Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Местни данъци и такси Прием на декларации по ЗМДТ


Прием на декларации по ЗМДТ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 Отдел "Местни данъци и такси"

 

I. При деклариране на недвижим имот от физически лица:

КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

С данък се облагат:

 поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради, които са в строителните граници на населените места и селищните образувания

 поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията

 застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:

 придобиване на новопостроени сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията;

 придобиване на недвижим имот по наследство;

 предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот ;

 учредяване право на концесия върху недвижим имот;

 учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот;

 преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;

 подаване на коригираща декларация за деклариран имот;

Не се подава декларация за недвижимите имоти и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/, както и за новопостроените сгради и/или самостоятелни обекти в тях, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията .

Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

 собствениците на облагаем с данък недвижим имот;

 лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост;

 ползвателят при учредено вещно право на ползване;

 концесионерът при учредено право на концесия.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в:

 двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

 шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство

 при подаване на коригираща декларация за промяна на обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, същите се декларират с нова декларация в 2-месечен срок, считано от датата на настъпване на промяната.

Подадената декларация от един от съсобствениците/ползвателите на недвижим имот, ползва всички останали съсобственици/ползватели.

За всеки имот се подава отделна декларация.

Необходими документи:

1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

2. Документ за собственост /копие/;

3. Удостоверение за наследници /при придобиване по наследство/ (издава се служебно);

4. Решение на ТЕЛК /при основно жилище/;

5. Пълномощно /при необходимост/.

 

II. При деклариране на недвижим имот от юридически лица:

КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

С данък се облагат:

 поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради, които са в строителните граници на населените места и селищните образувания;

 поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията;

 застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен;

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:

 придобиване на новопостроен недвижим имот от предприятие;

 придобиване по възмезден или безвъзмезден начин /чрез правна сделка, по давност или по друг начин/ на недвижим имот от предприятие;

 предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот ;

 учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие ;

 учредяване право на концесия върху недвижим имот;

 преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;

 подаване на коригираща декларация за деклариран имот;

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси юридически лица, а това са:

 юридическо лице - собственик на облагаеми с данък недвижими имот;

 юридическо лице, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост;

 ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване;

 концесионерът при учредено право на концесия;

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в:

 двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

 при подаване на коригираща декларация за промяна на обстоятелства, които имат значение за определяне на данъка, същите се декларират с нова декларация в 2-месечен срок, считано от датата на настъпване на промяната.

Подадената декларация от един от съсобствениците/ползвателите на недвижим имот, ползва всички останали съсобственици/ползватели.

За всеки имот се подава отделна декларация.

Необходими документи:

1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

2. Документ за собственост /копие/;

3. Разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/;

4. Пълномощно /при необходимост/;

 

III. При подаване на декларация за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:

 при настъпване на обстоятелства представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/;

 за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.;

За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси юридически лица, а това са:

 собственици на облагаем с данък недвижим имот;

 лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост;

 ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване;

 концесионерът при учредено право на концесия;

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в:

двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от възникване на обстоятелството, представляващо основанието за ползване на данъчно облекчение.

Необходими документи:

1. Декларация по чл. 27 от ЗМДТ;

2. Други документи, удостоверяващи наличието на основание за освобождаване от данък или установяващи наличието на обстоятелства, позволяващи ползването на данъчно облекчение;

3. Пълномощно /при необходимост/.

 

IV. При подаване на декларация за облагане с данък върху наследствата

КОИ ИМУЩЕСТВА СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

С данък се облагат:

· наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството. Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор;

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:

· при смърт на физическо лице и откриване на наследство;

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

· при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците по закон или по завещание, от заветниците или техни законни представители.

Не подават декларации наследниците по права линия без ограничения и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в:

· срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

КЪДЕ СЕ ПОДАВА

Декларацията се подава в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната.

Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Необходими документи:

1. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ;

2. Удостоверение за наследници /издава се служебно/;

3. Пълномощно /при необходимост/;

4. Други документи /в зависимост от това, какво включва наследствената маса/.

 

V. При деклариране на придобито моторно превозно средство:

КОИ ИМУЩЕСТВА СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

С данък се облагат:

· превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

· корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

· въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава когато:

· пътното превозно средство е придобито по наследство;

· пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

· собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

· са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

· са налице основания за ползване на данъчно облекчение.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

· собствениците на превозни средства, облагаеми с данък върху превозните средства.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в:

· отдел „Местни данъци и такси” в 2-месечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес/седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/ срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната.

· при придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.

Декларирането на обстоятелства като спиране от движение, прекратяване на регистрация на превозното средство, отчисляване при продажба или откраднато превозно средство се удостоверява със служебна бележка от сектор ПП КАТ/ОДП или копие на договора за покупко-продажба.

Необходими документи

1. Декларация по чл.54, ал. 4 от ЗМДТ / за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т./;

2. Декларация по чл.54 , ал. 4 от ЗМДТ / за пътни превозни средства, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. /;

3. Документ за придобиване /Договор, Митническа декларация, фактура, превод на оригинален документ за придобиване при внос/ ;

4. Копие от Свидетелство за регистрация І част на КАТ /големия талон/;

5. Платежен документ за внесен местен данък при придобиване на имуществото;

6. Копие на платежен документ за платен данък върху превозните средства в случаите, в които данъкът за автомобила за годината на придобиване е платен от предишния/те собственик/ци за времето до края на календарната година в община, различна от Община Разград;

7. Копие на Решение на ТЕЛК /за МПС до 117.64 к. w. и обем на двигателя до 2000 куб. см. или триколка, собственост на лице с намалена трудоспособност 50 и над 50 %/ ;

8. Пълномощно /при необходимост/;

9. Въз основа на чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ, служителят на общинската администрация може да изисква и други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.

 

VI. Патентен данък

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:

· Извършване на дейности, посочени в Приложение № 4 от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности), лицата, извършващи ги подават декларация за облагане с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

- оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

- лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС.

· всяка промяна на обстоятелство, свързано с определянето на данъка.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

· Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в Приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси(патентни дейности).

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в:

· срок до 31 януари на текущата година лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

· в случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

· лицата подават декларация за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

КЪДЕ СЕ ПОДАВА

· Данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

Необходими документи

1. Декларация по чл.61 н от ЗМДТ;

2. Копие на документи, удостоверяващи основание за ползване на данъчно облекчение.

 

I . Туристически данък

КАКВО СЕ ОБЛАГА

С туристически данък се облагат нощувките.

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:

· предлагане на места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

· лицата, предлагащи нощувки.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в:

· срок до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Необходими документи

1.Декларация по чл.61 р ал.5 от ЗМДТ;

2. Копие от удостоверението за категорията на обекта.

 

VIII . Декларация за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници.

КАКВО СЕ ОБЛАГА

Извършваната от данъчно задължените лица или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:

· започване упражняването на дейност по таксиметров превоз на пътници, непосредствено преди получаването на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози;

· промяна на някое от обстоятелствата, касаещи определянето на данъка;

· прехвърляне на предприятието на данъчно задължено лице - едноличен търговец;

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

· превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Разград по Закона за автомобилните превози;

· прехвърлителят и приобретателят при прехвърлянето на търговското предприятие на едноличен търговец – превозвач.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава :

· непосредствено преди получаване на издаденото разрешение на Кмета по чл. 24а, ал .1 от Закона за автомобилните превози;

· в 7-дневен срок от настъпването на промяна на някое от обстоятелствата, касаещи определянето на данъка;

· в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето на търговското предприятие на превозвач – едноличен търговец в търговския регистър в съответната община.

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Необходими документи:

1. Декларация по образец съгласно чл.61 х от ЗМДТ;

2. Пълномощно при необходимост.

 

IX. Декларация по чл. 18а, ал. 1, предл. второ и ал. 2 от Наредба 14 на Общински съвет Разград за освобождаване от такса за услугата „сметосъбиране и сметоизвозване“ за имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:

· заявено от собственика/ползвателя на недвижим имот твърдение, че имотът или обособен самостоятелен обект в него няма да се ползва през цялата следваща година.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

· от собствениците или ползвателите на недвижими имоти. Когато имотът е съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици и/или ползватели на имота.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава :

· в срок до края на предходната година;

· в 2-месечен срок от датата на придобиването за новопридобити през настоящата година недвижими имоти.

Необходими документи:

1. Декларация по чл. 18а, ал. 1, предл. второ и ал. 2 от Наредба 14 на Общински съвет Разград;

2. Пълномощно при необходимост.

 

X. Декларация по чл. 16б, ал. 2 от Наредба 14 на Общински съвет Разград за определяне на ТБО за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица според количеството на битовите отпадъци.

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:

· заявено, от данъчно задълженото за недвижимия имот лице, желание размерът на таксата за битови отпадъци, дължима за имота да се определя според количеството на отпадъците.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

· собствениците на облагаем с данък недвижим имот;

· лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост;

· ползвателят при учредено вещно право на ползване;

· концесионерът при учредено право на концесия.

· собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот – за този имот.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава :

· в срок до 31 януари на съответната година;

Необходими документи:

1. Декларация по чл. 16б, ал. 2 от Наредба 14 на Общински съвет Разград.

2. Пълномощно при необходимост.

 

XI . Заявление за закриване на партида на прехвърлен имот:

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕТО

При продажба или прехвърляне на недвижим имот от прехвърлителят се подава заявление в свободен текст за закриване на партида в стая 06, партер в общо деловодство на Община Разград.

Необходими документи

1. Примерен образец на заявление

2. Копие от документ за продажба /при възможност/

 

ХII. Декларация по чл.35 от Наредба 14 на Общински съвет Разград за притежаване на куче.

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава при придобиване на куче.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава от всички собственици, притежаващи кучета.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава :

· в 3-месечен срок от датата на придобиването на кучето.

Необходими документи:

1. Декларация по чл.35 от Наредба 14 на Общински съвет Разград за притежаване на куче;

2. Копие от паспорт на кучето (ако има такъв);

3. Копие от документ доказващ основание за освобождаване от „такса куче“;

4. Пълномощно при необходимост.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk