Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Ръководство


Функции на кмета

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЩИНА РАЗГРАД


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАДgerb_rzУтвърден със Заповед №448 от 02.05.2012 г. на кмета на Община Разград


Г л а в а    в т о р а

 

ПРАВОМОЩИЯ

НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНА РАЗГРАД, НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Раздел  І

Общи положения

Чл. 6 (1) Кметът на община Разград е орган на изпълнителната власт на територията на общината;

(2) Кметът на община Разград представлява Община Разград като юридическо лице.

Чл. 7 (1) При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнението на правомощията си кметът на община Разград се подпомага от заместник-кметове, броят на които се определя от Общински съвет-Разград;

(2) Кметът на община Разград делегира със заповед свои правомощия на заместник-кметовете и определя техните функции;

(3) Кметът на община Разград определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината;

(4) Кметът на община Разград, в изпълнение на своите функции, които са от неговата обща компетентност, може по силата на законите да делегира изрично и писмено отделни свои правомощия на заместник-кмет, на ръководителите на бюджетни звена и на други длъжностни лица от общинската администрация.

 

Раздел  ІІ

Правомощия на Кмета на община Разград

 

Чл. 8 Кметът на община Разград изпълнява функциите си като:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на Община Разград;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. упражнява правомощията си на работодател;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет и като първостепенен разпоредител с бюджета създава организация за:

5.1. изготвяне на проект за Наредба за съставяне и изпълнение на общинският бюджет, която внася за приемане от Общинския съвет-Разград;

5.2 разработване и внасяне в Общински съвет-Разград на проект за бюджет на общината и извънбюджетните фондове;

5.3 разпределението на общинският бюджет по второстепенни разпоредители и по пълна бюджетна класификация, съгласно Закона за общинския бюджет;

5.4 изпълнението на приетия общински бюджет, извънбюджетни сметки, фондове, спонсорства, целеви средства, средства по международни програми и други;

6. утвърждава:

6.1 система за финансово управление и контрол;

6.2 план за документооборота на счетоводните документи;

6.3 индивидуален сметкоплан на общината;

6.4 други вътрешни правила, разпоредби и други;

6.5 длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация по трудово правоотношение, на секретаря на общината и на държавните служители от общинската администрация, които са му непосредствено подчинени;

6.6 щатни разписания;

6.7 изменения и допълнения на градоустройствени планове;

6.8 правилник за вътрешен трудов ред, вътрешни правила за работната заплата и други;

7. внася предложения в Общински съвет-Разград за:

7.1 одобряване на структура на общинската администрация;

7.2 одобряване на обща численост на общинската администрация и определяне на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет;

7.3 приемане на стратегии, прогнози и планове за развитие на общината;

7.4 приемане на общи градоустройствени планове;

7.5 приемане на решения, свързани с основни функции на общината и правомощията на кмета;

7.6 приемане на критерии и изисквания за дейността на физически и юридически лица, произтичащи от екологични, исторически, социални особености, както и състояние на инфраструктурата на общината;

7.7 одобряване на символи на общината и почетен знак за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани;

7.8 предлага представители на общината в търговски дружества с общинско участие и форми на общинско сдружаване по ред, определен от Общински съвет-Разград;

8. възлага и организира изпълнението на:

8.1 актовете на Общински съвет-Разград;

8.2 дългосрочни програми;

8.3 основните функции на общината, определени със закон;

8.4 дейностите, свързани с човешките ресурси;

8.5 свои функции на кметовете на кметства, на кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

8.6 дейността по защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

8.7 функции на длъжностно лице по гражданско състояние с писмена заповед на кметовете на кметства и кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

8.8 дейности за повишаване ефективността от работата на общинската администрация и качеството на обслужване на гражданите чрез вътрешни нормативни актове, стимулиращи по-добрата работа на служителите;

9. назначава дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;

10. организира и ръководи управлението при кризи в общината;

11. упражнява правомощията си на административнонаказващ орган;

12. осигурява организационно-техническото обслужване на Общински съвет-Разград;

13. осъществява контрол:

13.1 за целесъобразно и законосъобразно изпълнение на бюджета;

13.2 за законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнението на техните правомощия по чл.46, ал.1 от ЗМСМА и на кметските наместници;

13.3. върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

14. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

15. представлява Община Разград пред физически и юридически лица и пред съда;

16. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

17. кметът на община Разград изпълнява функциите на кмет на населеното място град Разград, което е административен център на община Разград;

18. кметът на община Разград в случаите, определени от закона, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk