Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. септември 2019

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


Дирекция " Финансови дейности и „Местни данъци и такси"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ 08.30 ДО 17.30 ЧАСА

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2019  ГОДИНА

 

Проверка на задължения по ЗМДТ

Калкулатор за новия данък на МПС

Уведомление за издадена Заповед на кмета на Община Разград, за освободени от заплащане на ТБО за 2019г.

Заповед № 95/24.01.2019г.

Списъци с входящите номера на подадените декларации по чл.18а от Наредба №14

 

Уважаеми данъкоплатци,

 Община Разград – отдел „Местни данъци и такси” Ви уведомява:

 

1. Данъкът върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2019 г. се заплаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври 2019 г. На предплатилите  до 30 април 2019 г. за цялата година се прави отстъпка - 5 на сто.      

Няма промяна в размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2019 г. в  сравнение с предходната година. Данъкът е в размер 2 на  хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

 2. Данъкът върху наследствата за 2019 г. се заплаща от наследниците по закон или по завещание, с изключение на преживелия съпруг и наследниците по права линия без ограничения, както и от заветниците в 2-месечен срок от връчване на съобщението, с което всеки наследник или заветник е информиран за индивидуално определения му от служител в отдел „Местни данъци и такси“ размер на данъка.

С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани. Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството. Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор;

При смърт на физическо лице и откриване на наследство наследниците по закон или по завещание, заветниците или техни законни представители са длъжни да подадат декларация за  облагане с данък върху наследствата в срок от 6 месеца от откриване на наследството във фронт-офиса на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград, ако последното местожителство на наследодателят е било на територията на община Разград. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито.

Не подават декларации наследниците по права линия без ограничения и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

3. Обект на облагане с данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения. Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност. Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят. Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес. Данъкът се заплаща при прехвърлянето, а в случаите на придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост. Няма изменения в размерите на данъка в сравнение с предходната 2018 година.

4. Данъкът върху превозните средства за 2019 г. се заплаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври 2019 г. На предплатилите до 30 април 2019 г. за цялата година се прави отстъпка – 5 на сто. За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение. От 2019 година данъкът върху превозните средства се определя по нова формула, която включва два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент се формира от мощността на двигателя на автомобила и годината на производство, а екологичният компонент зависи от екологичната категория на автомобила съобразно европейските стандарти за екологичност „Евро“. Актуализираните размери на данъка върху превозните средства могат да бъдат проверени от данъчно задължените лица посредством специално направения за целта Калкулатор, наличен на интернет страницата на Община Разград, в раздел „Местни данъци и такси“.

Лицата регистрирали в КАТ новопридобити МПС от 01.01.2015 г. не подават декларация по чл. 54, освен в случаите посочени в чл. 54, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.

5. Срокът за подаване на декларациите за патентен данък за 2019 г. е до 31 януари, а изчисленият  данък се заплаща на  четири вноски: за първото тримесечие - до 31 януари, за второто тримесечие - до 30 април, за третото тримесечие - до 31 юли и за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. Лицата, които са заплатили пълния размер на дължимия от тях за 2019 г. патентен данък до 31 януари ползват  отстъпка 5 на сто. Няма промяна в размера на патентния данък за 2019 г. в  сравнение с предходната година.

6. До 30 януари 2019 г. е срокът  за подаване на декларациите по чл. 61р от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък за 2018 г. на лицата предлагащи нощувки.

7. Декларацията за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници  се подава от превозвача.

С годишен данък върху таксиметров превоз на пътници се облагат превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация издадено от изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на общината по Закона за автомобилните превози.

Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец във фронт офиса на отдел  „Местни данъци и такси”.

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, като се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Данъкът  върху таксиметров превоз на пътници за календарната 2019 година е в размер на 350 лв.

8. За 2019 г.  няма промяна в облагането с такса за битови отпадъци: размера на ТБО, съгласно Решение № 701 от Протокол № 52/29.12.2014 г. на Общински съвет Разград  е както следва:

8.1. За жилищни имоти, находящи се в  гр. Разград за физическите и юридически лица – в размер на 3,3 на хиляда.

8.2.  За жилищни имоти, находящи се в  населените места на Община Разград за  физическите и юридически лица – в размер от 4,5 до 15,00 на хиляда.

8.3. За нежилищни имоти на физически и юридически лица -6,5 на хиляда.

Таксата за битови отпадъци за 2019 г. се заплаща на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите до 30 април 2019 г. за цялата година се прави отстъпка – 5 на сто.      

8.4. Физическите и юридическите  лица, желаещи да се облагат според количеството битови отпадъци за 2019 г., определено в зависимост от броя и вместимостта на съдовете за битови отпадъци /кофа, контейнер/, подават във фронт-офиса на отдел „Местни данъци и такси“ декларация по реда на чл. 16б, ал. 2 до 31.01.2019 г.,  съгласно Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Разград.

9. Таксата за притежаване на куче за 2019 г. е в размер на 20 лева и се заплаща от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. или в едномесечен срок от датата на подаване на декларацията за придобиване на куче, ако то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година таксата се дължи в размер 1/12 част от годишния й размер за всеки месец да края на годината, включително за месеца на придобиването. При промяна в декларираните данни собствениците са длъжни да подадат заявление в Община Разград за отразяване на новите обстоятелства.

Можете да заплатите местните данъци и такси по следните начини:

1. в паричния салон на отдел „,Местни данъци и такси“ в Община Разград – (в брой), находящ се в гр. Разград, ул. Бели Лом 37А,  стая 08, партер от 8:30 до 17:30 часа без прекъсване;

2. в паричния салон на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград – ( безкасово  с ПОС-терминално устройство);

3. по банков път – по следната банкова сметка на Община Разград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД –клон –Разград: IBANBG62 TEXI 9545 8405 9718 01,   BIC:TEXIBGSF ;

Код за вид плащане:
44 14 00 – Окончателен годишен (патентен) данък и лихви за просрочие
44 21 00 – Данък върху недвижмите имоти и лихви за просрочие
44 22 00 – Данък върху наследствата и лихви за просрочие
44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви за просрочие
44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви за просрочие
44 25 00 – Данък при придоб. на имущ. по дарения и възмезден начин
44 28 00 – Туристически данък и лихви за просрочие
44 34 00 – Други данъци (недобор пътен данък) и лихви за просрочие
44 65 00 – Глоби и имуществени санкции по Закона за местни данъци и такси
44 80 07 – Такси за административни услуги
44 80 13 – Такса за притежаване на куче и лихви за просрочие

4. в брой срещу издаване на приходна квитанция – във всички кметствата на територията на общината;

5.  с пощенски запис в клоновете на „Български пощи“ ЕАД;

6.  в офиси на лицензиран Оператор, извършващ дейност като платежна институция по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на Община Разград – в офисите и на касите на „Изипей“ АД;

7.  в пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД.

 

Обслужване на физически и юридически лица по ЗМДТ:

І. Прием на декларации по ЗМДТ

ІІ. Административни услуги

III. Обяви и съобщения

 

Работно време: 8.30-17.30ч.
За контакти:

FAX: 084/618125
тел.  618 301, 618 120, 618 130, 618 254, 618 112
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk