – р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ /

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg