Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2012г. БИЗНЕСЪТ И БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД УЧАСТВАХА В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ


БИЗНЕСЪТ И БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД УЧАСТВАХА В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Събитието се състоя в младежкия клуб на Общинско предприятие "УСХПД" - Разград. Участваха представители на микро, малки и средни предприятия, организации на бизнеса, длъжностни лица от общинската администрация с отговорности по местното икономическо развитие, експерти от Дирекция „Бюро по труда", банки-партньори в процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика" на ОП „Конкурентоспособност", безработни младежи и медии.
На срещата бяха представени гореспоменатата процедура по ОП „Конкурентоспособност" и инициативата JEREMIE в България, схемите „Безопасен труд" и „Ново работно място" на ОП „Развитие на човешките ресурси".
Присъстващите се запознаха с условията за кандидатстване по процедурите, допустимите дейности и разходи, които могат да включват проектните предложения, както и с крайните срокове за подаване на проекти.
Обстойно бяха представени възможностите за микро, малки и средни предприятия (МСП), предлагани от инструмента за финансов инженеринг JEREMIE. Стана ясно, че холдинговият фонд предоставя финансиране на МСП чрез продукти, осигурявани от финансови посредници - банки, фондове за дялов капитал, гаранционни фондове и фондове за микрофинансиране, като средствата се управляват от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Посочиха се банките, които към настоящия момент отдават заеми с преференциални условия на бизнеса по тази инициатива.
По схемата „Ново работно място" се разгледаха видовете обучения, през които могат да преминат безработни младежи на възраст до 29 години, преди работодателят да им осигури заeтост за период от 6 до 12 месеца.

oic 06 11-1  oic 06 11-2

oic 06 11-3  oic 06 11-4

oic 06 11-5

ОИЦ - Разград е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg