Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори в Държавната дума на Руската федерация на 18.03.2018 г., Община Разград е създала организация за транспортиране на руски граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България до Генералното консулство на Русия в гр. Русе, както следва:

от гр. Разград, с час на тръгване - 8:30 часа от паркинга пред хотел „Централ“.

Желаещите могат да подават заявки до 16.03.2018 г. включително на следните телефони: 084 618 146 и 0893 389 251.

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2016г. На 20 декември 2016 г. в сградата на Община Разград се проведе пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“


На 20 декември 2016 г. в сградата на Община Разград се проведе пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Проект Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград

 

за почасово предоставяне на услуги за социално включване“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

BG05M9OP001-2.002-0210-C001

 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

 

На 20 декември 2016 г. в сградата на Община Разград се проведе пресконференция по Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е със срок на изпълнение 22 месеца, стартира на 01.02.2016 г. и е на стойност 498 556,00 лева.

Участие в събитието взеха д-р Валентин Василев, кмет на Община Разград, Калоян Монев, зам.-председател на Общински съвет Разград, представители на организации и институции от системата на здравеопазването, социалните дейности, образованието, заетостта, неправителствения сектор и др.

На присъстващите бяха презентирани основната цел, специфичните цели, заложените дейности и очакваните резултати. Ръководителят на проекта, акцентира на постигнатото до настоящия момент, а именно:

Открита е иновативна социална услуга - Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване, в рамките на който се представят социалната услуга „Домашен помощник“ на 80-85 лица, от 15 домашни помощника и социалната услуга „Личен асистент“ на 40 лица, от 40 лични асистента.

В съответствие с общата цел на проекта, която е: Постигане на по-добро качество на живот и социално включване, на потребителите на социалните услуги се предоставят и услуги насочени към психологичиска подкрепа и консултиране, медицинско наблюдение и здравни грижи, и извършване на кинезитерапевтична пропедевтика и двигателно възстановителни дейности.

Благодарности бяха отправени към всички лица и организации подкрепили Община Разград, в процеса на реализиране на дейностите по Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“.

2012-1  

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg