Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 18.01.(четвъртък) в 11:00 часа в зала 308 на Община Разград

Пресконференция, във връзка с културната програма за Деня на Разград. 
 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2013г. Кръгла маса за обсъждане на Общинския план за развитие /2014-2020г./


Кръгла маса за обсъждане на Общинския план за развитие /2014-2020г./

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

Във връзка с изпълнение на последния етап от изготвянето на Общинския план за развитие/ОПР/  на община Разград за периода 2014-2020 г., на 5.11.2013г. в 102 зала на община Разград  се проведе  Кръгла маса с представители на заинтересованите страни, на която бе представен и обсъден проектът на разработения ОПР/ 2014-2020 г/. На срещата  присъстваха представители на държавни институции, на браншови и синдикални организации, на местния бизнес, на НПО.

            Заместник-кметът на Община Разград инж. Любомир Цонев запозна присъстващите със структурата на документа, акцентирайки върху неговото важно място в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. В направеното резюме беше представен анализ на социално- икономическото развитие на общината през предходния планов период /2007-2013 г./ и стратегия за развитието й през следващия планов период. Подробно беше представена Програмата за реализация на залегналите в Плана стратегически цели и приоритети. Обърнато бе внимание, че  за осъществяване на инвестиционните намерения в Програмата, ще са необходими изключителни усилия за привличане на средства от различни източници на финансиране: фондове на Европейския съюз, публично финансиране /централен и общински бюджет/, частно финансиране, включително и чрез използване на публично- частни партньорства, други.            

           Присъстващите  имаха възможност да отправят въпроси, да изразят своите позиции и становища. Направени бяха конкретни нови предложения за включване в Програмата за реализация.
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg