Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори в Държавната дума на Руската федерация на 18.03.2018 г., Община Разград е създала организация за транспортиране на руски граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България до Генералното консулство на Русия в гр. Русе, както следва:

от гр. Разград, с час на тръгване - 8:30 часа от паркинга пред хотел „Централ“.

Желаещите могат да подават заявки до 16.03.2018 г. включително на следните телефони: 084 618 146 и 0893 389 251.

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2016г. Д-р Валентин Василев: Поредна санкция - наследство от старото управление, този път за 153 111,10лв.


Д-р Валентин Василев: Поредна санкция - наследство от старото управление, този път за 153 111,10лв.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Днес, 10 ноември, на пресконференция кметът на Община Разград оповести, че поради неплащане на суми по съставен акт от 2014 г. и липсата на възражения срещу това, без малко да бъдат запорирани сметките на Община Разград. За тази глоба не е имало никаква информация, оставена е без възражения срещу констатациите от предишното управление на администрацията и е станало ясно за опасността едва сега, когато НАП са реагирали.

На 29 декември 2008г. между Министерството на околната среда и водите, в качеството му на договарящ орган от една страна и от друга – Община Разград, в качеството на бенефициент, е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград“, Приоритетна ос 2“Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“.

Във връзка с извършен одит от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, одитиращият орган е констатирал нарушения, изразяващи се в неясна методика за оценка в открита процедура, които не са санкционирани от управляващия орган. През месец август 2013г. Община Разград е уведомена за регистрираните нарушения, както и за налагане на финансова корекция в размер на 150 900 лв. Община Разград не е направила никакви възражения срещу констатациите, в резултат на което и поради неплащане на посочените суми, на 16.06.2014г. е съставен акт за частно държавно вземане срещу Община Разград за 153 111.10лв.

На база на съставения акт, на 13.10.2016г. Община Разград бе уведомена, че е образувано изпълнително дело срещу общината на основание заповед за незабавно изпълнение на Районен съд-Разград, независимо от това дали ще се правят възражения срещу съдебните актове. От страна на Община Разград бяха предприети необходимите действия за съдебно оспорване, коментира още д-р Василев, в резултат на което бе постановено спиране изпълнението на незабавното изпълнение за плащане на дължимите суми.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg