ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2015-2019 ГОД.

 / приет с Решение №2 по Протокол №2 от 26.11. 2015 г. на Общински съвет Разград. Изменен и допълнен с Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. на Общински съвет – Разград, частично отменено с Решение №71 от 16.11. 2017 г. по административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград и Решение №16/19.03. 2018 г. по административно дело №8/2018 г. на Административен съд Разград /

 

ГЛАВА  ПЪРВА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
           Раздел І
Общи положения  и статут

Чл.1. /1/ Този правилник регламентира устройствения статут на Общински съвет Разград като орган на местната власт, уреждащ обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация.

/2/ Правилникът се променя по ред, определен в него.

Чл.2. /1/ Общинският съвет организира и осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, “Европейската Харта за местното самоуправление” и този Правилник.

/2/ За неуредени от Правилника положения общинският съвет приема отделни решения.

Чл.3. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17 (1) от ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон.

Чл.4. Общинският съвет се състои  от  33  общински съветници.

Чл.5. Кметът на общината и неговите заместници, кметовете на населени места и кметските наместници участват в заседанията на общинския съвет със съвещателен глас.

Чл.6. Общинският съвет:

 1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 2. Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;
 3. Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 4. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 5. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 6. Определя размера на местните такси и данъци;
 7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;
 8. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
 9. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 12. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 13. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 14. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 15. Създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
 16. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 17. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 18. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
 19. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 20. Одобрява символ и печат на общината;
 21. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 22. Може да избира обществен посредник в съответствие с разпоредбата на чл. 21а ЗМСМА;
 23. Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;
 24. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

Чл. 7. Общинският съвет има своя бюджетна сметка, която се приема с бюджета на общината.

Чл.8. /1/ Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, по въпроси от местно значение, декларации и обръщения, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в 7- дневен срок от приемането им.

/2/ Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на общината. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред.

/3/ Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу нормативно определено заплащане. Актуалните редакции на актовете на Общинския съвет по ал.1, с възможност за пълнотекстово търсене, са достъпни чрез интернет страницата на общината.

Раздел ІІ
Конституиране на общинския съвет

Чл.9. /1/  Общинският съвет избира от своя състав председател с тайно гласуване.

/2/ За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината гласове от общия брой на съветниците.

/3/ Когато при първото гласуване няма избран кандидат се провеждат следващи  такива при условията на предходната алинея.

Чл.10. Цялостната дейност на общинския съвет се ръководи от председателя, който има права и носи отговорности по смисъла на закона и на този Правилник.

Чл.11. /1/ Общинският съвет определя възнаграждението на председателя както следва:

 1. При пълно работно време 90 % от възнаграждението на кмета на Община Разград;
 2. При намалено работно време, пропорционално на неговата продължителност;
 3. Продължителността и вида на работното време се определя с решение на ОбС.

/2/ Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

/3/ Председателят на общинския съвет има право на всички доплащания , отпуски и осигуровки по Кодекса на труда и други нормативни актове в размери и по ред определени за кмета на общината.

Чл.12. Председателят на общинския съвет може да свиква заседания с участието на председателите на групи съветници и председателите на постоянни комисии по въпроси, касаещи дневния ред на предстоящи заседания на общинския съвет и по организация на дейността на Общински съвет Разград.

Чл.13. Председателят на общинския съвет:

 1. Свиква общинския съвет на заседание;
 2. Определя проект на дневен ред за заседанието;
 3. Ръководи подготовката на заседанията на общинския съвет;
 4. Провежда срещи и консултации с председателите на постоянни комисии и групи общински съветници, представители на политически партии ,обществени организации и граждани;
 5. Разпределя работните материали, свързани с дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
 6. Осигурява условия за работа на комисиите и координира тяхната работа;
 7. Подпомага съветниците в тяхната дейност;
 8. Отменена с Решение №16/19.03. 2018 г. по Административно дело №8/2018 г.
 9. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията и актовете на общинския съвет;
 10. Определя местата в заседателната зала на общинските съветници съгласувано с председателите на групи общински съветници.
 11. Командирова кмета в чужбина.
 12. Представлява общинския съвет пред външни лица и организации.
 13. Изпълнява и други функции възложени му от законите на страната, общинския съвет и този Правилник.

Чл.14. Пълномощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

/1/ Подаване на писмена оставка;

/2/ Трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от 3 месеца - с решение на общинския съвет, взето  с тайно гласуване по реда на чл.9, ал.1 и ал.2 от Правилника.

Чл.15. /1/ Общинският съвет може да избере от състава си заместник - председатели.

/2/ Заместник - председателят се избира по начин определен от Общинския съвет, като за избран се счита този, който е получил повече от половината гласове от общия брой съветници.

/3/ При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя функциите му се изпълняват от заместник - председател - ако има такъв, а при липса на такъв- от общински съветник, избран от общинския съвет до провеждане на избор за председател.

/4/ При отсъствие на председателя функциите му се поемат от определен от него заместник-председател, а при липса на такъв- от избран от общинския съвет общински съветник за времето на отсъствието му.

Ал.2, ал.3 и ал.4 са изменени с Решение №272 по Протокол № 19 от 22.12. 2016 г., което е отменено с Решение №71/16.11. 2017 г. на Административен съд Разград по Административно дело № 125/17 г.

Чл.16. /1/ Председателят на общинския съвет се подпомага в работата си от общински съветници, които изпълняват функциите на секретари. Те са представители на всички групи общински съветници и изпълняват функциите си на ротационен принцип.

/2/ Всяка група общински съветници излъчва от своя състав съветник, който изпълнява функциите на секретар за едно или повече заседания на общинския съвет.

Чл.17. Секретарите:

 1. Информират председателя за присъствието на общинските съветници;
 2. Проверяват протоколите от заседанията, на които са били дежурни;
 3. При необходимост четат в заседанието текстове на проекто решенията, подлежащи на обсъждане и гласуване в Общинския съвет;
 4. При явно гласуване преброяват присъстващите в залата общински съветници с оглед установяване кворума, както и гласувалите " за ", " против " и " въздържал се " и съобщават на председателя резултатите от гласуването.
 5. Осъществяват и други възложени им от председателя технически задачи, свързани с организиране дейността на Общинския съвет.
Раздел ІІІ
Групи на общинските съветници

Чл.18. Общинските съветници могат да образуват групи на съветниците според своята партийна принадлежност или политическа ориентация.

Чл.19. /1/ Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват местни, етнически, религиозни, частни и професионални интереси.

/2/ Минималният брой общински съветници за образуване на група е двама.

/3/ Когато броят на членовете на една група общински съветници падне под изискуемия минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.20. Всяка група представя на председателя на Общинския съвет решение за образуването си, списък на членовете и състава на ръководителите на групата ,подписани от всички общински съветници от съответната група.

Чл.21. Групите общински съветници и промените в състава и ръководствата им се вписват в специален регистър и се обявяват от председателя на общинския съвет пред общинските съветници

Чл.22. Всеки общински съветник може да членува само в една група съветници.

Чл.23. Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група съветници, в съответствие с разпоредбите на този Правилник.

Чл.24. /1/ Групите съветници определят своите представители, които ще се изказват от тяхно име, както и поредността им.

/2/ Изискванията по предходната алинея не ограничават правото на общинския съветник да се изкаже по реда на записването си при председателя на Общинския съвет, ако е направил такова.

 

Раздел ІV
Комисии на общинския съвет

Чл.25. /1/ Комисиите са работен орган на общинския съвет, изпълняващи инициативни, съвещателни и контролни функции.

/2/ Комисиите на общинския съвет са постоянни и временни.

Чл.26. Общинският съвет създава следните постоянни комисии:

 1. ПК по бюджет, финанси и икономическа политика.
 2. ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол.
 3. ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.
 4. ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината.
 5. ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.
 6. ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.
 7. ПК по образование и наука.
 8. ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности.
 9. ПК за младежта, спорта и туризма.
 10. ПК по международно сътрудничество.

Чл.27. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.

Чл.28. /1/ Общинският съвет определя числеността на състава на всяка постоянна комисия, която не може да бъде по-малка от 5 члена.

/2/ Председателите и членовете на постоянните комисии се избират от общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет, след консултации с ръководствата на групите на общинските съветници.

/3/ Председателят на комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на общинския съвет.

/4/ При отсъствие на председателя на комисията той упълномощава заместника си , а при негово отсъствие- друг член на комисията да ръководи заседанието й.

/5/ При формиране на постоянните комисии се осигурява по възможност пропорционално представителство на групите на общинските съветници.

/6/ За подпомагане  работата на постоянните и на временните  комисии на общинския съвет могат да бъдат привличани специалисти в качеството им на експерти и консултанти, на които може да бъде определено възнаграждение, съгласно утвърдения бюджет на общинския съвет. Възнаграждението се изплаща с разпореждане на председателя на общинския съвет по предложение на съответната комисия.

/7/ В заседания на постоянните комисии задължително участва юрист от общинска администрация.

Чл.29. Всеки общински съветник може да бъде избран най-много в три и не по-малко от две постоянни комисии. Всяка  комисия избира заместник председател.

Чл.30. Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл.31. Постоянните комисии могат да подготвят проекти за решения, наредби, правилници, инструкции, декларации и обръщения и да ги внасят в Общинския съвет по определения в Правилника ред.

Чл.32. По всеки внесен материал и проект за решение в общинския съвет съответната постоянна комисия изготвя доклад и предлага тяхното приемане, отхвърляне, изменение или допълнение.

Чл.33. Държавните органи, стопанските и обществените организации, са длъжни да оказват съдействие на комисиите към общинския съвет, като им предоставят сведения и документи, които са им необходими във връзка с дейността им, освен когато те са класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна по смисъла на закона. 

Чл.34. Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател: по негова инициатива, по искане най-малко на 1/3 от членовете на комисията - в тридневен срок от заявяването му,  или по инициатива на председателя на общинския съвет.

Чл.35. /1/ Заседанията на постоянните комисии са открити.

/2/ Постоянните комисии по изключение могат да решават отделни заседания да бъдат закрити.

/3/ Участващите в заседанията на комисията са длъжни да спазват изискванията на закона във връзка с опазването на служебната и фирмена тайна, както и на сведенията, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

/4/ При обсъждане на материали и проекти за решения, вносителят или упълномощен негов представител присъства на заседанията и дава необходимите разяснения.

/5/Преди заседанията на постоянните комисии, председателят на общинския съвет информира обществеността за времето и мястото на заседанията.

/6/ В началото на заседанията на постоянните комисии се изслушват най-много четирима желаещи граждани, представители на обществени организации и юридически лица в рамките на до 5 минути всеки. Заявки за това се правят чрез Председателя на общинския съвет, в писмена форма, най-малко три работни дни преди заседанията на комисиите.

/7/ С Решение №272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. е приета нова ал.7, която е отменена с Решение № 71 от 16.11. 2017 г. по Административно дело № 125/17 г. на Административен съд Разград.

Чл.36. Постоянните комисии вземат решения при присъствие на повече от половината от членовете им. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията с явно гласуване.

Чл.37. /1/ Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания, които се ръководят от един от председателите по споразумение.

/2/ При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно решение по обсъждания въпрос. 

/3/ При различни становища всяка комисия прави свой съдоклад пред общинския съвет.

/4/ Във всеки доклад на постоянната комисия се отразяват различните становища по обсъждания проблем и мнозинството, с което е взето решението.

/5/ На заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, който се подписва от председателя.

Чл.38. Временни комисии се образуват по конкретен повод, по предложение на председателя на общинския съвет, по предложение на постоянна комисия или с писмено предложение най-малко на 1/5 от общинските съветници.

Чл.39. Задачите, числеността, съставът и срокът на дейност на временните комисии се определят от общинския съвет, като правилата за работа на постоянните комисии са приложими и при тях.

Раздел  V
Общински съветник

Чл.40. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата и се прекратяват с изтичане мандата на общинския съвет.

Чл.41. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно по реда и условията на чл.30, ал.4 от ЗМСМА, като предсрочното прекратяване се обявява пред общинския съвет от неговия председател.

Чл.42. /1/ Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на общинския съвет;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета.

/2/ Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

С Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. е приет нов член 42а, който е отменен с Решение №71 от 16.11. 2017 г. по Административно дело № 125/17 г. на Административен съд Разград.

Чл.43. Общинският съветник, за времето през което е зает във връзка с дейността си на съветник, получава неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж. 

Чл.44. /1/ За участието си в заседания на общинския съвет и неговите комисии общинският съветник получава месечно възнаграждение  в размер на 65 % от средната брутна работна заплата в общинска администрация Разград за съответния месец.

/2/ / Нова  с Решение № 272 по Протокол № 19 от 22.12. 2016 г. на ОбС Разград/.

Общинските съветници избрани за заместник – председатели получават месечно възнаграждение в размер на 50 %  от размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет в случаите на чл.15, ал.3 и ал.4.

/3/ Когато общинският съветник не участва в нито едно заседание  на постоянна комисия или на заседание на общинския съвет , той няма право на възнаграждението по ал.1.

/4/ При отсъствие по неуважителни причини  от заседание на постоянни комисии или на сесия на общинския съвет, свикани по реда на настоящия правилник, общинският съветник получава възнаграждението си  по ал. 1 намалено съответно с 20 и с 40 %.

/5/ Възнаграждението на общинския съветник е дължимо за реалното му участие в съответните заседания за време, не по-малко от две трети от  тяхната продължителност.

/6/  Възнагражденията се изплащат ежемесечно до 10-то число на следващия месец на база заверени присъствени листи от председателите на комисии или от председателя на общинския съвет, в зависимост от вида на заседанието.

/7/ Пътни и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в общинския съвет, се поемат от общинския бюджет. Общият месечен размер на тези разноски не може да превишава 30% от възнаграждението по ал.1.

Чл.45. На общинския съветник се изготвя карта, легитимираща го пред съответните органи.

Чл.46. Общинският съветник е длъжен да присъства и да взема участие в заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, да поддържа връзка с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

Чл.47. /1/ Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

/2/ Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз.

/3/ Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

/4/ Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

/5/ Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си.

/6/ Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.48. Ако общински съветник не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет за една календарна година без наличие на уважителни причини, за които писмено да е уведомил председателя на общинския съвет, правомощията му се прекратяват с решение на Общинската избирателна комисия след спазване на процедурата по чл.30, ал.6 от ЗМСМА.

Чл.49. За осигуряване дейността на общинските съветници, връзките им с избирателите и публичността на взетите решения се организира Клуб на общинския съветник. Реда и начина на ползването на Клуба се урежда от Общинския съвет с отделен Правилник.

Раздел VІ
Заседания на общинския съвет

Чл.50. /1/ Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател не по-малко от шест пъти годишно по:

 1. негова инициатива;
 2. искане на поне 1/3 от общинските съветници;
 3. искане на поне 1/5 от избирателите на общината;
 4. искане на областния управител.

/2/ В случаите на т.2, т.3 и т.4 от предходната алинея председателят на общинският съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

/3/ Ръководството на заседанията на общинския съвет се осъществява от неговия председател.

Чл.51. /1/ Заседанията на общинския съвет са открити. Съветът може да реши по изключение отделни заседания да бъдат закрити.

/2/ Общинският съвет заседава  всеки последен вторник от месеца, от 13.30 часа, в залата на XI-я етаж в сградата на Община Разград. По решение на председателя отделни заседания може да се провеждат в друго време или друга подходяща зала.

/3/ Лицата, които не са общински съветници, могат да присъстват, като заемат определени от председателя места и спазват изискванията на реда.

/4/ Председателят осигурява ред сред присъстващите и може да разпореди нарушителите да бъдат отстранени. Забранява се говоренето по мобилни телефони по време на заседания.

/5/ Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне;
 2. забележка;

3.отнемане на думата след предупреждeние.

/6/ Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват директно по Общинско радио Разград и по един канал от кабелна телевизия.

С Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. са приети нови чл.51а, чл.51б, чл.51в, чл.51г и чл.51д, които са отменени с Решение № 71 от 16.11. 2018 г. по Административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград.

Чл.52. /1/ Предложение за закрито заседание може да направи Председателят на Общинския съвет или всеки общински съветник.

/2/ При постъпило предложение по предходната алинея, Председателят отстранява гражданите от залата. След като изслуша подробно мотивите на вносителя на предложението, председателят го поставя на обсъждане и гласуване, съобразно резултатите от което заседанието продължава като открито или закрито.

Чл.53. /1/ Председателят открива заседанието при наличие на кворум - присъствие на повече от половината от общия брой общински съветници.

/2/ При изразено съмнение от общински съветник, председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата, като в протокола се отбелязва часа на проверката, която може да бъде и поименна.

/3/ Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум от общински съветници.

С Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. е прието изменение на ал.3, което е отменено с Решение №71/16.11. 2017 г. по Административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград.

Чл.54. /1/ Председателят на общинския съвет на всяко заседание уведомява общинските съветници за новопостъпили материали и проекти и техните вносители.

/2/ Общинските съветници се уведомяват писмено за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание най-малко три работни дни преди това.

/3/ За информация на гражданите, в срока по предходната алинея, се прави обявление в регионален вестник и на интернет страницата на общината.

/4/ По изключение председателят на общинския съвет, кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.54, ал.2, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.

/5/ Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1.настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2.спазването на нормативно изискуем  срок, който не позволява прилагането на установената процедура;

3.други непредвидими обстоятелства, касаещи своевременно решаване на важни за местната общност проблеми.

/6/ Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.

/7/ В началото на заседанието на общинският съвет се изслушват граждани, представители на обществени организации и юридически лица по поставени от тях въпроси. В едно заседание се изслушват не повече от четирима желаещи.

/8/ Лицата, желаещи да бъдат изслушани от общинския съвет по ал.7, внасят искане за това до председателя не по-късно от един работен ден преди заседанието. В искането те посочват въпросите, които желаят да поставят пред общинския съвет. Времетраенето на изложението на сесията на общинския съвет не може да превишава 5 минути. Дебат по повдигнатия въпрос не се открива. Поставеният въпрос се насочва към постоянните комисии по реда на чл.69 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

/9/ В края на всяко заседание се обсъждат текущи въпроси .

/10/ Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.

/11/ Материалите по дневния ред за всяко заседание се предоставят на разположение на съветниците най-късно три работни дни преди датата на заседанието, а материалите по алинея 6 - до началото на заседанието.

Чл.55 /1/ Председателят ръководи заседанията и дава думата за изказване.

/2/ Думата се иска от място с вдигната ръка или по предварителна заявка.

/3/ Общинските съветници говорят само от трибуната или по микрофони в залата, след като се представят за протокола.

С Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. е прието изменение на ал.3, което е отменено с Решение №71/16.11. 2017 г. по Административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград.

Чл.56. /1/ По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

/2/ Процедурните въпроси се поставят кратко, без да засягат същността на въпроса.

Чл.57. Отделният съветник има право на изказване до 10 минути, освен ако не е приет друг регламент. Общински съветник не може да говори  по същество повече от един път по един и същи въпрос от дневния ред . Ако съветникът се отклонява от темата или превиши времето си за изказване, след предупреждение от председателя му се отнема думата.

С Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. е прието изменение на чл.57, което е отменено с Решение №71/16.11. 2017 г. по Административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград.

Чл.58. /1/ Общинският съветник има право на реплика.

/2/ Репликата е кратко възражение по същество на приключилото изказване, което се прави веднага след изказването и има времетраене не повече от 3 минути.

/3/ По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много две реплики.

/4/ След направената реплика изказалият се общински съветник има право на отговор /дуплика/  в рамките на 3 минути.

С Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. е приет нов чл.58а, който е отменен с Решение №71/16.11. 2017 г. по Административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград.

Чл.59. Всяка група общински съветници има право да поиска удължаване на определеното време за изказване по конкретен въпрос. Правото по предходното изречение може да бъде упражнено само веднъж, като удължаването може да бъде максимум до 15 минути. Допуснатото удължаване поражда съответното право на пропорционално удължаване на времето  за изказване на останалите групи  общински съветници.

С Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. е прието изменение на чл.59, което е отменено с Решение №71/16.11. 2017 г. по Административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград.

Чл.60. Предложенията за изменение и допълнение на конкретните текстове се внасят в писмен вид.

Чл.61. Кметът на общината , заместниците му и кметовете на кметства имат право на изразяване на становища, мнения и съображения по разглежданите въпроси.

Чл.62. /1/ Право по горния текст имат и ръководителите на групите общински съветници.

/2/ Ако списъкът на изказващите се е изчерпал и никой общински съветник не иска думата, председателят обявява разискванията за прекратени.

Чл.63. В случай, че е постъпило предложение за прекратяване или отлагане на разискванията преди гласуване на предложението, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен. Предложението за прекратяване се подлага на гласуване преди предложението за отлагане.

Чл.64. Всяка група общински съветници и председателят на общинския съвет имат право да искат прекъсване на заседанието за определено време, но за не повече от 15 минути и само веднъж на едно  заседание. Председателят дава почивка, след като бъде поискана.

Чл.65. На заседанията на общинския съвет се води аудио запис, който се съхранява не по-малко от  5  години.

Чл.66. /1/ Пълните писмени протоколи се оформят от аудио записа. Неразделна част от протокола са аудио записите, които се съхраняват от Председателя на съвета в сроковете по чл.65.

/2/ Общинските съветници имат право във 7 дневен срок от деня на изготвяне да прегледат протокола и да поискат поправка в него. При спор, въпросът се решава от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.67. Пълните писмени протоколи от заседанията на общинския съвет се публикуват на електронния сайт на Община Разград в тридневен срок след изтичане на законно определения срок за  изготвянето им.

Чл.68. Всички доклади, материали и проекти за решения се изпращат до председателя на общинския съвет и се регистрират.

Чл.69. Председателят на общинския съвет разпределя постъпилите материали между постоянните комисии по компетентност в тридневен срок.

Чл.70 /1/ Общинският съвет може да организира и проведе публични обсъждания на проекти, на проекти за решения и други актове, представляващи значителен обществен интерес и засягащи голям брой граждани на общината. При обсъждането се регистрират и разглеждат направените предложения от граждани, обществени организации, юридически лица.

/2/ Решението за провеждане на публично обсъждане се взема с мнозинство повече от половината от общия брой съветници и с него се определят предмета, мястото, времето и правилата на обсъждане.

Чл.71. Право да бъдат вносители на проекти за решения имат: постоянните комисии, чрез своите председатели, общинските съветници, кметът на общината, неговите заместници и секретарят, а на предложения и друг род материали - всички граждани.

Чл.72. Постоянните комисии обсъждат изпратените материали и представят при председателя своите мотивирани доклади не по-късно от 20 дни след постъпването им в комисиите със становище по необходимостта, целесъобразността и финансовото осигуряване на проектите за решения. Когато това се налага, срокът може да бъде удължен с до 20 дена от председателя на съвета. Ако комисията бездейства или не спазва горните срокове, вносителят има право да поиска разглеждане на материала или проекта направо в заседание на общинския съвет.

Чл.73. /1/ Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване, с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници.

/2/ Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17и 20 и по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

/3/ Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

/4/ Общинския съвет приема решения с квалифицирано мнозинство в предвидените от закона случаи.

Чл.74. Когато счете за необходимо, общинският съвет приема решение за допълнително обсъждане на проекта и го връща на съответната комисия, като го включва в дневния ред на следващото заседание.

Чл.75. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на обсъждането в заседание на общинския съвет, а след този момент - само със съгласието на съветниците.

Чл.76. Право да внасят проекти за декларации или обръщения имат групите общински съветници, общински съветници, невключени в групи и постоянните комисии, по реда на този правилник.

Чл.77. Гласуването е лично. Гласува се "за ", " против ", и "въздържал се ". Общинският съветник може и да не участва в гласуването.

Чл.78. /1/ Гласуването се извършва явно или тайно.

/2/ Явно гласуване се извършва чрез:

 1. Електронна система за гласуване чрез разпечатка на поименно изписване на общинските съветници и техния вот;
 2. Поименно извикване на всеки един общински съветник, който отговаря „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”;
 3. Саморъчно изписване на имената, отбелязване на вота „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и подпис;
 4. Вдигане на ръка;

Явното гласуване по т.1, 2 и 3 се счита за поименно.

/3/ Всеки общински съветник гласува чрез индивидуален пулт за гласуване, идентифициран с неговото име. Никой няма право да гласува с чужд пулт.

/4/ Към протокола на заседанието на общинския съвет се прилагат доказателства за резултатите от проведеното поименно гласуване.

/5/ Тайно гласуване се извършва с бюлетина.

/6/  За произвеждането на тайно гласуване по чл. 9 /1/ се избира комисия.

/7/ Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик и предлага процедура за гласуване.

Чл.79. Най-малко 1/5 от всички общински съветници могат да предложат гласуването да бъде поименно или тайно. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.

Чл.80. Председателят обявява, че се пристъпва към гласуване.

Докато трае процедурата на гласуването думата не се дава на никого.

Чл.81. /1/ Гласуването се извършва по следния ред:

 1. Предложения за отхвърляне;
 2. Предложения за отлагане за следващо заседание;
 3. Предложения за заместване;
 4. Предложения за поправки;
 5. Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
 6. Предложения за допълнения;
 7. Основно предложение.

/2/ Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.82. Когато протичането на гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът при повторно гласуване е окончателен.

Чл.83. Предложението се счита прието, когато за него са гласували общинските съветници с мнозинство по реда на чл.27, ал.3 и ал.4  и по начин, определен в ал. 5 от ЗМСМА, други специални закони  и този Правилник.

 

ГЛАВА ВТОРА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Раздел І
Работа по внасяне на материали за разглеждане в Постоянните комисии

Чл.84. /1/ Материалите за разглеждане в постоянните комисии се предоставят на общинските съветници 3 работни дни преди заседанието.

/2/ Материалите за разглеждане в постоянните комисии се предоставят, както следва :

 1. по електронен път – в срок от три работни дни преди заседанието в специализираното звено, което в посочения срок изпраща материалите по електронен път на общинските съветници ;
 2. на хартиен носител – в деня преди заседанието в специализираното звено, което връчва материалите на общинските съветници в деня на заседанието.

         С Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. е прието изменение на ал.2, което е отменено с Решение №71/16.11. 2017 г. по Административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград.

Чл.85. По изключение председателят на общинския съвет, кметът на общината или упълномощен от него заместник - кмет и председателите на групи общински съветници могат да предложат включване в дневния ред на текущо заседание разглеждане на неотложни въпроси. Това предложение се гласува, след като се изслуша възражения най-малко на един общински съветник, ако има такова.

Чл.86. /1/ Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на Общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

/2/ Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

/3/ Общинската администрация е длъжна да оказва пълно съдействие на общинските съветници при изпълнение на техните права и задължения.

Чл.87. /1/ В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет, на неговите комисии и на групите общински съветници. Кметът на общината определя в Устройствения правилник на общинската администрация задълженията на неговите служители.

/2/ Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл. 88. Специализираното звено за подпомагане и осигуряване на работата на Общинския съвет и на неговите комисии:

 1. Осигурява деловодното обслужване на общинския съвет и на неговите комисии;
 2. Осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и на неговите комисии;

         С Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. е прието изменение на т.2, което е отменено с Решение №71/16.11. 2017 г. по Административно дело №125/2017 г. на Административен съд Разград.

 1. Осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на постоянните комисии, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
 2. Подпомага председателя на общинския съвет при изпълнение на неговите функции и съдейства за осъществяване дейността на Клуба на общинския съветник;
 3. Изпълнява и други функции, възложени му от председателя на общинския съвет, или определени в Устройствения правилник на общинската администрация.
Раздел ІІ
Взаимодействие по други дейности

Чл. 89. /1/ Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

/2/ Общинският съвет решава и други въпроси произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи. 

Чл.90. Кметът на общината осигурява на групите общински съветници и на комисиите към общинския съвет подходящи помещения за провеждане на заседанията им.

Чл.91. Кметът на общината и председателят на общинския съвет съгласуват дейностите от взаимен интерес, свързани с обучения, семинари, служебни съвещания и други.

Чл.92. Общинският съвет, ежегодно през месец януари, утвърждава Програма за международна дейност на Община Разград по предложение на кмета и след становище на Постоянната комисия по международно сътрудничество. Съставът на групите по изпълнение на тази Програма се определя от кмета, председателя на общински съвет и председателите на групи общински съветници.

Чл.93. Общинският съвет утвърждава състава на обществени съвети, комисии или други формирования по предложение на кмета на общината или председателя на общинския съвет и периодично приема отчет или изслушва информация за тяхната работа.

ГЛАВА ТРЕТА
Контролна дейност
Раздел І
Контрол на общинския съвет над изпълнителната власт

Чл.94. /1/ Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

/2/ Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл. 95. /1/ Общинският съветник отправя питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник и се завежда в деловодството на общината най-късно два работни дни преди началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

/2/ По изключение питане в устен или писмен вид се отправя на самото заседание, а отговорът се дава по реда на Чл. 96 /1/ от Правилника.

Чл.96. /1/ Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако по своя преценка реши да отговори на същото или общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник отправил питането е изразил изрично желание за това. 

/2/ Питането се снема от дневния ред, когато общинският съветник, който го е направил, отсъства или го е оттеглил.

/3/ След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да го изложи в рамките до 5 минути. След отговор на питането, задалият го общински съветник има право на не повече от два уточняващи въпроса и на становище дали е удовлетворен от отговора .

/4/ Разисквания по отговора не се допускат.

Чл.97. /1/ Общинският съвет може да отмени или да оспори  актове на кмета, извършени в нарушение на решенията на съвета по чл.21 от ЗМСМА, съгласно чл.45 от същия.

/2/ Мотивирано предложение за отмяна  или за оспорване на такъв акт може да направи всеки съветник чрез сезиране на Постоянна комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации към общинския съвет, която е длъжна след проучване на предложението да излезе със становище пред общинските съветници в 7 дневен срок.

Раздел ІІ
Контрол на кмета върху решенията на общинския съвет

Чл.98. /1/ Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешно служебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

/2/ Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

/3/ Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

/4/  Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред Административен съд – Разград от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

/5/ Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

/6/ Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

/7/  Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел ІІІ
Контрол по реализиране на Глава първа и втора

Чл.99. Постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации осъществява контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет.

Преходни и заключителни разпоредби

 • § 1. Пълномощията на кметските наместници по чл. 46а от ЗМСМА се определят от общинския съвет при условията на ал. 4 от същия текст по предложение на Кмета на общината и се регламентират в Устройствения правилник на общинска администрация, утвърждаван от кмета на общината в рамките на пълномощията му по чл. 44, ал.1, т.17 от ЗМСМА.
 • § 2. Този Правилник се приема на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, влиза в сила от деня на приемането му и има действие за мандат 2015-2019г..
 • § 3. Настоящият правилник може да се изменя по предложение на председателя или по искане на поне 1/3 от общинските съветници. 
Председател на Общински съвет Разград:  / Стоян Ненчев /

Печат