Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Програми и проекти


Програми и проекти в процес

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

АДПБФП BG16M1OP002-2.002-0006-C01,  Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“

Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-С01, проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“.

Договор №BG16RFOP001-1.023-0002-C01, проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“

Договор №BG16RFOP001-1.023-0001-C02, проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“

Бюджетна линия „Подобряване на административния капацитет на Община Разград за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.“ 
Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-03.002- 0055-С01  "Осигуряване на топъл обяд в Община Разград" по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД".

Проект №BG05SFOP001-4.001-0013-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград“ по ОП „Добро управление“

Проект № BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003 „Приеми ме 2015”.

Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001 „Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-006, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg