Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОП „УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО”

Адрес: гр.Разград 7200, Западна промишлена зона

Телефони:      (+359 84) 627 684Директор,

 Факс:             (+359 84) 662 740

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Основна дейност:

*      Стопанисва 7 ученически стола, 2 павилиона и 2 търговски обекта на територията на община Разград;

*      В учебно време осигурява 2 500 закуски, 2 000 обяда и вечери за учениците от 16 общински училища, учениците от Спортното училище в гр.Разград и за децата от Детско-юношеската школа на футболен клуб „Лудогорец;

*      Предприятието разполага с 2 обекта за кетъринг и специализиран транспорт за разнос на храна, лицензирани от Агенцията за безопасност на храните.

 

ОП „РАЗГРАДЛЕС”  

Адрес: гр.Разград 7200, бул. „Бели Лом” № 47

Телефони:      (+35- 84) 616 161 – Директор

                        (+359 84) 616 150, 616 155

Факс:              (+359 84) 616 157

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Основна дейност:

*      Предприятието организира и изпълнява  всички дейности и мероприятия, предвидени в Горскостопанския план на общинските горски територии, собственост на Община Разград;

*      Извършва лесокултурни мероприятия по залесяване, попълване, отглеждане и осветления с цел запазване и увеличение на залесената площ в общинските горски територии;

*      Създава условия за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и защитните функции в общинските горските територии;

*      Осигурява опазване на общинските горски територии, посредством горска стража за предотвратяване и установяване на нарушения по Закона за горите;

*      Ежегодно изпълнява социални ангажименти към местното население, общински структури, социални звена в т. ч. пенсионерски клубове, религиозни храмове и други  чрез осигуряване на дървесина за огрев.

 

ОП „ПАРКСТРОЙ”  

Адрес: гр.Разград 7200, ул. „Г.С.Раковски” № 14

Телефони:      (+359 84) 660 224 – Директор,

                        (+359 84) 660 227

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Основна дейност:

*      Изгражда и поддържа зелената система в гр.Разград чрез извършване на озеленителни дейности върху  1335 дка зелени площи, създава и поддържа висяща цветна украса, обемни елементи от цветя, цветни фигури върху площ от 2700 м2.;

*      Поддържа чистотата в паркове, градини, кътове и зони за отдих в гр.Разград. Извършва ремонт на градинска и паркова мебел, ремонт и поддръжка на детски и спортни площадки; 

*      ОП „Паркстрой” произвежда разсади от цветя и храсти, сезонни и многогодишни цветни разсади, широколистни и иглолистни храсти.  

 

ОП „БИЗНЕС ЗОНА ПЕРИСТЪР”  

Адрес: гр. Разград 7200, бул. ”Априлско въстание” № 4

Телефони:      (+359 84) 588 951 – Директор,

                        (+359 84) 558 964,  588 956

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Основна дейност:

Дейността на ОП „Бизнес зона „Перистър”, в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетен кредит към Община Разград е свързана с общо функционално държавно и местно управление, като стопанската дейност е насочена в направление експлоатация и управление на имоти частна общинска собственост на Община Разград. Предприятието стопанисва площ от 202 188.250 кв. м. земя, 10 броя сгради с разгъната застроена площ 8650 кв.м. и инженерна инфраструктура. Към основната дейност по управление и експлоатация, предприятието развива дейност по поддръжка, благоустрояване на общата територия на Бизнес зона „Перистър”, предоставяйки пакетна услуга на своите наематели и ползватели.

Общинското предприятие развива дейността си в следните направления:

*      Управление на предоставените от Община Разград за експлоатация и управление активи – отдаване под наем/право на ползване чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост;

*      Администриране при разпоредителни сделки с имотите на територията на Бизнес зона „Перистър” чрез продажба, делба, възмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен със закон;

*      Поддръжка, благоустрояване и опазване собствеността на предприятието;

*      Реализация на проекти с външни партньори и Община Разград, свързани с развитието и приоритетите на предприятието;

*      Предоставяне на услуги на бизнеса, извън договорните отношения с наематели/ползватели, на основание Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград.

 

ОП „ОБРЕДЕН ДОМ-РАЗГРАД”   

Адрес: гр.Разград 7200, ул. „Г.С.Раковски” № 14

Телефони:      (+359 84) 661 297 – Директор

                        (+359 84) 661 298, 661 296

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;

Основна дейност: 

*      Предприятието организира обредната дейност в общината и предоставя услуги на гражданите, свързани с официални семейни обреди – сватби, именувания, погребения и помени;

*      Организира празнично-обредната дейност при провеждане на  традиционните местни и календарни празници, символи и реквизити. Стопанисва и поддържа обредните зали и гробищните паркове на територията на гр.Разград;

*      Извършва изработване на надгробни плочи, паметници и огради, осигурява специализиран транспорт на тленни останки на починали.

 

ОП „РЕМОНТСТРОЙ”

Адрес: гр.Разград 7200, Западна промишлена зона, ул. „Каварна” № 7

Телефони:      (+359 893) 336 763 – Директор,

                        (+359 896) 740 238

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 Основна дейност:

*      Изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти – общинска собственост на територията на Община Разград

*      Изграждане и поддръжка на пътната сигнализация в населените места на община Разград

 

v  ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

„ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” – РАЗГРАД  ЕАД

Адрес: гр.Разград 7200, ул. „Марица” №2

Телефони:      (+359 84) 660 743, 660 695

Факс:              (+359 84) 661 410

 E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Основна дейност:

*      Дружеството управлява търговската дейност на модернизирания покрит пазар в централната част на гр. Разград и Пазара за плодове и зеленчуци в квартал „Орел”;

*      На територията на централния пазар, върху площ от 6 декара се отдават под наем 116 маси, съоръжения и терени. Целогодишно 20 местни фирми,   упражняват търговска дейност с плодове и зеленчуци, функционират над 50 павилиона за продажба на хранителни и промишлени стоки;

*      Създадени са  условия за привличане през пролетно-летния сезон на външни производители на плодове и зеленчуци, което позволява подобряване нивото  на търговското предлагане;

*      Дружеството, стопанисва и Пазар за промишлени стоки с търговски площи и подходящи съоръжения за продажба на антикварни и вещи втора употреба.

 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - I - РАЗГРАД” ЕООД

Адрес: гр.Разград 7200, ул. „Васил Левски” № 1

Телефони:      (+359 84) 660 677 – Управител,

                        (+359 84) 641 161централа,

                        (+359 84) 623 545 - регистратура 

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

Основна дейност:

*      „ДКЦ - І- Разград” ЕООД осигурява специализирана извънболнична медицинска помощ чрез 16 специализирани медицински кабинета, в т.ч. : алергологичен, неврологичен, хирургичен, ортопедичен, ендокринологичен, психиатричен пулмологичен, гастроентерологичен, очен, ревматологичен, УНГ, кабинет „Съдебна медицина” и клинична лаборатория;

*      Дружеството предоставя под наем оборудвани помещения за извършване на медицински услуги от други медицински центрове и медицински специалисти.

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg