Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 18.01.(четвъртък) в 11:00 часа в зала 308 на Община Разград

Пресконференция, във връзка с културната програма за Деня на Разград. 
 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2016г. Д-р Валентин Василев: Поредна санкция - наследство от старото управление, този път за 153 111,10лв.


Д-р Валентин Василев: Поредна санкция - наследство от старото управление, този път за 153 111,10лв.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Днес, 10 ноември, на пресконференция кметът на Община Разград оповести, че поради неплащане на суми по съставен акт от 2014 г. и липсата на възражения срещу това, без малко да бъдат запорирани сметките на Община Разград. За тази глоба не е имало никаква информация, оставена е без възражения срещу констатациите от предишното управление на администрацията и е станало ясно за опасността едва сега, когато НАП са реагирали.

На 29 декември 2008г. между Министерството на околната среда и водите, в качеството му на договарящ орган от една страна и от друга – Община Разград, в качеството на бенефициент, е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград“, Приоритетна ос 2“Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“.

Във връзка с извършен одит от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“, одитиращият орган е констатирал нарушения, изразяващи се в неясна методика за оценка в открита процедура, които не са санкционирани от управляващия орган. През месец август 2013г. Община Разград е уведомена за регистрираните нарушения, както и за налагане на финансова корекция в размер на 150 900 лв. Община Разград не е направила никакви възражения срещу констатациите, в резултат на което и поради неплащане на посочените суми, на 16.06.2014г. е съставен акт за частно държавно вземане срещу Община Разград за 153 111.10лв.

На база на съставения акт, на 13.10.2016г. Община Разград бе уведомена, че е образувано изпълнително дело срещу общината на основание заповед за незабавно изпълнение на Районен съд-Разград, независимо от това дали ще се правят възражения срещу съдебните актове. От страна на Община Разград бяха предприети необходимите действия за съдебно оспорване, коментира още д-р Василев, в резултат на което бе постановено спиране изпълнението на незабавното изпълнение за плащане на дължимите суми.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg