Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Икономически профил


Общинска икономика - обща характеристика

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА

 Община Разград се намира в централната част на Североизточна България е най-голяма по територия и икономически най-развита община в Разградска област. Благоприятното й местоположение обуславя многоотрасловото развитие на общинската икономика.

Брутният вътрешен продукт (БВП) създаден в област Разград през 2013 г. е 952 млн. лв. и нараства с 20 млн. лв. (2,15%) спрямо 2012 г. През 2013 година БВП на човек от населението в областта е 7 846 лева, т. е. с 262 лева (3,45%) повече спрямо предходната година. Отчетената стойност на показателя Брутна добавена стойност (БДС) за  2013 г. в област Разград е 820 млн. лв. и нараства с 16 млн. лв. (1,99 %) спрямо 2012 г. Основната част от БДС се формира от сектор услуги.

Общинската икономика е с доминиращо влияние в област Разград. През 2014 г. на територията на общината функционират 60% от предприятията в Разградска област, които произвеждат 70% от продукцията и реализират 74% нетни приходи от продажби в областта.

Фигура 1: Предприятия в община Разград за 2014 г. по икономически дейности

 

f1

Източник: Национален статистически институт

В община Разград преобладават предприятията от сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” (42%). Предприятията от сектор „Преработваща промишленост” са едва 8%, но относителния дял на приходите от продажби и на двете групи предприятия са равни. 

Фигура 2: Нетни приходи от продажби в община Разград за 2014 г. по икономически дейности

 

f2

Източник: Национален статистически институт

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в предприятията от нефинансовата сфера в община Разград представляват над 58% от общия размер на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Разград. Най-голям  дял  наети лица  са  в секторите „Преработваща промишленост” (28%) и «Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети» (15%). Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2014 година се е увеличила с 13.46%, при 10.86% увеличение за област Разград.

Състоянието на пазара на труда в община Разград се обуславя преди всичко от  развитието на местната икономика и от динамиката на икономическите процеси в страната.

Към 31 май 2016 г. коефициентът на безработицата в община Разград е 8 %, и показва снижение с 0.52 пункта спрямо 31 декември 2015 г. В абсолютни цифри, регистрираните безработни в края на месец май 2016 г. са с 128 по-малко спрямо 31.12.2015 г.

Таблица: Равнище на безработица в общините на област Разград

Община

2013

2014

2015

31.5.2016

абсо-лютна стойност

%

абсо-лютна стойност

%

абсо-лютна стойност

%

абсо-лютна стойност

%

Завет

936

26,7

950

27,20

897

26,25

 734

21,0 

Исперих

2048

22,5

1787

19,60

1659

18,20

1549

17,0 

Кубрат

1634

23,7

1525

22,10

1462

21,24

 1319

19,2 

Лозница

1180

29,9

1034

26,20

1012

25,67

 854

21,7 

Разград

2383

10,06

2106

8,80

2017

8,52

1889

8,0 

Самуил

910

37,8

944

39,20

843

35,01

 818

34,0 

Цар Калоян

697

26,5

620

23,60

589

22,40

 463

17,6 

Област Разград

9788

17,8

8966

19,50

8479

16,30

7626

14,6 

Източник:  Дирекция „Бюро по труда” – Разград

Налице е съществено различие на равнището на безработицата в общините от област Разград. Като областен център, община Разград запазва най-ниското равнище на безработица през наблюдавания период, което е приблизително два пъти по-ниско от равнището на безработицата за областта (14,6%) и е индикатор за водещите функции на областния център по отношение на социално-икономическото развитие на региона.

В община Разград коефициентът на безработица към 31.05.2016 г. продължава да е по-нисък от средния за страната – 8.72 %.

СТРУКТУРА НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ

На територията на община Разград, в сферата на услугите, леката промишленост и строителството функционират голям брой микро, малки и средни предприятия с изключително голямо значение за местната икономика и заетостта. Най-голям относителен дял имат микро предприятията (91%), за сметка на средните предприятия (1%), които от своя страна произвеждат 44 % от продукцията и реализират 34% от приходите от продажби в общината.

 Таблица: Основни показатели на нефинансовите предприятия в община Разград за 2014 г. по групи предприятия 

Групи предприятия

Предприятия

Произведена
продукция

Нетни приходи
от продажби

Наети
лица - брой

брой

%

хил.лв.

%

хил.лв.

%

брой

%

Микро до 9 заети

2 028

91%

152 093

16%

381 615

26%

2 482

22%

Малки от 10 до 49

167

7%

172 657

18%

272 643

19%

3 394

30%

Средни от 50 до 249

28

1%

425 364

44%

498 905

34%

2 660

24%

Големи над 250

5

0%

226 891

23%

318 934

22%

2 594

23%

Общо

2 228

100%

977 005

100%

1 472 097

100%

11 130

100%

Източник: Национален статистически институт

През 2014 г. (сравнен с 2013 г.) макар и минимално, делът на предприятията с положителен финансов резултат се е увеличил, респективно е намалял делът на тези с отрицателен и нулев финансов резултат.

 

Фигура 3: Разпределение на предприятията в община Разград  според финансовия резултат от дейността им

 

 f3

Източник: Национален статистически институт

 

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТРАСЛИ

ПРОМИШЛЕНОСТ

Промишлеността е структуроопределящ отрасъл на общинската икономика, в който се реализират над 40% от нетните приходи. Основните подотрасли на общинската промишленост са съобразени със специализацията и близостта на суровинната база до производствените мощности. Водещa e преработващата промишленост, която формира близо 37 % от общия обем на произведената продукция в общината.

През 2014 г. предприятия от преработващата промишленост на територията на общината са произвели продукция в размер на 570 823 хил. лв.

Разград – един от центровете на фармацевтичната промишленост в страната

След преструктурирането на фармацевтичния завод „Антибиотик” АД,   на неговата територия  са обособени две самостоятелни фирми - „Балканфарма-Разград” АД и „Биовет” АД - клон Разград.

„Балканфарма-Разград“ АД като наследник на един от най-големите фармацевтични производители в България е с над 50 годишен опит в разработването, производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно приложение, както под своя собствена марка, така  и за трети страни, на основата на сключени договори за възлагателно производство.

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за животни. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост. „БИОВЕТ“ АД - клон Разград произвежда ветеринарни продукти и субстанции за хуманната медицина.

Хранително-вкусова промишленост

Едно от най-големите предприятия в хранителния сектор не само в общината, но и в страната и най-голям потребител на българска царевица е „Амилум България“ ЕАД.  Основните продукти, произвеждани в завода в Разград са царевично нишесте, глюкозен сироп, кристална и течна декстроза, високо-фруктозен сироп от царевица и малтодекстрини. Странични продукти на технологията са царевичен зародиш, царевичен глутен и царевични фуражи.

 „Пилко“ ЕООД е част от холдинг „Амета”. Амета е една от най-големите компании в хранително-вкусовия сектор и лидер в производството на птиче месо с търговската марка „Лудогорско пиле”. Компанията произвежда голямо разнообразие от цели, разфасовани, охладени и замразени висококачествени пилета. Амета е утвърден доставчик на фуражи за животни.

МЛИН - 97“ АД е утвърденият лидер в производството на солетите „Хрус Хрус “ и различни видове брашна. Дружеството произвежда в “естествен затворен цикъл”, който включвва: собствен добив на зърно, производство на брашна от висококачествени сортове пшеница и постоянен технологичен контрол на нивата на производствения процес на цялата продукция.

Машиностроене

„Дружба” АД е утвърден производител на бутала, бутални болтове, бутални пръстени за двигатели с вътрешно горене, алуминиеви сплави и отливки. Основният обем от продукцията на предприятието е предназначена главно за износ в Германия, някои държави от бившия СССР, Турция.

„Мат” ООД е специализирано в производство на аварийни и отклонителни скоби за различни видове тръбопроводи, метални конструкции за фотоволтаични централи, котли на твърдо гориво и буферни съдове, нестандартни метални изделия.

Лека промишленост

На територията на община Разград, развиват дейност редица фирми от мебелното производство, шивашката промишленост, производство на алуминиеви конструкции, полиграфията и издателската дейност и други.

Печатница „Разград Полиграф” OOД е профилирана в отпечатването на пълноцветни вестници, дизайн и изработка на различни видове рекламни материали, отпечатване на брошури, дипляни, каталози, книги с мека подвързия, дизайн и производство на ученически тетрадки  и календари, както и печат на различни видове формуляри и др.

“АЛФА-ХИМ” ЕООД гр. Разград е с богат практически опит в областта на  производството, доставката, монтажа и сервиза на алуминиеви и пластмасови конструкции.

„Мелиса текстил” ООД е шивашка фирма за производство на дамска конфекция-сака, панталони, поли, блузи, рокли и връхни облекла.

„ИНИСЕС” ЕООД също произвежда дамска конфекция и е правоприемник на създадена през 1995г. фирма, позната като "Нина стил". През март 2010г. e регистрирана новата търговска марка "Inisess", адресирана както към деловата жена, така и към всяка дама, която се стреми към индивидуалност и има свой собствен стил.

 „Микро 67” АД, гр. Разград. Производител на широка гама детски играчки, спортни стоки, стоки за градината и за свободното време.

УСЛУГИ

Фирмите в сферата на услугите формират най-големия дял от нетните приходи в общинската икономика. Приходите от услуги са 52% от общите приходите в община Разград, като най-голям е дела на:

 ·  Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 576 882 хил.лв.;

 ·  Транспорт; складиране и пощи – 117 250 хил.лв.; 

 ·  Хотелиерство и ресторантьорство – 9 234 хил.лв.;

 ·  Професионални дейности и научни изследвания –  11 107 хил.лв. и

 ·  Хуманно здравеопазване и социални дейности – 16 577 хил.лв.

 ·  Други – 30.6 млн. лв.

Търговска мрежа

На територията на гр. Разград функционират обекти на търговските вериги „Кауфланд”, „Билла”, „Т-маркет”, „Лидл” и „Технополис”, представителни магазини на „Пежо-България” и фирма „Златекс”- вносител  на  селскостопанска техника, както и много други търговски обекти за хранителни и промишлени стоки, собственост на местни фирми. Областният център разполага с реконструиран и модернизиран общински пазар в централната част на града.

Търговската мрежа в град Разград предлага разнообразни по вид и асортимент стоки и осигурява условия за подобряване качеството на търговското обслужване на потребителите от общинския център и околните населени места.

СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

Растениевъдство

Добрите почвено-климатични условия са предпоставка за развитие на селското стопанство. Определящо значение в този важен отрасъл за икономиката на община Разград има  производството на зърнени култури, слънчоглед и технически култури.

По данни от Общинска служба по земеделие – Разград  в община Разград  площите със селскостопанско предназначение към 31.12.2015 г. са 433 045 дка, от които обработваеми са 334 625 дка (77%), а използваеми 345 649 дка (80%), разпределени по начин на трайно ползване, както следва:

-    ниви – 368 281 дка, в т.ч. обработваема земеделска площ - 334 625 дка (91%);

-    трайни насаждения вкл. лозя – 18 149 дка. в т.ч. използваема земеделска площ 752 дка (4%);

-    ливади и пасища – 46 615 дка, в т.ч. използваема земеделска площ – 10 272 дка (22%).

Таблица: Използвана земеделска площ по видове култури /дка/

Видове култури

2011/2012

2012/2013

2014/2015

2015/2016

Пшеница

134 160

159 900

158 000

145 000

Ечемик

13 000

35 500

43 000

40 000

Царевица

57 500

57 500

50 000

39 500

Рапица

43 490

31 381

36 000

32 000

Слънчоглед

50 832

47 000

40 000

36 900

Тютюн

 

 

185

150

Леща

 

 

600

600

Лупина

 

 

1 000

 

Соя

 

 

1 000

 

Грах

 

 

 

370

Резене

 

 

 

700

Източник: Общинска служба по земеделие - Разград

Фирмите от групата „СЕМПЕ“ са сред водещите в община Разград с предмет на дейност земеделие, търговия на зърнени и маслодайни култури, препарати за растителна защита, семена и торове.

Животновъдство и преработка на животинска продукция

С цел подпомагане развитието на животновъдството, Община Разград с решение на Общински съвет Разград и в съответствие с  изискванията на Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, ежегодно отдава под наем мери и пасища общинска собственост. Към 30.06.2016 г. Община Разград е отдала под наем/аренда земеделска земя общинска собственост, както следва:

·         8 013,241 дка мери и пасища;

·         169,605 дка – настанени пчелини;

·         3208,587 дка земеделска земя -  ниви и

·         1 653,495 дка трайни насаждения.

Броят на отглежданите селскостопански животни на територията на община Разград е динамична величина, като най-голям е относителния дял на птиците, което се благоприятства от наличието на преработвателно предприятие с голям производствен капацитет. „Пилко” ЕООД е единствената кланица за бели меса на територията на община Разград, която през 2015 г. е произвела 39 447 тона пилешки продукти, а към 31 май 2016 г. – 17 734 тона.

Таблица: Брой животновъдни обекти и животни на територията на община Разград

Животновъдни обекти и животни

(ферми и лични стопанства)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

31.05. 2016 г.

Говедовъдни обекти

277

263

263

260

164

163

Говеда - общо

2 372

2 467

2 479

2 100

2 058

2 055

Биволовъдни обекти

 

 

 

8

3

3

Биволи

7

12

12

12

10

10

Овцевъдни обекти

832

905

905

706

465

464

Овце - общо

6 318

7 254

7 254

6 100

5 041

5 393

Козевъдни обекти

408

397

396

191

57

56

Кози - общо

1 852

1 688

1 677

1 364

578

520

Свиневъдни обекти

 

 

 

3

3

3

в т.ч. промишлени свинеферми

3

3

3

3

 

 

Свине - общо

280

440

440

180

387

387

Птицевъдни обекти

1 839

1 813

1 813

1 813

725

725

в т.ч. промишлени птицеферми

4

4

4

4

4

4

Птици - общо

859 858

953 944

756 742

1223401

822 724

750 898

Регистрирани пчелини

243

236

238

239

180

185

Пчелни семейства - общо

9 247

10 379

10 523

10 724

9 054

9 194

Зайци

2 680

2 850

2 850

2 850

296

296

 Източник: Областна дирекция по безопасност на храните - Разград

В община Разград функционират седем мандри за  изкупуване и преработка на мляко, които привличат местна работна ръка и дават поминък на населението. През 2015 г. общият обем на произведените млечни продукти на територията на Община Разград е 1 535 тона, от които: сирене и имитиращи продукти – 1 230 тона, кашкавал – 107 тона, извара – 40 тона, кисело мляко 123 тона, пастьоризирано мляко – 16 тона и заквасена сметана – 19 тона. В сравнение с 2014 г. произведената продукция през 2015 г. е с 540 тона повече.

Таблица: Мандри за изкупуване и преработка на мляко 

№ по ред

Мандра

Местопо-ложение

Произведена продукция

вид

произведено количесто за 2014 г. (тон)

произведено количесто за 2015 г. (тон)

произведено количесто към 31.05.2016 г. (тон)

1

ЕТ "Стем-Тезджан Али",
BG 1712046

град Разград

кисело мляко

131,938

123

45

пастьоризирано мляко

 

16

6

заквасена сметана

17,630

19

8

2

ЕТ "Георги Петров-Камен",
BG 1712009

село Дянково

сирене

41,500

383

214

3

"Стил-ЕА" ЕООД,
BG1712039

село Дянково

кашкавал

83,784

107

49

извара

24,060

40

16

4

ЕТ "Верас-90-Алиш Хамид",
BG 1712012

село Ясеновец

сирене и имитиращи продукти

188,661

205

53

5

ЕТ "Али Ислямов",
BG 1712037

село Ясеновец

сирене и имитиращи продукти

69,944

65

15

6

"ИМДО" ООД,
BG 1712018

село Липник

сирене и имитиращи продукти

122,327

244

108

7

"Трио Милк" ООД,
BG 1712032

село Киченица

сирене

315,573

333

160

 

Всичко

 

 

995,417

1535

674

 Източник: Областна дирекция по безопасност на храните - Разград

Трайни насаждения

Площите заети с трайни насаждения, съгласно плановете за земеразделяне заемат 18 149 дка., в т.ч. лозя – 9 877 дка., което представлява 4.93 % от земеделски земи. На практика обаче,  техният размер е по-малък, поради застаряване и ликвидиране на голяма част от съществуващите на територията на община Разград овощни градини и лозя.

Таблица: Заети площи с трайни насаждения по видове /дка/

Вид

2011

2012

2013

2014

2015

Арония

 

 

 

 

7

Вишни

262

0

0

0

0

Кайсии

747

0

0

0

8

Лешници

 

 

 

 

29

Лозя - винени

430

150

150

150

150

Лозя - десертни

120

20

20

20

20

Малини

0

20

20

20

20

Орех

0

0

500

100

290

Праскови

0

0

20

20

20

Сливи

142

350

142

142

183

Череши

143

0

120

0

0

Черница

0

0

510

0

 0

Ябълки

0

10

10

10

10

Ягоди

 

 

 

15

15

Общо

1844

550

1492

477

752

Горско стопанство

На територията на община Разград, горските територии са в размер на 13 415,9 ха, разпределени по видове собственост както следва:

·         Горска територия, собственост на Община Разград  –12848 ха;

·         Държавна горска територия – 549,8 ха;

·         Частна горска територия - 12,8 ха;

·         Горска територия, собственост на обществени организации – 5,3 ха;

Община Разград е собственик на 13 682.1 ха горски територии, разположени както следва:

·         на територията на ТП „ДГС Разград” са 12 757 ха в обхвата на общините Разград, Самуил, Цар Калоян  и Лозница; 

·         на територията на  ТП „ДГС Сеслав“  – 925.1 ха. в обхвата на община Разград и Кубрат.

Общинските горски територии се стопанисват от общинско предприятие ”Разградлес” с предмет на дейност - управление, ползване, възпроизводство и опазване на горите и земите, собственост на Община Разград.

 Таблица: Разпределение на общинска горска територия по видове /ха/

Вид на земите и горите

Заета площ

%

Залесена

12565,9

91.8%

Незалесена, дървопроизводителна

470.0

3.4%

Недървопроизводителна

646,2

4.8%

Общо

13682,1

100.0%

Съставът на горите е предимно широколистен – дъб, цер, акация, черен бор, ясен.  Средната възраст на горите, собственост на Община Разград е 44 год. Възрастовата структура на горите по класове на възраст е неравномерна. Най-голяма площ заема ІV клас на възраст (61-80 г.) – 30.0%, следват ІII клас на възраст (41-60 г.) – 26.8%, IІ клас на възраст (21-40 г.) – 20.9% и І клас на възраст (1-20 г.) – 20.3% от залесената площ. Останалите класове на възраст са много слабо представени.

Таблица: Разпределение на ползваната дървесина общински горски територии по направления

Година

 

Дърва за огрев за местното население

Дърва за огрев по решение на ОбC Разград, предоставяни на общински структури

Дървесина за промишлeни цели

мярка

обем

мярка

обем

мярка

обем

2011

Пр.м³

24218

Пр.м³

1644

Пл. м³

24271

2012

Пр.м³

37763

Пр.м³

1830

Пл. м³

19904

2013

Пр.м³

32825

Пр.м³

1894

Пл. м³

17640

2014

Пр.м³

27821

Пр.м³

1815

Пл. м³

10095

2015

Пр.м³

27821

Пр.м³

1815

Пл. м³

10095

2016

Пр.м³

27461

Пр.м³

1278

Пл. м³

7944

Чрез ефективното стопанисване и управление на общинските горски територии, Община Разград  генерира приходи, осигурява заетост и реализира социална политика в интерес на общността, осъществява опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и защитни функции по отношение на горите.

            

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg