Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 18.01.(четвъртък) в 11:00 часа в зала 308 на Община Разград

Пресконференция, във връзка с културната програма за Деня на Разград. 
 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2016г. След положителна развръзка по дело на Община Разград има сключен договор с фирма за охрана


След положителна развръзка по дело на Община Разград има сключен договор с фирма за охрана

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Община Разград спечели дело по жалба  срещу решение за определяне на изпълнител на  охрана на общински имоти, съобщи по време на пресконференция днес кметът на Община Разград д-р Валентин Василев.

На 04.12.2015г. с Решение № ЗОП-34 на Кмета на Община Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на обекти общинска собственост на територията на Община Разград, по обособени позиции“: Обособена позиция №1 „Физическа охрана на общински имоти и намиращите се в тях сгради, съоръжения движимо имущество“, Обособена позиция № 2 „Охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) и паник-бутони, на обекти общинска собственост на територията на Община Разград” и Обособена позиция № 3 „Охрана на Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, чрез съществуваща система за видеонаблюдение и реакция с патрул при регистриране на сигнал, и охрана на административната сграда, чрез съществуваща сигнално – охранителна техника (СОТ)”.

След приключване работата на комисията е издадено Решение № ЗОП-14. на Кмета на Община Разград от 27.04.2016г. с което са класирани участниците, като по обособени позиции № 2 и № 3 е определен изпълнител - ДЗЗД „СОД-ЕНИГМА“ гр.Разград, с когото са сключени:

1.Договор № 133/30.05.2016г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №2

2.Договор № 134/30.05.2016г. за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №3

На 09.05.2016г. в деловодството на Община Разград е постъпила жалба с Вх.№ АО-05-03-4051 с жалбоподател „Боду” ООД срещу Решение ЗОП 14/27.04.2016г. за определяне на изпълнител по позиция № 1 „Физическа охрана на общински имоти и намиращите се в тях сгради, съоръжения и движимо имущество“.   Доводите в жалбата са, че то е постановено при допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, което е довело и до нарушаване на материалния закон. Наведените доводи се обосновават с твърдението, че предложената минимална работна заплата за един охранител, за един месец труд от участника, определен за изпълнител, е незаконосъобразна, защото в нея не са били включени разходите за възнаграждение за нощен труд, труд полаган в празнични дни и разходи за платен отпуск. Предвид изложеното, жалбоподателят твърди, че предложената от „БГ СОД“ ООД цена не отговаря и не покрива законово определените нормативи за дължимите задължителни разходи за трудово възнаграждение.

КЗК образува производство по преписка № КЗК- 262/16.05.2016 г. Възложителят изразява становище относно жалбата на „Боду“ ООД. Счита я за неоснователна, като излага съображенията си за това. С Решение № 526/09.08.2016г. Комисията за защита на конкуренцията оставя без уважение подадената от „Боду“ ООД жалба, като счита твърденията на жалбоподателя за неоснователни. След направена справка в Закона за бюджета на ДОО за 2016г., Комисията е установила, че минималният осигурителен праг за длъжността охранител е в размер на 420 лв. В конкретния случай за обектите предмет на поръчката е предвиден полагане на нощен труд. Видно от офертите и двамата участници са включили разходи за полагане на такъв. Предвидени са също така разходи за прослужено време, ДОО, УПФ и здравна осигуровка, които разходи са минимално законно изискуеми и съобразени с действащото законодателство. Поради това, КЗК счита, че офертите и на двамата участници отговарят на законоустановените норми.

На 26.08.2016г. „Боду“ ООД внасят жалба пред ВАС срещу Решение на КЗК №526/09.08.2016г. В касационната жалба се съдържа оплакване за неправилност на решението. Навеждат се доводи, че то е постановено при допуснато съществено нарушение на административно производствените правила, което е довело и до нарушаване на материалния закон.

С Решение № 12340/15.11.2016 г. Върховен административен съд оставя в сила Решение № 526/9.08.2016 г. на Комисията за защита на конкуренцията, като намира, че и двамата участници са предложили цена, която надвишава минималния осигурителен праг, като в нея са включени и разходи за прослужено време, ДОО, УПФ и здравна осигуровка, поради което комисията на възложителя, според КЗК не е допуснала нарушение на закона. Ценовото предложение на [фирма] е съответно на изискването на възложителя и на действащото законодателство в страната, уреждащо тази материя, поради което правилно КЗК е направила решаващия си правен извод, че решението на възложителя в обжалваната му част е законосъобразно, а жалбата срещу него е неоснователна.
Комисията е спазила изискванията на възложителя, постановеното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

Предвид положителната развръзка на делото за Община Разград, на 30.11.2016г. е сключен договор № 318/30.11.2016г. с „БГ СОД” ООД за  позиция №1 - „Физическа охрана на общински имоти и намиращите се в тях сгради, съоръжения и движимо имущество”

Delo122016

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg