Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2015г. Зам.-кметът Галина Георгиева представи проекта за бюджет на Община Разград за 2016 година


Зам.-кметът Галина Георгиева представи проекта за бюджет на Община Разград за 2016 година

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 30 ноември (понеделник)  бе проведено публично обсъждане на Проект за бюджет на Община Разград за 2016 година. Основните параметри, залегнали в проекта за бюджет са съобразени с целите и приоритетите на общината, действащата нормативна уредба и резултатите за деветмесечието на 2015 г.

Зам.-кметът Галина Георгиева разясни основните приоритети на проекта за бюджет: запазване и подобряване качеството на предоставените  публични услуги за населението; провеждане на бюджетна политика, насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно изразходване на средствата; запазване нивото на данъчната тежест и реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; запазване на културните ценности и традиции; разширяване обхвата на социалните услуги и подобряване на инфраструктурата на малките населени места в общината.

Общият обем на проекта за бюджет за 2016 г. е в размер на 34 887 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 18 450 х.лв. и 16 437 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

Граждани и кметове на населени места, които участваха в публичното обсъждане, изразиха отношение по касаещи ги проблеми, като предложиха няколко конкретни промени, които да бъдат включени в проекта за бюджет, който ще бъде гласуван от Общинския съвет Разград.

ob bj 2016-1  ob bj 2016-2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg