Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Здравеопазване


Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КРИТЕРИИ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ НА

ОБЩИНА РАЗГРАД

    

РАЗДЕЛ I.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

 

        1. С тези критерии се уреждат условията, редът и финансирането на еднократната помощ за лечение на граждани на община Разград.

        2. С еднократна помощ за лечение се подпомагат нуждаещите се физически лица от  община Разград, които отговарят на следните условия:

        2.1. Да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Община Разград, със срок не по-малък от 1/една/година преди подаване на заявлението.   

        2.2. Да е налице доказана необходимост от лечение в страната и/или в чужбина, което изисква заплащане с лични средства за:

        2.2.1. закупуване на лекарствени продукти, предписани на Рецептурна бланка и /или на Рецептурна книжка на хронично болния;

        2.2.2.закупуване на медицински изделия и консумативи, които не се заплащат или частично се  заплащат от Националната здравно-осигурителна каса/НЗОК/;

        2.2.3. стационарно лечение извън клиничните пътеки на НЗОК;

        2.2.4. скъпо струваща медико-диагностична дейност, която не се заплаща от НЗОК или частично се заплаща;

        2.2.5. медицинска консултация с висококвалифицирани специалисти в клиники и други лечебни заведения извън населеното място на заявителя, с цел уточняване на диагноза и  лечение;

        2.2.6. при спешни случаи/претърпени ПТП и други инциденти/, които налагат спешни животоспасяващи медицински дейности – реанимация, оперативно лечение, консултации с високоспециализирани медицински специалисти, транспортиране до лечебно заведение извън населеното място със специално транспортно средство и др.

     

РАЗДЕЛ ІІ.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

        1. Когато финансовите средства, предвидени за отпускане на помощи за лечение в бюджета на Община Разград са изчерпани.

        2. Когато лицето през 2018 г. веднъж е одобрено за получаване на еднократна помощ за лечение със заповед на кмета на Община Разград.

        3. Когато лекарствените продукти, медицинските изделия и консумативи, както и оперативното лечение се заплащат изцяло от Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/.

        4. Когато се касае за извършване на дейности по асистирана репродукция при  стерилитет.

        5. Когато се касае за зъбни протези и импланти.

        6. Когато се касае за операция на старческа катаракта.

        7. Когато лечението и разходите за него са извършени през предходни години.

        8. Когато размерът на средномесечния доход на член от семейството е над 400.00 лева за предходните 6/шест/месеца преди подаване на заявлението.

 

РАЗДЕЛ ІІI.

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

        1. Размерът на средствата за еднократна помощ за лечение се определя на база средномесечен доход на член от семейството за предходните 6/шест/месеца преди подаване на заявлението, както следва:

        1.1. При доходи до 200.00 лева на член от семейството, се изплаща 70 % от извършения разход за лечение, но не повече от 500.00 лева;

        1.2. При доход от 200.01 лева до 300.00 лева включително на член от семейството, се изплаща 50 % от извършения разход за лечение, но не повече от 500.00 лева;

        1.3. При доход от 300.01 лева до 400.00 лева включително на член от семейството, се изплаща 30% от извършения разход за лечение, но не повече от 500.00 лева.

        2. Лице с доказана липса на доходи, се финансира със средства в размер на 100 %/сто процента/ от необходимите средства за предстоящо или вече извършено лечение, но не повече от  500.00 лева.

        3. При спешни случаи/претърпени ПТП и други инциденти/, които налагат извършването на спешни животоспасяващи медицински дейности – реанимация, оперативно лечение, кръвопреливане, консултации с високоспециализирани специалисти, транспортиране до лечебно заведение извън населеното място със специално транспортно средство и др., се отпуска целево максималният размер на помощта, която е 500.00 лева, независимо от размера на доходите на лицето и семейството му.   

        4. При определяне размера на еднократната помощ за лечение, сумата следва да се закръгля до цяло число(към по-голямото) в лева, без стотинки,  в полза на заявителя.

 

РАЗДЕЛ ІV.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА

ЛЕЧЕНИЕ

        1. Заявление по образец до Кмета на Община Разград, подадено лично от заявителя или чрез упълномощено от него лице, или чрез законен представител, в стая 06/деловодство/ на Община Разград.

- Заявление за деца и пълнолетни

 

        2. Декларация по чл. 27 от АПК/ по образец/.

        3. Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни/по образец/;

*Подава се от всички пълнолетни членове на семейството

       4. Документи с информация за здравния статус:

        4.1. Епикриза от лечебно заведение и/или Етапна епикриза от личен лекар или лекуващ специалист, издадени през 2018 година.

       4.2. копие на Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК/в срок на валидност/;

       4.3. копие на Рецептурна книжка на хронично болния;

        4.4. копие на Рецептурни бланки с предписани лекарства от личния лекар или лекуващия специалист;

        4.5. копие на медицинско направление за:

/хоспитализация, изследвания, оперативно лечение, медицински протоколи и др., ако има такива/;

        5. Оригинални първични счетоводни документи:

/фактури с фискални бонове, платежни нареждания и др./ за извършени разходи за лечение на името на заявителя;

        6. Информация за доходите на лицето и семейството му за предходните 6/шест/месеца преди подаване на заявлението:

        6.1. документ за доходи по трудово правоотношение;

        6.2. документи от ТП на НОИ гр. Разград за:

·         размера на пенсията/копие на последното разпореждане или удостоверение/;

·          обезщетение за безработица; майчинство, временна неработоспособност,

        6.3. документи от Дирекция „Социално подпомагане“ за получени социални помощи и месечни помощи за деца, в приложимите случаи;

        6.4. декларация за други доходи, извън тези по трудово правоотношение /по образец/;

        6.5. служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Разград за лицето и безработните членове на семейството;

        7. Копие на акт за раждане за дете до 14 годишна възраст и копие на лична карта за дете над 14 г. възраст.

 

        Настоящите критерии за отпускане на еднократна помощ  за лечение на граждани на община Разград имат действие за съответната финансова година, утвърдени със Заповед № 212/15.02.2018 г. на Кмета на Община Разград и влизат в сила от деня на тяхното утвърждаване.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg