Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Проекти на нови нормативни актове

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МИЛЕНА ОРЕШКОВА – НЕЗАВИСИМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ДЖИПО ДЖИПОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ РЕОФРМАТОРСКИ БЛОК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД

Относно: Разкриване на длъжността “Обществен посредник” към Община Разград и приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Разград

Публикувана на 09.10.2017г.
 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища и Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр.Разград, във връзка с отчетената годишна инфлация за 2017 година /декември 2017 г. спрямо декември 2016 г./ и актуализиране на договори за наем на имоти – публична и частна общинска собственост и на концесионни договори.

Приложения.

Публикувана на 01.02.2018г.

С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

Публикувана на 09.03.2018г.

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 29 на Общински съвет - Разград за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища във връзка с прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Публикувана на 13.02.2018г.

 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg