Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 18.01.(четвъртък) в 11:00 часа в зала 308 на Община Разград

Пресконференция, във връзка с културната програма за Деня на Разград. 
 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2012г. СРЕЩА С МЕДИИТЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - РАЗГРАД


СРЕЩА С МЕДИИТЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - РАЗГРАД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Областен информационен център – Разград представи оперативните програми „Техническа помощ" (ОПТП), „Административен капацитет" (ОПАК) и „Транспорт" (ОПТ) на среща с местни, регионални и национални медии. В събитието взеха участие  ръководители и длъжностни лица в екипи за управление на проекти по ОПТП и ОПАК.

Разяснени бяха целите, приоритетните оси и обхвата на програмите за настоящия програмен период и напредъка по изпълнението им на национално и областно ниво към 16.11.2012 г., в съответствие в последните актуални данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН).

В разградска област се изпълнява проект „Изграждане и функциниране на Областен информационен център в град Разград", финансиран по ОП „Техническа помощ", с бенефициент Община Разград. ОИЦ-Разград функционира успешно вече 11 месеца и предоставя информация на широк кръг целеви групи и заинтересовани страни за Политиката на сближаване на Европейския съюз, Структурните и Кохезионния фондове, Националната стратегическа референтна рамка и 7-те оперативни програми на България за периода 2007-2013 г.

Успешно приключен в края на 2011 г. е проект „Община Разград-ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите" по Приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление" на ОПАК, с бюджет 662 288 лв., който представлява 100% безвъзмездна финансова помощ (БФП). Юлиян Данаилов, управител на ОИЦ–Разград запозна присъстващите с постигнатите най-важни проектни резултати, пояснявайки функционалността на създадения интернет сайт с унифицирана визия и институционална идентичност (www.razgrad.bg), осигуряващ възможности за заявяване и получаване на е-услуги на ниво „транзакция" от гражданите и бизнеса.

Иван Радушев, ръководител на проект „Мисия Благоденствие" в Областна администрация Разград, представи напредъка по изпълнението на проекта, финансиран от ОПАК. Подчертана бе важността на реализиращите се дейности в посока подобряване процеса на партньорство и координация при разработване и прилагане на стратегически, планови и програмни документи на областно и общинско ниво за новия програмен период 2014-2020 г. Областната администрация изпълнява и проект „Европейски уроци", по същата оперативна програма. Информация за двата проекта може да бъде намерена на адрес: www.rz.government.bg.

Експертите от ОИЦ-Разград съобщиха, че в рамките на приключилата на 16 ноември 2012 г. процедура за подбор на проекти за предоставяне на БФП, по Приоритетна ос II. „Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация" на ОПАК, 3 общински администрации в областта - Разград, Кубрат и Завет, са подали проектни предложения за повишаване капацитета на своите служители чрез обучения.

ОИЦ - Разград е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 PB303968  PB303972

PB303974  PB303976

PB303979  PB303982

PB303984

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg