Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2012г. ПОДГОТОВКА ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.


ПОДГОТОВКА ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На среща с представители на местните власти и на неправителствения сектор в региона Областен информационен център–Разград представи процеса на подготовка за новия програмен период 2014-2020 г. В рамките на събитието бяха разгледани нормативната рамка и организацията на процеса на програмиране – принципа на партньорство, ключовите етапи, основните участници, механизмите и извършеното до момента.

Представиха се Националната програма за развитие: България 2020 и стратегическите приоритети, които ще съдържа Споразумението за партньорство през следващия програмен период. Посочени бяха тематичните цели и разработваните оперативни програми на страната, които ще бъдат финансирани от европейските фондове през новия програмен период, тяхната насоченост и обхват. Анонсирана бе концепцията на проекта за Закон за управление на средствата от Европейския съюз. Съобщени бяха и предстоящите стъпки: обществени обсъждания, вътрешни срокове за подготовка, съгласуване и одобряване на документи и др., които предстои да бъдат направени, за да може България да прилага инструментите на Кохезионната политика на ЕС максимално бързо след началото на 2014 година.

 

 Екипът на ОИЦ-Разград популяризира още и Българо-швейцарската програма за сътрудничество, механизма на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г. Представени бяха целите, приоритетните области и тяхното двустранно управление, както и разпределението на финансовия ресурс по фондове, одобрените проекти и инициативи по двете програми. Акцент бе поставен върху възможностите за кандидатстване с проектни предложения на заинтересовани страни в България. Присъстващите се запознаха с условията за кандидатстване, потенциалните бенефициенти, целевите групи, допустимите дейности и разходи, и сроковете за подаване на проектни предложения по отворените програми на Българо-швейцарската програма и Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г.

PC204052  PC204053

PC204054  PC204056

PC204059  PC204075

PC204077  PC204078

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg