Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Здравеопазване


Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

КРИТЕРИИ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 

Тези критерии, уреждат условията, механизма и необходимите документи за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица от Община Разград.

І. Общи условия за отпускане на еднократна помощ за лечение.

Еднократна помощ за лечение се отпуска на нуждаещите се физически лица, които отговарят на следните условия:

1. Да имат адресна регистрация за постоянен и настоящ адрес на територията на община Разград, със срок не по-малък от 1/една/ година преди подаване на искането.

2. Да е налице доказана необходимост от лечение в страната и/или в чужбина, което изисква заплащане с лични средства за:

2.1. медицинска консултация с висококвалифицирани специалисти в лечебни заведения извън населеното място на заявителя, с цел уточняване на диагноза, лечение и др.;

2.2. закупуване на лекарствени продукти за лечение на спешни състояния, които са предписани с Рецептурна бланка, извън Рецептурната книжка на хронично болния;

2.3. закупуване на медицински консумативи, които не се заплащат от Националната здравно-осигурителна каса/НЗОК/.

2.3. оперативно лечение извън клиничните пътеки на НЗОК;

2.4. скъпо струваща медико-диагностична дейност, която не се заплаща от НЗОК.

 

ІІ. Механизъм за определяне размера на еднократната помощ за лечение

1. Размерът на средствата за подпомагане е 35 % от стойността на разходите за лечение, но не повече от 500,00 лева.

2. Лица, с доказана липса на доходи и/или лица с месечна социална помощ, съгласно чл. 9, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се финансират със средства в размер на 100 % /сто процента/ от разходите за лечение, но не повече от 500,00 лева.

3. При извънредно спешни случаи /претърпени ПТП с животозастрашаващи поражения, спешни животоспасяващи операции и др. подобни/ се отпуска целево максималният размер на помощта, която е 500,00 лева.

 

ІІІ. Условия за отказ за отпускане на еднократна помощ за лечение

1. Когато финансовите средства, предвидени в бюджета на Община Разград са изчерпани.

2. Когато лицето веднъж е получило еднократна помощ за лечение от бюджета на общината през календарната година.

3. Когато медикаментите, медицинските консумативи и оперативното лечение се реимбурсират от Националната здравно-осигурителна каса/НЗОК/.

4. Когато се касае за извършване на дейности по асистирана репродукция при стерилитет.

5. Когато се касае за зъбни протези и импланти.

6. Когато се касае за операция на старческа катаракта.

7. Когато лечението и разходите за него са извършени през предходни години.

8. Когато размерът на месечните доходи на член от семейството е над 350,00 лева.

 

ІV. Необходими документи за отпускане на еднократна помощ за лечение.

1. Искане по образец до Кмета на Община Разград: Искане за пълнотетни лица; Искане за деца до 18г.

2. Декларация по чл. 27 от АПК / по образец/.

3. Декларация за съгласие /по образец/;

4. Документи с информация за здравния статус:

4.1. актуална Епикриза от лечебно заведение и/или Етапна епикриза от личен лекар или лекуващ специалист;

4.2. копие на Експертно решение на ТЕЛК;

4.3. копие на Рецептурна книжка на хронично болния;

4.4. медицинско направление за хоспитализация, изследвания, оперативно лечение, медицински протоколи и др./ако има такива/;

5. Оригинални първични счетоводни документи /фактури с фискални бонове, платежни нареждания и др./за извършени операции, закупени медицински консумативи, медикаменти и др., когато разходът е предварително извършен.

6. Информация за доходите на семейството:

6.1. служебна бележка за доходите на членовете на семейството през последните 6 месеца и/ или удостоверение за размера на получавана пенсия от ТП на НОИ - Разград;

6.2. декларация за доходи /по образец/;

6.3. служебна бележка, издадена от Дирекция „Бюро по труда“ – Разград /за безработните членове на семейството/;

7. Копие на акт за раждане за дете до 14 годишна възраст, копие на лична карта за дете над 14 г. възраст.

Искането, заедно с приложените изискуеми документи се подават в деловодството на Община Разград, стая 06, партерен етаж.

Настоящите критерии за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение

на граждани на Община Разград имат действие за съответната финансова година, утвърдени със Заповед №156/13.02.2017 г. на Кмета на Община Разград и влизат в сила от деня на тяхното утвърждаване.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg