Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 18.01.(четвъртък) в 11:00 часа в зала 308 на Община Разград

Пресконференция, във връзка с културната програма за Деня на Разград. 
 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2014г. ОИЦ-РАЗГРАД СЕ ОТЧЕТЕ ПРЕД МЕДИИТЕ


ОИЦ-РАЗГРАД СЕ ОТЧЕТЕ ПРЕД МЕДИИТЕ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На последната за годината среща с представители на местни, регионални и национални медии, екипът на Областния информационен център (ОИЦ)-Разград запозна журналистите с резултатите от дейността си през 2014 година, както и с тези за трите години негово функциониране.

Осъществените информационни събития през тази година са 49 на брой с 1869 участници в тях, а посетителите в офиса на бул. „България” №34 наброяват 803. Те са получили отговори на 892 зададени от тях въпроси. За посочения период дейността на Областния център е отразена в 405 публикации в печатните и електронни медии.

 

Проведените информационните срещи са на теми: „Новият програмен период 2014-2020 г.”, Добри практики от успешни европроекти 2007- 2013 г.” (вкл. Третата кампания „Дни на Европа в Разград 2014 г. ”), „Популяризиране на мрежата от 28 информационни центрове в България” и 7 срещи с представителите на медиите.

През годината екипът на ОИЦ-Разград подготви и публикува следните информационни и рекламни материали:

  • втора печатна брошура „Успешни европроекти в област Разград 2007- 2015 г.”;
  • видеофилм „Дни на Европа в Разград 2014”;
  • актуализиран справочник „ОИЦ-Разград: Дейност и услуги в подкрепа на местната общност”;
  • втори видеофилм „Успешни европроекти в област Разград 2007- 2015 г.”.

ОИЦ-Разград се включи и в 4-те общи инициативи на мрежата от 28 информационни центъра в страната: Конкурс за младежки проект „Да създаваме Заедно европейски проекти”, „Какво знаем за Споразумението за партньорство”, „Да спортуваме Заедно” и „Изложение „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.”.

Извършеното от ОИЦ през 3-те години негово функциониране в периода 2012- 2014 г. може да се обобщи така: 129 информационни срещи в област Разград, 5231 регистрирали се участници в тях; 2405 посещения в офиса, 2625 отговори на зададени въпроси, 1065 публикации в печатните и електронни медии.

246 на брой са собствените публикации в Единния портал на еврофондовете в България, на адрес: www.eufunds.bg/bg/oicnews/0/19 , в които освен за своите инициативи, ОИЦ системно информира за изпълнението и успешното завършване на множество проекти на териоторията на областта, финансирани от оперативните програми.

В рамките на срещата управителят на ОИЦ-Разград Юлиян Данаилов представи и Плана за дейността на Центъра за периода месец януари – 12 юни 2015 година.

Предвидени са общо 15 информационни събития във всички общини от областта, посветени на новия програмен период, популяризирането на добри практики от европроекти, периодични срещи с медиите и провеждането на четвъртата кампания за широката общественост „Дни на Европа в Разград”.

ОИЦ-Разград ще участва и в общата инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България под наслов „Да създадем Заедно България 2020”.

OIC 12-2014-1  OIC 12-2014-2

OIC 12-2014-3  OIC 12-2014-4

OIC 12-2014-5  OIC 12-2014-6

ОИЦ - Разград е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg